Sigorta Hukuku-Sigorta Hukuku Avukatı-Sigorta Davaları

[Makale-Baslik]

Sigorta Hukuku-Sigorta Hukuku Avukatı-Sigorta Davaları


Kayseri’de faaliyet gösteren Gizem Uzun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, sigorta avukatı olarak sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hukuk Büromuz sigorta teminatı ve sorumluluğu gibi çeşitli konularda, sigortacıları, tazminat talep eden özel/tüzel kişileri ve aracı kuruluşları temsil etmektedir.

Kayseri sigorta avukatı, sigorta hukuku ve sigorta davaları konusunda edindiği bilgi ve tecrübe ile sigorta ve tazminat ve alacak davalarında hayat ve maluliyet sigortası davaları, trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri, ölümlü trafik kazası manevi tazminat davaları, yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları, yangın sigortası davaları, kasko, havacılık ve deniz sigortası uyuşmazlıkları, tıbbi malpraktis davaları, ferdi kazalara ilişkin davalarda müvekkillere en iyi şekilde hizmet vermektedir.

Sigorta Avukatı Olarak Sunduğumuz Hizmetler

 1. Kaza sigortalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat talepleri, sigorta bedelinin tahsili
 2. Emeklilik sigortası, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında doğan alacak ve tazminat davalarının Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri huzurunda çözülmesi
 3. Sel, yangın, deprem vs. afetler neticesinde oluşan sigorta alacak ve tazminatların dava takibi
 4. Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih ve cayma işlemleri
 5. Sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlali halinde doğan ihtilafların takibi
 6. Zarar sigortaları, zorunlu sorumluluk sigortalarından kaynaklanan ihtilaflar
 7. Ödenmeyen sigorta primlerinin, sigorta ettirenden tahsili amacıyla icra müdürlükleri ve mahkemeleri nezdinde icra takibi işlemleri yapılması
 8. Sigorta şirketlerinin zarar görene ödediği tazminat ve sigorta bedellerinin, zarar görenden tahsili amacıyla sigorta avukatımız tarafından dava açılması ve sonuçlandırılması
 9. Kasko, havacılık ve deniz sigortası ile ilgili ihtilaflar ve ihtilafın dava takibi yoluyla çözülmesi

Sigorta nedir?

Sigorta, kişilerin çeşitli olaylar sonucunda karşılaşabilecekleri zararlara karşı korunması düşüncesine dayanır.

Gerçekten günlük hayatta bireyler, birtakım tehlikelerle karşı karşıyadır.

Kişilerin evi ya da işyeri yanabilir, eşyası çalınabilir, araçla kaza yapılabilir. Bütün bu olaylar karşısında katlanması zor masrafların doğmaması için sigorta hukuku vardır.

Sigorta, ileriye yönelik önlem alma ve ortak tehlikelere karşı yardımlaşma düşüncelerinin bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır.

Sigorta sisteminin kurulabilmesi için neler olmalıdır?

 1. Tehlikeye maruz kalan kişilerden oluşan bir topluluk (TEHLİKE İŞTİRAKİ)
 2. İleride karşılaşılma ve zarar doğurma ihtimali olan bir olay (RİZİKO)
 3. Topluluğu oluşturan kişilerin maruz bulundukları rizikoların aynı veya benzer olması
 4. Rizikonun gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan ihtiyacın giderilmesi (SİGORTA TEMİNATI)
 5. Sigorta korumasının bir karşılığa bağlı olması (prim)
 6. Sigorta ettirenin bu korumadan yararlanmak için bir talep hakkına sahip olması

Sigorta; aynı veya benzer tehlikelere maruz bulunan kişiler topluluğunda rizikonun gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkacak ihtiyacın belirli bir para(prim) karşılığında giderilmesine yönelik olarak bağımsız bir hukuki talep hakkına sahip olunmasıdır.

Kaza nedir?

Bir olayın sigorta açısından kaza olarak nitelendirilebilmesi için insan iradesi ile gerçekleşmiş olması veya istek dışı meydana gelmesi önemli değildir.

Bir olayın sigorta açısından kaza olarak nitelendirilebilmesi için insan iradesi ile gerçekleşmiş olması veya istek dışı meydana gelmesi önemli değildir.

Riziko nedir?

Kazanın zarar doğurma ihtimaline tehlike veya riziko adı verilir.

Zarar doğurma olasılığı bulunan olaylar riziko olarak kabul edilir. Ancak her zarar doğuran olay riziko olarak kabul edilmez. Bir olayın sigorta açısından riziko niteliğini taşıyabilmesi için meydana gelip gelmeyeceğinin belirsiz olması veya ne zaman meydana geleceğinin bilinmemesi gerekir.

Prim nedir?

Sigorta ettiren tarafından sigorta şirketine belirli ödemeler halinde ödenen paradır.

Riziko oranı ne kadar yüksek olursa prim de o kadar yüksek olur.

Sigorta tazminatı nedir?

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigorta şirketi tarafından sigortalıya ödeneceği öngörülen paradır.

Sigorta tazminatı, sigorta sözleşmesindeki koşullara göre zararın tamamını veya bir kısmını kapsar ve hiçbir zaman sigorta konusu malın sigorta değerini aşamaz.

Sigorta tazminatı nakit olarak ödenebileceği gibi ayni tazminat şeklinde de olabilir. Örneğin, cam kırılmasına karşı sigortada, kırılan camın yerine yenisinin takılması ayni tazminat niteliği taşır.

Sigortanın işlevleri nelerdir?

 1. Kişiler sigorta sayesinde geleceklerini güvence altına alırlar.
 2. Sigorta ülke ekonomisine katkıda bulunur.
 3. Ekonomik faaliyetlerin gelişimine katkıda bulunur.
 4. Kredi taleplerinin karşılanmasında önemli etkisi vardır.
 5. Kişilerin tasarruf yapmalarına olacak sağlar.
 6. Sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlar.
 7. Sigorta, bireylere güvence sağlar.
 8. Sigorta, sermaye ve emeği koruyarak milli gelirin azalmasına engel olur.
 9. Sigorta, ticari faaliyetlerin güvenli ve istikrarlı bir şekilde yapılmasını sağlar.
 10. Sigorta, işletmelerin kredi ihtiyaçlarını kolayca gidermelerini sağlar.
 11. Sigorta, kişilerin tasarruf yapmalarını sağlar.
 12. Sigorta, toplanan fonların borsaya ve para piyasalarına yatırılması sonucunda ülke ekonomisinin gelişmesini sağlar.
 13. Sigorta, uluslararası niteliği dolayısıyla ticari faaliyetlerin yurt dışına yayılmasını sağlar.

Mal ve can sigortalarında geçerli olan ilkeler nelerdir?

Mal sigortalarında sigorta teminatının konusu para ile ölçülebilen şeyler iken can sigortalarında sigorta konusu insanın kendisidir.

Mal sigortalarında sigorta bedeli ile sigorta değeri birbirine eşit olmak zorundadır. Sigortalının uğradığı gerçek zararlar sigortacı tarafından karşılanır. Buna karşılık, can sigortalarında teminatın konusunu insan oluşturduğundan sigorta değerinin ölçülmesi mümkün değildir. Sigortacı, uğranılan zarardan ziyade maktu bir tazminat öder.

Mal sigortalarında tazminatı ödeyen sigortacı, sigortalının haklarını elde eder. Can sigortalarında ise, sigortalının hakları kendisinde kalır.

Mal sigortalarında çifte sigorta yapılmışsa sigorta değerinin üstünde tazminat alınamaz. Can sigortalarında birden fazla kişiye sigorta yapılması ve birden fazla tazminat alınması mümkündür.

Sorumluluk sigortası nedir?

Sigorta ettirenin üçüncü kişilere verdiği bu zararlara karşı malvarlığında meydana gelebilecek eksilmeleri karşılamayı, aynı zamanda zarar görenlerin mağdur olmasını engellemeyi amaçlayan bir sigorta türüdür.

Sorumluluk sigortalarının mal ve can sigortalarından farkı nedir?

Mal ve can sigortalarında belirli bir bedel olduğu halde, sorumluluk sigortalarında sigorta bedeli olarak sigortacının azami sorumluluğu saptanmakta ve bu bedel bir tahmine dayanmaktadır.

Can ve mal sigortalarında, rizikolar bir teminat kapsamı içinde çoğu kez sayılarak belirlenmiştir. Sorumluluk sigortalarında zarara neden olan eylem veya işlemleri önceden belirlemek mümkün olmadığı için sorumluluğu doğuran hal ve hareketlerin kural olarak teminat kapsamında olduğu kabul edilmekte ve teminat dışı haller belirlenmek suretiyle teminata bir sınır çizilmektedir.

Sorumluluk sigortaları, sigortalının kesten sebebiyet verdiği zararları teminat dışı bırakırken, ağır kusurlu hallerde ve bazen kusursuz hallerde dahi teminat verilebilmektedir.

Sorumluluk sigortalarında, zarar görenlerin maruz kaldığı zararların hesaplanmasında, mal sigortalarında yer alan eksik veya aşkın sigorta uygulamasına yer verilmemekte; gerçek zararın eksiksiz ödenmesi ana prensip olmaktadır.

Mal sigortalarında, sigortacının ödediği tazminat miktarı kadar verilen teminatta azalma meydana gelirken, sorumluluk sigortalarında ise sigortacının sorumluluk limiti sigorta süresi içindeki her olay için ayrı ayrı geçerli kalmaktadır.

Sigorta sözleşmesi nedir?

Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun meydana gelmesi halinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir.

Sigorta sözleşmesinin geçerli bir şekilde meydana gelmesi için hangi unsurlar bulunmalıdır?
 1. Taraflar
 2. Lehtar
 3. Sigorta menfaati
 4. Prim
 5. Riziko
 6. Sigorta bedeli
Sigorta sözleşmesinin şekli nasıldır?

Sigorta sözleşmesinin yapılması herhangi bir şekle bağlı değildir.

Sigorta ilişkisinin doğması için sigortacı ile sigorta ettirenin sözleşmenin zorunlu unsurları üzerinde yazılı veya sözlü olarak anlaşmaları yeterlidir.

Bütün sözleşmeler gibi sigorta sözleşmeleri de karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile meydana gelir.