Kayseri Miras Hukuku Avukatı-Miras Hukuku-Miras Hukuku Davaları

[Makale-Baslik]

Kayseri Miras Hukuku Avukatı-Miras Hukuku-Miras Hukuku Davaları


Hukuk büromuz Kayseri başta olmak üzere tüm illerde faaliyet göstermektedir. Miras avukatı, yasal mirasçıların hepsini bularak mirasın paylaştırılmasına yardımcı olur.

Kayseri Miras Hukuku Avukatı olarak Sunduğumuz Hizmetler

Kayseri miras hukuku avukatı Gizem Gül Uzun yalnızca Kayseri sınırları içerisindeki miras konularına hukuki hizmet vermektedir. Kayseri'de miras hukuku alanında sunduğumuz hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

  1. Vasiyetname hazırlanması,
  2. Muris muvazaasına dayanan tapu iptal davaları,
  3. Vasiyetnamenin iptali ile ilgili davalar,
  4. Tenkis ve miras iade davaları,
  5. Tereke ile alakalı ihtiyati tedbir kararları,
  6. Mirasta defter tutma işlemleri,
  7. Mirasçılık belgesi ile alakalı bütün işlemler,
  8. Miras paylaşımı davaları.
  9. Mirasın reddi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Miras hukuku nedir?

Kişinin ölümü veya gaipliği halinde ölen kişinin malvarlığının kimlere verileceğini ve mal varlığının nasıl paylaştırılacağını düzenleyen hukuk dalına MİRAS HUKUKU denilmektedir.

Tanımda da görüleceği üzere mal varlığı paylaşımı sadece miras bırakanın ölümü halinde söz konusu olmaz. Miras bırakan gaip ise mal varlığı paylaşımı yine söz konusu olur.

Mal varlığı paylaşımına başlanılabilmesi için miras bıkanın vefat etmiş olması gerekir ya da gaip olması gerekir.

Ancak burada istisnai bir durum bulunmaktadır. Miras bırakan ölmemiş ya da gaip olmamış ise dahi vefatının öncesinde avukat ve noter onaylı vasiyetname hazırlamış ise miras bırakan vefat etmemiş olmasına rağmen mal varlığı paylaştırılır.

Miras hukukunda kaç tür mirasçı bulunmaktadır?

Miras hukukunda yasal ve atanmış mirasçı olmak üzere iki tür mirasçı bulunmaktadır.

Miras hukukuna göre yasal miras hakları sırayla; eş, çocuklar, alt soy ve kişinin alt soyları, anne baba alt soyları, dede ve nine alt soyları, soy bağı kurulmuş evlilik dışı çocuklar, evlatlık alınmış çocuklar ve alt soy olan kişiler miras hakkından faydalanır. Sonuç olarak bu nedenle miras sahibi herhangi bir şekilde mirasını kimseye bırakmazsa veya miras bırakabilecek hiçbir kan bağı bulunan alt soyları yoksa yasal olarak miras devlete aktarılır.

Kişi kendi mirasının intikal etmeyeceği yönünde bir kural koyabilir mi?

Bir gerçek kişi öldüğü zaman mirasının kendiliğinden mirasçılarına geçeceğini(intikal edeceğini) öngören kural emredicidir.

Kişi kendi mirasının intikal etmeyeceği yönünde kural koyamaz.

Nafaka alacağı mirasçılara geçer mi?

Nafaka alacağı mirasçılara geçmez.

Manevi tazminat istemi ise karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez; miras bırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez.

Hukuki niteliği tartışmalı olan zilyetlik ise miras bırakanın ölümüyle birlikte kendiliğinden intikal eder.

Evlilik dışı doğmuş çocuk ile evlilik içinde doğmuş çocuğun miras hakkı aynı mıdır?

Çocuk evlilik dışı doğmuş ve baba çocuğu nüfusuna almamış olsa dahi miras hakkı bakımından evlilik içerisinde doğan çocuk ile tüm hakları eşittir.

Mirasçılar, miras bırakanın borçlarından sorumlu mudur?

Mirasçılar, tereke borçlarından müteselsil olarak sorumludur. Miras bırakanın alacaklıları, mirasçılardan dilediğine giderek, borcu tamamını isteyebilecektir. Bu ihtimalde, borcu ödeyen mirasçı, diğer mirasçılara rücu edebilecektir. Mirasçılar, bölünmesine veya nakline alacaklı tarafından açık veya örtülü olarak rıza gösterilmemiş olan tereke borçlarından dolayı, paylaşmadan sonra da bütün malvarlıklarıyla müteselsilen sorumludurlar.

Paylaşmanın gerçekleştiği tarihin veya daha sonra yerine getirilecek borçlarda muacceliyet tarihinin üzerinden beş yıl geçmekle teselsül sona erer.

Mirasın reddi mümkün müdür?

Mirası kabul etmeyen mirasçının mirası reddetme hakkı vardır. Mirasın reddi beyanı, miras bırakanın son yerleşim yeri sulh mahkemesine yapılır.

Mirası reddetme süresi üç aydır. Süre, yasal mirasçılar için, ölüm ve kendi mirasçılığını öğrendiği andan itibaren başlar. Vasiyetname ile atanan mirasçının süresi ise, tasarrufun kendisine bildirilmesiyle başlar. Süresi içinde mirası reddetmeyen mirasçı, kayıtsız şartsız mirası kabul etmiş olur.

Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.

Borca batık miras bırakanın mirasını mirasçılar reddederse ne olur?

Kanun, mirasçıların alacaklarına zarar verme kastıyla mirası reddetmesi ihtimalinde, alacaklıları korumuştur. Mal varlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse; alacaklıları veya iflas idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde, ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler.

Reddin iptaline karar verilirse, miras resmen tasfiye edilir.

Bu suretle tasfiye edilen mirastan reddeden mirasçının payına bir şey düşerse bundan, önce itiraz eden alacaklıların, daha sonra diğer alacaklıların alacakları ödenir.
Arta kalan değerler ise, ret geçerli olsa idi bundan yararlanacak olan mirasçılara verilir.

Kayseri Miras Hukuku Avukatı-Miras Hukuku-Miras Hukuku Davaları-Kayseri Miras Hukuku Avukatı-Miras Hukuku-Miras Hukuku Davaları-Kayseri Miras Hukuku Avukatı-Miras Hukuku-Miras Hukuku Davaları-Kayseri Miras Hukuku Avukatı-Miras Hukuku-Miras Hukuku Davaları