Kayseri Ceza Avukatı-Ceza Hukuku-Ceza Hukuku Avukatı

[Makale-Baslik]

Kayseri Ceza Avukatı-Ceza Hukuku-Ceza Hukuku Avukatı


Ceza hukuku, suçları ve bunlara uygulanacak cezaları konu alan hukuk dalıdır.

Haksızlık teşkil eden insan davranışlarını ele alır. Hangilerinin kabahat hangilerinin suç olduğunu belirler. Hem kabahatlerin hem de suçların yaptırımını belirler. Ceza hukuku, müeyyideleri düzenleyen hukuk dalıdır.

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarına yer verir.

Ceza hukukunda avukatın rolü neden önemlidir?

Ceza yargılamaları sonucunda mahkumiyete karar verilebilir. Sonucunun ağır olması hasebiyle davanın takibinin profesyonel bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu yüzden özellikle ceza davalarında avukatın büyük etkisi bulunmaktadır.

Keza yine kişi ceza alacaksa dahi avukat alt sınırdan ceza almasını sağlayabilir. Kişinin mahkumiyetine karar verildiğinde özgürlüğü kısıtlandığı için içeride geçirdiği bir gün dahi önem arz etmektedir.

Ceza Hukuku Nedir?

Ceza hukuku, kamu hukuku içerisinde yer almaktadır. Ceza hukuku, suçları ve bunlara uygulanacak cezaları yani yaptırımları düzenler. Kanunda açıkça hangi eylemlerin suç teşkil ettiği ve bunlara uygulanacak yaptırımlar düzenlenmiştir.

Ceza hukuku, toplumun birlikte yaşayabilmesi için vardır. Devlet düzenini ve siyasi yapıyı korumaktadır.

Ceza hukuku, insanlar arasındaki menfaat çatışmalarını önlemektedir. Kişinin kendi hakkını kendisinin araması yerine kişinin hakkını yargı yoluyla araması en sağlıklısı olacaktır.

Ceza hukuku bölümleri nelerdir?

Ceza hukuku kendi içerisinde dörde ayrılmaktadır. Bunlar;

 1. Ceza genel hukuku,
 2. Ceza özel hukuku,
 3. İnfaz hukuku,
 4. Ceza muhakemesi hukuku

Ceza Davası Nedir?

Müşteki yani şikayet eden Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur. Ardından şüpheli yani suç işlediği iddia edilen kişi hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatılır.

Savcılık tarafından kamu davasının açılmasına yer olmadığına ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermesi, kararın kesinleşmesi halinde kişi hakkında ceza davası açılmadan sona erecektir. Ancak savcının soruşturma aşaması hazırlamış olduğu iddianamenin kabul edilmesi ile sona erecek ve kamu davası, kovuşturma aşaması başlayacaktır.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan araştırma neticesinde yeterli suç şüphesinin var olması halinde yargılamanın yapılması için açılan kamu davasıdır.

Ceza Davaları Hangi Mahkemelerde Görülür?

 1. Ağır ceza mahkemesi,
 2. Asliye ceza mahkemesi,
 3. Çocuk mahkemesi,
 4. Çocuk ağır ceza mahkemesi,
 5. Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi

Ceza Davası Türleri Nelerdir?

Ceza davasına bakan genel görevli mahkemeler asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesidir. Genel görevli olan mahkemelerin ayrımı, suçlar adına verilen cezanın ayrımına göre belirlenmiştir. Ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesine nazaran daha ağır suçlara bakmakla görevlidir.

Ceza davasına bakmakla görevli özel mahkemeler ise çocuk ceza mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir. Özel görevli mahkemelerin ayrımı ise suçu işleyen kişinin yaşı ve suçun mahiyeti bakımından yapılmaktadır.

Asliye Ceza Mahkemesi

Ağır ceza mahkemesi görevine girmeyen ve en hafif cezaları kapsayan suçlara bakmakla görevli mahkemelerdir. On yıl veya daha az hapis cezası gerektiren dava ve işlere bakmakla görevlidir. Suçun cezasının sınırı esas alınırken suç adına belirtilen hapis cezasının üst sınırı alınacaktır. Asliye ceza mahkemesi görevine giren davalarda, hafif cezalar öngörülmektedir. Asliye ceza mahkemelerinde, tek hakim görevli olup duruşmalarda savcı bulunmamaktadır.

Ağır Ceza Mahkemesi

Suç adına öngörülen hapis cezasının üst sınırı on yıldan fazla olan tüm suçlarda görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir. Asliye ceza mahkemesinin görevine girmeyen suçlara da bakmakla görevlidir.

Ağır ceza mahkemesi tek hakimli mahkeme değildir, ikisi üye ve bir başkan olmak üzere üç hakim bulunmaktadır. Bunun yanında duruşmalarda kamu oyu adına savcı da bulunmaktadır.

Çocuk Mahkemesi

Asliye ceza mahkemesi görevine giren ve on sekiz yaşından küçük çocukların işlemiş olduğu suçlar adına görevli mahkeme, çocuk mahkemesidir. Çocuk mahkemesinde, yaşı nedeniyle küçük olan çocuğa suça sürüklenen çocuk olarak hitap edilmektedir. Çocuk mahkemesi tek hakimli bir mahkeme olup duruşmalarda savcı bulunmamaktadır.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

Ağır ceza mahkemesinde yargılanması gereken suçları işlediği iddiasında bulunulan on sekiz yaşından küçük olan kişiler çocuk ağır ceza mahkemesinde yargılanacaktır. Çocuk ağır ceza mahkemesi, bir başkan iki üyeden oluşmaktadır. Çocuk ağır ceza mahkemesinde duruşmalarda savcı da bulunmaktadır.

Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi

Fikri mülkiyet suçların yargılanması, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesinde yapılmaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda belirlenen suçlar ile ilgili yargılama yapılmaktadır. Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi, tek hakimlidir. Duruşmalarda savcı bulunmamaktadır.

Ceza Davasında İlk Duruşmada Ne Olur?

Sanığa iddianame okunur ve sanığın savunması alınır. Sanığa iddianameye karşı diyeceklerinin neler olduğunu sorulur.

Sanığın savunması alındıktan sonra müştekinin yani şikayet edenin davaya katılma talebinin olup olmadığı sorulur. Suç, şikayete tabi bir suçsa müşteki davaya katılmak istemediğini beyan ederse yargılama devam etmez ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilir.

Ancak suç şikayete tabi değilse müşteki şikayetten vazgeçse dahi yargılama devam eder. Örneğin eşe karşı yaralama suçunda, şikayette bulunan eş şikayetten vazgeçse dahi yargılama devam etmektedir.

Ceza davasında mahkeme hâkimi veyahut Cumhuriyet Savcısı tarafından gerekli görülmesi halinde taraflara soru yöneltilebilir. Yine taraf vekillerinin de soru sorma hakkı bulunmaktadır. Tarafların dinlenilmesinin ardından delillerin toplanması, tanık dinlenmesi ve gerekli araştırmanın yapılmasına ilişkin kararlar verilebilir.

Ceza davasında ilk savunma nasıl yapılır?

Sanık, yargılamanın her aşamasında delillerini sunarak savunma yapabilecektir.

Ceza davasında savunma, yazılı ya da sözlü olarak yapılabilir. Sanık, dava konusu olayın nasıl meydana geldiğini ve delillerini mahkeme huzurunda bildirir. Yine varsa şikayetçi olan katılan da beyanlarını sunabilir. Yine konu hakkında bilgisi olan tanıklar da mahkeme huzurunda dinlenir. Ceza davasında dinlenilen tarafların tamamının beyanları duruşma tutanağına kaydedilir.

Sanığın ilk savunması mahkeme huzurunda gerçekleştirilir.

Sanık, duruşmaya gelmek zorundadır. Gelmediği takdirde sanık hakkında zorla getirilme kararı verilir.

İfadeden kaç gün sonra dava açılmaktadır?

Şüpheli ya da şüpheliler, kolluk görevlisi ya da Cumhuriyet Savcısı tarafından dinlenilmektedir.

İfadesi alınan kişiler;
 1. Şüpheli ya da şüpheliler
 2. Müşteki
 3. Suçtan zarar gören
 4. Tanıklar
İddianamenin incelenmesi süresi ne kadardır?

Ceza mahkemesine gelen iddianamenin incelenme süresi, iddianamenin mahkemeye verilmesinden itibaren 15 gündür.

Mahkeme tarafından iddianame kabul edilmiş ise duruşma günü belirler, duruşma davetiyesini taraflara gönderir. Duruşma, ceza davasında önemli bir aşamadır. Taraflar mahkemeye davet edilir, duruşma gününde tarafların beyanları alınır ve yargılama aşamasında önemli kararlar alınır.

Ceza davası e-devlet üzerinden nasıl sorgulanır?

Halk arasında yanlış bilinen bir olgu bulunmaktadır. Soruşturma aşamasında bulunan dosya E-devlet üzerinden görünmemektedir. Kovuşturma aşamasına geçilmişse E-devlet üzerinden sorgulama yapılabilmektedir.

Kişinin e-devleti yoksa öncelikle PTT'den şifre almalıdır. Ardından e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama motoruna UYAP VATANDAŞ PORTAL yazmalıdır. Üst butondan ceza kısmını seçtikten sonra ceza dosyası sorgulamasını yapabilecektir.

E-devlet sisteminde, UYAP üzerinden dava dosyası kayıtlı değil ya da dava dosyası görünmüyor ise kişi, adliyeden sorgu yaparak taraf olduğu dosya olup olmadığı hakkında bilgi alabilecektir. Kişi hakkında soruşturma başlatılmış ya da dava açılmış ise sorgu esnasında dosya numarasını da öğrenebilecektir. Taraf olduğu dosyanın numarasını öğrenen kişi, dosyanın bulunduğu mahkeme ya da savcılık bürosunda dosyaya ilişkin ayrıntılı bilgi alabilecektir.

