SİVAS İCRA AVUKATI-SİVAS İCRA HUKUKU AVUKATI

SİVAS İCRA AVUKATI-SİVAS İCRA HUKUKU AVUKATI

SİVAS İCRA AVUKATI-SİVAS İCRA HUKUKU AVUKATI


SİVAS İCRA AVUKATI-SİVAS İCRA HUKUKU AVUKATISİVAS İCRA AVUKATI-SİVAS İCRA HUKUKU AVUKATI

 

Hangi durumlarda tatil saatinde haciz yapılabilir?

Gece hasılatı yapılan yerlerde (bar, disco, gazino, pavyon vs.) sadece hasılat haczi yapılabilir; masa ve sandalye haczedilemez.

Gündüz başlanılan hacze gece devam edilebilir.

Borçlunun mal kaçırma ihtimali varsa gece haciz yapılabilir.

Tatil günlerinde borçluya karşı icra takip işlemi yapılabilir mi?

Tatil günlerinde borçluya karşı icra takip işlemi başlatılamaz ancak tatil günü haciz yapılabilir ya da tatil günü tebligat yapılabilir. Tatil günü muhafaza tedbiri alınabilir.

Talik yani erteleme nedir ve hangi durumlarda söz konusu olur?

Borçlunun ailesinden birisinin ölmesi

Borçlunun kendisinin ölümü

Borçlunun tutuklu ya da hükümlü olması

Borçlunun asker olması

Borçlunun hastalık hali

Takip talebinde bulunmanın sonuçları nelerdir?

Takip talebinde bulunmanın maddi ve hukuki olmak üzere iki tür sonucu vardır.

Maddi sonuçları;

Zamanaşımı kesilir.

Borçlu mütemerrit olur.

Bazı süreler korunmuş olur.

Hukuki sonuçları;

Ödeme emri düzenlenir ve borçluya gönderilir.

Takip talep tarihi hacze iştirak için esas alınır.

Menfi tespit davasında ihtiyati tedbir yoluyla icra takibinin durdurulmasına karar verilemez.

 

İtirazın iptali davası ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Genel mahkemeler görevlidir. Yetkili mahkeme ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca genel hükümlere göre belirlenir. Yetki kesin değildir.

Yazılı veya basit yargılama usulü uygulanır.

İtirazın alacaklıya tebliğinden itibaren 1 yıl içinde başvurulur.Genel hükümler dahilinde bir inceleme yapılır.İtirazın iptali davası bir ayrıma tabi tutulamaz.Hem borca hem de imzaya itirazda başvurulur.Tanık ve yemin deliline başvurulabilir. 

Yargılama sonunda verilen karar maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder. Bu nedenle yargılamanın iadesi yoluna başvurulabilir.

Borçlu, itiraz sebepleri ile bağlı değildir.İtirazın iptali davasının görülebilmesi için belge şartı aranmaz.Borçlu hem yetkiye hem esasa itiraz etmiş ise alacaklı yalnız başına yetki itirazının iptali için mahkemede itirazın iptali davası açamaz. Ancak borçlunun hem yetki itirazı hem de esasa ilişkin itirazı varsa, alacaklı her iki itirazın hükümden düşürülmesi için iptal davası açabilir. Mahkeme bu durumda yetki itirazını da inceler.

Bu yargılama sonunda duruma göre alacaklı ya da borçlu tazminat ödemeye mahkum edilir. Borçlunun burada ödeyeceği tazminata icra inkar tazminatı denilirken, alacaklının ödeyeceği tazminata ise kötüniyet tazminatı denir.

İtirazın iptali davası bırakılarak, itirazın kaldırılması yoluna başvurulamaz. Çünkü alacaklının bu yola başvurmasında hukuki yarar yoktur.İtirazın iptali davasını kaybeden borçlu, başka bir dava açamaz. Çünkü itirazın iptali davası sonunda verilen karar maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder.

İtirazın iptali davasını kaybeden alacaklı başka bir dava açamaz. Çünkü itirazın iptali davası sonunda verilen karar maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder.

İcra hukuku, borçlu kişilerin ya da şirketlerin borçlarını rızalarıyla ödememeleri durumunda devlet organları aracılığıyla alacağın tahsil edilmesidir. Kişilerin borçlarını ödememeleri durumunda malvarlığı haczedilir.

Haciz işleminde ilk olarak taşınır tercih edilir. Öncelikle kişinin sigortalı bir işinin olup olmadığına bakılır. Sigortalı bir işte çalışıyorsa maaşının dörtte biri haczedilir. Daha sonrasında taşınır haczedilir. Son olarak taşınmazın haczi tercih edilir.

İcra hukukunda devlet kendiliğinden süreci başlatır mı?

İcra hukukunda süreç resen yürütülmez. Kişinin başvurusu üzerine icra süreci başlar. Devletin süreci kendiliğinden başlatması mümkün değildir. Yani icra süreci kişinin talebi üzerine başlar.

Kayseri İcra Avukatı Olarak sunduğumuz Hizmetler

Borçlunun malvarlığının araştırılması,

Müvekkil ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmelerinin yapılması,

Kredi sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümlenmesi,

Borçlu ile alacaklı arasında anlaşma zemini yapılması,

İflas eden gerçek ve tüzel kişilerin tüm yasal işlemlerinin takibi,

Konkordato ve iflas ilanı,

Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takibi,

Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,

Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili için icra takibi,

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN