Kayseri İcra Avukatı-İcra ve İflas Hukuku-İcra Avukatı

[Makale-Baslik]

Kayseri İcra Avukatı-İcra ve İflas Hukuku-İcra Avukatı


İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

İcra hukuku, borçlu kişilerin ya da şirketlerin borçlarını rızalarıyla ödememeleri durumunda devlet organları aracılığıyla alacağın tahsil edilmesidir. Kişilerin borçlarını ödememeleri durumunda malvarlığı haczedilir.

Haciz işleminde ilk olarak taşınır tercih edilir. Öncelikle kişinin sigortalı bir işinin olup olmadığına bakılır. Sigortalı bir işte çalışıyorsa maaşının dörtte biri haczedilir. Daha sonrasında taşınır haczedilir. Son olarak taşınmazın haczi tercih edilir.

İcra hukukunda devlet kendiliğinden süreci başlatır mı?

İcra hukukunda süreç resen yürütülmez. Kişinin başvurusu üzerine icra süreci başlar. Devletin süreci kendiliğinden başlatması mümkün değildir. Yani icra süreci kişinin talebi üzerine başlar.

Kayseri İcra Avukatı Olarak sunduğumuz Hizmetler

 1. Borçlunun malvarlığının araştırılması,
 2. Müvekkil ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmelerinin yapılması,
 3. Kredi sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümlenmesi,
 4. Borçlu ile alacaklı arasında anlaşma zemini yapılması,
 5. İflas eden gerçek ve tüzel kişilerin tüm yasal işlemlerinin takibi,
 6. Konkordato ve iflas ilanı,
 7. Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takibi,
 8. Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,
 9. Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili için icra takibi,

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

 1. İtirazın iptali davaları,
 2. Menfi tespit ve istirdat davaları,
 3. İflas ve iflasın ertelenmesi davaları,
 4. Borca itiraz ve istihkak davaları,
 5. Tahliye davaları,
 6. Ecrimisil davaları ve müdahalenin men-i davaları,
 7. İhtiyati haciz davaları, ihtiyati hacze itiraz davaları,
 8. Kira sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,
 9. İpoteğin paraya çevrilmesi,
 10. Maden haczi davaları,
 11. İhalenin feshi davaları.

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

Borçlara karşılık hapis cezası uygulanır mı?

Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.

Borçlara karşılık hapis cezası uygulanmamaktadır. Cebri icra yetkisi devlete verilmektedir.

Borcundan dolayı kimse özgürlüğünden alıkonulamaz.

Cebri icranın konusu nedir?

Cebri icranın konusu borçlunun vücut bütünlüğü değil MALVARLIĞIDIR.

Cebri icra, borçlunun malvarlığı üzerinde uygulama alanı bulur.

Borçlunun tüm malvarlığı değil ancak borca yetecek malvarlığı icraya konu olabilir.Borçlunun malvarlığı alacaklıya aynen verilmez. Borçlunun malvarlığı satılır ve bedeli alacaklıya ödenir.Yani bir araba var ise araba aynen alacaklıya verilmez. Araba satılır ve bedeli alacaklıya ödenir.

İcra hukuku hem alacaklının hem borçlunun menfaatlerini korur. Alacaklının alacağının ödenmesi sağlanır ancak borçlunun sadece borca yeter malvarlığı haczedilir.

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

İcra takibi, dava açılması anlamına gelmez. Bu yüzden icra takibinde davacı ve davalı kavramı yoktur. Yalnızca alacaklı ve borçlu kavramı yoktur.

Takip tarafları olarak birden fazla alacaklı ya da birden fazla borçlu olabilir.

 1. İcra takip talebini kabul etmek
 2. Borçlu şahıs ya da şirkete ödeme ya da icra emri göndermek
 3. Borçlunun mallarını haczetmek
 4. Haczedilen malları satmak (paraya çevirmek)
 5. Sıra cetveli düzenlemek
 6. Elde edilen parayı sıra cetveline göre alacaklılar arasında paylaştırmak
 7. Alacağını tamamen ya da kısmen elde edemeyen alacaklılara borç ödemeden aciz belgesi düzenleyerek vermek.
 8. İlamlı icrada icranın iadesini gerçekleştirmek.

İcra dairesi kendisine verilen görevleri yerine getirirken, gerektiğinde zor kullanma yetkisine de sahiptir. Borçlunun kapısını çilingirle açtırabilir. Borçlunun üzerini arayabilir. Gereken hallerde kolluk güçleri de icra dairesine yardım etmek zorundadır.

İcra takibinde bulunmak isteyen alacaklı şahsın, ilk önce başvurması gereken yer icra dairesidir. Kural olarak, icra hukukunda bütün takip çeşitleri icra dairesinden başlatılmaktadır.

Beş çeşit haciz türü bulunmaktadır.

Kesin haciz: Takibin kesinleşmesinden sonra satış yetkisi veren haciz türüdür.

Geçici haciz: İtirazın geçici olarak kaldırılması halinde istenebilir.

İlave haciz: Hacizli malın alacağın tamamını karşılamaması üzerine talep edilebilir.

Tamamlama haczi: İcra müdürü yanlış değer biçtiği takdirde yapılır.

İhtiyati Haciz: Alacağın güvence altına alınması istendiğinde tercih edilir.

İcra organları neden kurulmuştur?

Amaç toplumda barış ve huzurun sağlanmasıdır. Böylelikle hukuki düzen korunmaya çalışılmaktadır.

Amaç alacaklının borçluya bizzat kuvvet kullanmasının önüne geçmektir.

ALACAKLININ HAKKINI BİZZAT ALMA YETKİSİ YOKTUR. BİZZAT HAK ALMA, HUKUK DEVLETİNDE YASAKLANMIŞTIR. Zor kullanma yetkisi sadece devlete tanınmıştır.

İcra iflas hukukunun özellikleri nelerdir?

 1. Alacakların devlet eliyle tahsilini sağlar.
 2. Alacaklının kendiliğinden hakkını alması yasaktır.
 3. Cebri icra borçlunun mallarına yönelik olarak uygulanır.
 4. Kişiler borçlarını ödememelerinden dolayı hapisle tazyik edilemezler.
 5. Her türlü alacak için tahsil olanağı sunulur.

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

İcra avukatları neler yapar?

 1. Borçlu ile anlaşma sağlayarak alacağın tahsil edilmesini sağlayabilir.
 2. Alacağın tahsil edilmemesi noktasında icra takibi başlatılabilir.
 3. Rehin ve ipotek işlemlerinin paraya çevrilmesi durumunda takibini yapmak.
 4. Karşılıksız çek davalarına bakmak.
 5. Haciz işlemlerinin başlamasından tahsiline kadar geçen süreçte müvekkili temsil etmek.
 6. Kredi sözleşmelerinden kaynaklanan alacakların takibi.

İcra yolu ile borçlunun borcunu yerine getirmesini istemenin şartları nelerdir?

Öncelikle alacaklı icrayı talep etmelidir.

Borçlunun borcunu ifa etmemiş olması gerekir.

Alacağı ispatlayacak bir belgenin olması gerekmektedir. Konusu paradan başka olan alacakların bir mahkeme ilamı ile saptanmış olması gerekmektedir.

Mahkeme hükmü ile kesinleşmemiş bu tür iddiaların icra yolu ile yerine getirilmesinin istenmesi olanaklı değildir. Para alacaklarının icra yolu ile ifasını talep edebilmek için bir mahkeme ilamına gereksinim yoktur. Alacaklı, elinde hiçbir kanıtlayıcı belge olmadan bile para alacağının icra yolu ile ödetilmesi yoluna gidebilir. Fakat bunun anlamı, icra dairesinin para alacağının hiçbir kanıt aracına dayanmadan da ödenmesi yoluna gidebileceği demek değildir. İcra dairesi, borçluya alacaklının icra istemini bildirmek üzere bir ödeme emri gönderir ve paranın yedi gün içinde ödenmesini ister. Borçlu bu süre içinde icra dairesine itiraz edebilir.

Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir.

Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir.

İlamlı icra mahkeme kararı olduğu zaman olur ancak ilamsız icra sadece para ve teminat alacakları için geçerli olur.

İflas hukuku nedir?

İflasına karar verilen bir borçlunun bünyesindeki haczedilebilen taşınır, taşınmaz tüm malvarlığının ve haklarının icra yoluyla paraya çevirilerek alacaklının alacağını tahsil etmesini sağlayan bir takip yoludur.

İhtiyati haciz neden vardır?

Borçlunun alacaklıdan mallarını kaçırmasına karşı öngörülmüş bir tedbirdir.

Uygulamada kötü niyetli borçluların hile ile mal kaçırdığını görmekteyiz.

Borçlunun mal kaçırmasını önlemek amacıyla ihtiyati haciz getirilmiştir. İhtiyati haciz yalnızca vadesi gelmiş borçlar için söz konusu olmaz. Vadesi gelmemiş borçlar için de ihtiyati haciz söz konusu olabilir.

İstirdat davası hangi durumlarda açılabilir?

Borçlunun borçlu olmadığı bir parayı cebri icra tehdidi altında ödemek zorunda kaldığı durumlarda açılan dava türüdür.

Borç olmayan paranın tamamen ödendiği tarihten itibaren 1 yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılması gerekmektedir.

Alacaklı kimdir?

İcra takibini başlatan, talepte bulunan, alacağı olan kişiye ALACAKLI denilmektedir.

Borçlu kimdir?

Borcu bulunan, aleyhine takip başlatılan ve hakkında icra takibi başlatılan kişi borçludur.

İcra takibi sadece para alacaklarıyla mı sınırlıdır?

İcra takibi sadece para alacaklarıyla sınırlı değildir. Bir şeyin yapılması veya yapılmamasına ilişkin başlatılan takipte talepte bulunan alacaklı, karşı taraf ise borçludur.

Yani sadece para alacaklarıyla sınırlı değildir. Aynı şekilde çocuk teslimine ilişkin takipte talepte bulunan taraf alacaklı, diğer taraf ise borçludur.

İcra takip işlemlerinin unsurları nelerdir?

İcra takip işlemleri icra organları tarafından yapılmalıdır.

İcra takip işlemleri borçluya karşı yapılmaktadır.

Yapılmış olan icra takip işlemi borçlunun hukuki durumunu etkileyecek nitelikte olmalıdır.

Alacaklıya ve üçüncü kişiye yapılmış olan işlemler icra takip işlemi değildir.İcra takip işlemi, cebri icranın ilerlemesini sağlayacak, alacaklıyı borçlunun malvarlığından alacağını almaya yaklaştırıcı nitelikte olmalıdır.

Paraların paylaştırılması icra takip işlemi midir?

Paraların paylaştırılması icra takip işlemi değildir. Çünkü borçluya karşı değil alacaklıya karşı yapılmaktadır.

Ancak ödeme emri, haciz, satış vs icra takip işlemidir. Çünkü borçluya karşı yapılmıştır.

Sonuç olarak alacaklıya karşı yapılan işlemler icra takip işlemi değildir. Bir işlemin icra takip işlemi olarak nitelendirilebilmesi için alacaklı tarafından değil icra organları tarafından yapılması gerekmektedir.

İcra takip işlemi ile zamanaşımı kesilir mi?

İcra takip işlemleri ile zamanaşımı kesilecektir.Tatil veya talik(erteleme) hallerinde icra takip işlemi yapılamaz.

Elektronik işlemler

Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan veriler senet hükmündedir.

Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir. Güvenli elektronik imza, kanunlarda güvenli elektronik imza ile yapılamayacağı açıkça belirtilmiş olan işlemler dışında, elle atılan imza yerine kullanılabilir.

Güvenli elektronik imzayla oluşturulan belge ve kararlarda, kanunda birden fazla nüshanın düzenlenmesi ve mühürleme işlemini öngören hükümler uygulanmaz.

Belge ve kararlar UYAP sistemine aktarılır.

Cebri icra çeşitleri nelerdir?

Kanunda temel iki cebri icra çeşidi düzenlenmiştir. Bunlar icra hukuku ve iflas hukukudur.

İcra hukuku: Bireysel icra hukuku,

Cebri icraİflas hukuku: Toplu icra hukuku, külli icra hukuku

Bireysel icra nedir?Borçlunun yalnızca borca yetecek kadar malı cebri icranın konusunu oluşturur. Her alacaklı kendi alacağı için takipte bulunur. Borçluya ödeme emri gönderilir, takip kesinleşir ve borçlunun borca yeter malvarlığı haczedilir. Haczedilen mallar satılır ve alacaklının alacağı ödenir. Geriye para artarsa borçluya iade edilir.

Alacağını alamayan alacaklılara verilen belge nedir?

Alacağını alamayan alacaklılara BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ verilir.

İlamlı icra nedir?

İlamlı icra denilince aklımıza bir mahkeme ilamı gelmelidir. İlamlı icrada, alacaklının elinde borçlusuna karşı almış olduğu bir mahkeme ilamı ya da ilam niteliğini taşıyan bir belge bulunmaktadır.

Alacaklı borçluya karşı para veya para dışındaki tüm talepleri için bu yola başvurabilir. Ancak konusu paradan başka bir şey olan alacaklar için alacaklının ilamlı icra yoluna başvurması zorunludur.

Örnek verecek olursak; çocuk teslimi, çocukla kişisel ilişki kurulması, bir şeyin yapılması veya yapılmaması vs.

Konusu para ve teminat olan alacaklar yönünden ilam alınmadan da takip yapmak mümkündür. Alacaklı para ve teminat alacağı için dava açmadan da takip yapabilir.

İlamsız icra nedir?

Alacaklı elinde bir ilam olmaksızın icra dairesine başvurabilir. Borçluya ödeme emri gönderilir.

Alacaklının elinde ilam olmadığından borçlu 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz edebilir.

Ödeme emrine itiraz edilirken üç husus ileri sürülebilir.

 1. Borcum yoktur.
 2. Borcum zamanaşımına uğramıştır.
 3. Borcu ödedim.

Ancak yapılan itiraz sonucunda borçlunun itirazı yerinde görülmezse takip kesinleşir.

Para alacağından anlaşılması gereken nedir?

Para alacağı denilince aklımıza nakit para gelmelidir.

Altın veya gümüş para, kıymetli taşınır hükmünde olduğu için ilamlı icranın konusunu oluşturmaktadır.

İlama dayalı para alacağının tahsili için ilamsız icra yoluna başvurulabilir mi?

İlama dayalı para alacağının tahsili için ilamsız icra yoluna başvurulamaz. Bu durum, hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir.

İdare ya da yabancı devlet aleyhine hangi icra yolu tercih edilmelidir?

Gerek idare gerek yabancı devlet aleyhine ilamsız icra yoluna başvurulamaz. Her ikisi aleyhine de ancak ilamlı icra yoluna başvurulabilir.

İcra hukuku ile iflas hukukunun farkları nelerdir?
 1. İcra hukuku para ve para dışındaki alacaklar için söz konusu olurken iflas hukukuna sadece para ve teminat alacakları için başvurulur.
 2. İcra takibi yapılabilmesi için borçlunun iflasa tabi olması şart değildir. Ancak iflas istenebilmesi için borçlunun iflasa tabi olması şarttır.
 3. İcra hukukunda borçlunun sadece borca yetecek olan malvarlığı haczedilirken iflas hukukunda tüm malvarlığı haczedilir.
 4. İcra hukukunda alacağın tahsil edilebilmesi için her alacaklının ayrı ayrı takip başlatması gerekir. Takibin sonucundan sadece takip yapan alacaklılar faydalanır. İflas hukukunda ise yapılan iflas davasının sonucundan takip yapsın veya yapmasın tüm alacaklılar faydalanır.
 5. İcra hukukunda borçlu kendi aleyhine icra takibi yapamaz. Ancak iflas hukukunda borçlu kendi iflasını isteyebilir. Hatta bazı hallerde borçlu kendi iflasını istemek zorundadır.
 6. İcra hukukunda borçlunun sadece borca yetecek kadar malvarlığı haczedilir. Dolayısıyla icra prosedüründe haciz ve mal beyanı aşamaları bulunmaktadır. İflas hukukunda ise müflis tüm malvarlığı ile sorumlu olduğundan haciz ve mal beyanı aşamaları yoktur.
 7. İcra hukukunda alacaklılar arasında eşitlik yoktur. İflas hukukunda ise alacaklılar arasında kural olarak eşitlik bulunmaktadır.
 8. İcra hukukunda görev yapan organların tamamı resmi organlardan oluşur oysaki iflas hukukunda resmi organların yanında resmi kimliği bulunmayan organlar da bulunur.
 9. İcra hukukunda takibin başından sonuna kadar icra dairesi birinci derecede görevlidir. Ancak iflas hukukunda Asliye Ticaret Mahkemesi görevlidir.
 10. İcra hukukunda önce rehne başvurma zorunluluğu bulunmaktadır. İflas hukukunda de bu durum böyledir.
Tasarrufun iptali davası hangi durumda açılır?

Malları haczedilecek veya iflas edecek olan borçlu, mallarını alacaklarından kaçırmak için birtakım şüpheli tasarruflarda bulunduğu takdirde söz konusu tasarrufları iptal ettirebilmek için bu tasarruftan zarar gören alacaklıların açmış oldukları davadır.

İcra ve iflas kanununda zamanaşımına tabi haller nelerdir?
 1. İcra ve iflas dairesi görevlilerin sorumluluğundan kaynaklanan tazminat davası; zarar görenin zararı öğrendiği günden itibaren 1 yıl ve her halde zarar ve ziyanı gerektiren fiilin ortaya çıkmasından 10 yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar.
 2. İlam, kural olarak 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.
 3. Aciz belgesi 20 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.
 4. Haksız ihtiyati hacizden kaynaklanan tazminat davası, haksız fiilden doğan davalarda olduğu gibi tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak 10 yıllık zamanaşımına tabidir.
Hangi durumlarda tatil saatinde haciz yapılabilir?
 1. Gece hasılatı yapılan yerlerde (bar, disco, gazino, pavyon vs.) sadece hasılat haczi yapılabilir; masa ve sandalye haczedilemez.
 2. Gündüz başlanılan hacze gece devam edilebilir.
 3. Borçlunun mal kaçırma ihtimali varsa gece haciz yapılabilir.
Tatil günlerinde borçluya karşı icra takip işlemi yapılabilir mi?

Tatil günlerinde borçluya karşı icra takip işlemi başlatılamaz ancak tatil günü haciz yapılabilir ya da tatil günü tebligat yapılabilir. Tatil günü muhafaza tedbiri alınabilir.

Talik yani erteleme nedir ve hangi durumlarda söz konusu olur?
 1. Borçlunun ailesinden birisinin ölmesi
 2. Borçlunun kendisinin ölümü
 3. Borçlunun tutuklu ya da hükümlü olması
 4. Borçlunun asker olması
 5. Borçlunun hastalık hali

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

Takip talebinde bulunmanın sonuçları nelerdir?

Takip talebinde bulunmanın maddi ve hukuki olmak üzere iki tür sonucu vardır.

Maddi sonuçları;

 1. Zamanaşımı kesilir.
 2. Borçlu mütemerrit olur.
 3. Bazı süreler korunmuş olur.

Hukuki sonuçları;

 1. Ödeme emri düzenlenir ve borçluya gönderilir.
 2. Takip talep tarihi hacze iştirak için esas alınır.
 3. Menfi tespit davasında ihtiyati tedbir yoluyla icra takibinin durdurulmasına karar verilemez.

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

İtirazın iptali davası ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Genel mahkemeler görevlidir.Yetkili mahkeme ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca genel hükümlere göre belirlenir. Yetki kesin değildir.

Yazılı veya basit yargılama usulü uygulanır.

İtirazın alacaklıya tebliğinden itibaren 1 yıl içinde başvurulur.Genel hükümler dahilinde bir inceleme yapılır.İtirazın iptali davası bir ayrıma tabi tutulamaz.Hem borca hem de imzaya itirazda başvurulur.Tanık ve yemin deliline başvurulabilir.

Yargılama sonunda verilen karar maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder. Bu nedenle yargılamanın iadesi yoluna başvurulabilir.

Borçlu, itiraz sebepleri ile bağlı değildir.İtirazın iptali davasının görülebilmesi için belge şartı aranmaz.Borçlu hem yetkiye hem esasa itiraz etmiş ise alacaklı yalnız başına yetki itirazının iptali için mahkemede itirazın iptali davası açamaz. Ancak borçlunun hem yetki itirazı hem de esasa ilişkin itirazı varsa, alacaklı her iki itirazın hükümden düşürülmesi için iptal davası açabilir. Mahkeme bu durumda yetki itirazını da inceler.

Bu yargılama sonunda duruma göre alacaklı ya da borçlu tazminat ödemeye mahkum edilir. Borçlunun burada ödeyeceği tazminata icra inkar tazminatı denilirken, alacaklının ödeyeceği tazminata ise kötüniyet tazminatı denir.

İtirazın iptali davası bırakılarak, itirazın kaldırılması yoluna başvurulamaz. Çünkü alacaklının bu yola başvurmasında hukuki yarar yoktur.İtirazın iptali davasını kaybeden borçlu, başka bir dava açamaz. Çünkü itirazın iptali davası sonunda verilen karar maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder.

İtirazın iptali davasını kaybeden alacaklı başka bir dava açamaz. Çünkü itirazın iptali davası sonunda verilen karar maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder.

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

İcra Avukatı-İcra Davaları İcra Avukatı İcra Takibi İcra Takip Talebi, İcra ve İflas Hukuku Avukatı, Kayseri İcra Avukatı

Kayseri İcra Avukatı-İcra ve İflas Hukuku-İcra Avukatı-Kayseri İcra Avukatı-İcra ve İflas Hukuku-İcra Avukatı-Kayseri İcra Avukatı-İcra ve İflas Hukuku-İcra Avukatı-Kayseri İcra Avukatı-İcra ve İflas Hukuku-İcra Avukatı-Kayseri İcra Avukatı-İcra ve İflas Hukuku-İcra Avukatı-Kayseri İcra Avukatı-İcra ve İflas Hukuku-İcra Avukatı-Kayseri İcra Avukatı-İcra ve İflas Hukuku-İcra Avukatı-Kayseri İcra Avukatı-İcra ve İflas Hukuku-İcra Avukatı-Kayseri İcra Avukatı-İcra ve İflas Hukuku-İcra Avukatı-Kayseri İcra Avukatı-İcra ve İflas Hukuku-İcra Avukatı-Kayseri İcra Avukatı-İcra ve İflas Hukuku-İcra Avukatı-Kayseri İcra Avukatı-İcra ve İflas Hukuku-İcra Avukatı-Kayseri İcra Avukatı-İcra ve İflas Hukuku-İcra Avukatı-Kayseri İcra Avukatı-İcra ve İflas Hukuku-İcra Avukatı-Kayseri İcra Avukatı-İcra ve İflas Hukuku-İcra Avukatı-Kayseri İcra Avukatı-İcra ve İflas Hukuku-İcra Avukatı