Ceza davasında mahkemede öncelikle kim dinlenir?

Ceza davalarının ilk duruşmasında, tanzim edilen iddianame sanığa okunarak il önce sanığın savunması alınır. Sanığın mahkeme huzurunda savunmasını yapmasının ardından varsa şikayetçi taraf dinlenerek davaya katılma talebinin bulunup bulunmadığı sorulur. Varsa katılan vekili ve sanık müdafi de olaya ilişkin hukuki değerlendirmelerini bildirir. Yine dava konusu olayın tanığının bulunması halinde de tanık mahkeme huzurunda dinlenir.

Sonuç olarak ceza davasında ilk olarak sanık dinlenir.

Yargılama ne kadar sürer?

Yargılamanın ne kadar süreceği her somut olaya göre değişkenlik göstermektedir.

Ceza davalarında süreç nasıl işler?

Ceza davalarında süreç şu şekilde ilerlemektedir:

Soruşturma Aşaması:

Cumhuriyet Savcılığı tarafından suçun işlenmesinin öğrenilmesinin ardından suça konu olaya ilişkin araştırmanın yapıldığı aşamadır. Soruşturma dosyasında yer alan şüpheli veya şüpheliler hakkında yeterli ve makul şüphenin oluşmasının ardından kişi veya kişiler hakkında iddianame düzenlenerek ilgili mahkemeye gönderilir. Mahkeme tarafından iddianamenin kabul edilmesiyle soruşturma aşaması sonlandırılır.

Kovuşturma aşaması:

İddianamenin kabulü ile başlayarak verilen hükmün kesinleşmesine kadar geçen süreyi kapsamaktadır. Suça konu olay hakkında mahkeme tarafından karar verilmesi bu aşamada gerçekleştirilir.

İstinaf Aşaması:

Yerel mahkeme tarafından verilen kararın hukuka uygun olmadığını düşünen taraflar bakımından başvurulan üst derece kanun yoludur.

Yargıtay Aşaması:

Yerel mahkeme tarafından verilen kararın istinaf incelemesi sonucunda da bir karar verilir. İstinaf mahkemeleri tarafından verilen kararın da hukuka uygun olmadığının düşünülmesi halinde başvurulan yüksek mahkeme aşamasıdır.

Tutuksuz yargılanan kişi ceza alır mı?

Kişinin tutuksuz yargılanması ceza almayacağı anlamına gelmemektedir. Tutuksuz yargılamanın yargılama aşamasında verilecek olan karara bir etkisi olmamaktadır.

Tutuksuz yargılanan kişinin suç işlediğine ilişkin bir kanaat var ise yargılama sonunda mahkumiyetine kararı verilecektir. Tutuksuz yargılanan ancak mahkemenin sonunda vermiş olduğu hüküm ile tutuklanması yönünde kararı verilmesi uygulamada çok fazla karşılaşılmaktadır. Tutuklu olarak yargılanma ya da tutuksuz olarak yargılanmasının mahkemede verilecek olan hükme bir etkisi bulunmamaktadır.

Hukuk Büromuzun Ceza Hukuku Alanında Yaptığı Çalışmalar
 1. Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
 2. Kollukta ve savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
 3. Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ya da müşteki vekili olunması
 4. Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ya da müşteki vekili olunması
 5. Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ya da müşteki vekili olunması
 6. Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
 7. Tutuklama ve koruma kararlarına itiraz edilmesi
 8. Temyiz dilekçesi hazırlanması
 9. Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması
Suç nedir?

Toplum düzeninin kurulması ve bu düzenin sağlıklı bir şekilde sürekliliğinin sağlanması amacı ile kanunda düzenlenen ve kanunda düzenlenmesi sebebi ile hak ihlaline veyahut haksız eyleme sebep olan insan davranışlarıdır.

Her suç kendi içerisinde bir hak ihlalini barındırır. Ancak her hak ihlali suç teşkil etmez.

Ceza nedir?

Ceza, kanunda suç olarak kabul edilen eylemlere karşı düzenlenen yaptırımdır.

Suç ya da kabahat sayılmayan hiçbir eyleme yaptırım uygulanmaz.

Ceza hukuku neden önemlidir?

Ülkemizde suç işlenme oranı günden güne artmaktadır. Bu durum da ceza avukatının yargılama içerisindeki önemini daha da artırmıştır.

Hukuk büromuz Kayseri’de kazandığı tecrübe ile ceza hukuku alanında profesyonel bir hizmet sunmaktadır. Kayseri’de bulunan hukuk büromuz gerek müşteki gerek sanık tarafında müvekkillerini en iyi şekilde savunmaktadır.

Sanık avukatı kimdir?

Sanık, suç işlediği düşünülerek mahkemeye sevk edilen kişidir. Hakkında ceza davası açılan ve ceza mahkemesinin verdiği karar hükmünün kesinleşmesine kadar suç şüphesi altında bulunan kişidir.

Yani kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar suç şüphesi altında bulunan kişidir.

Hakkında soruşturma faaliyeti yürütülen şüpheli ile ilgili hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi ile birlikte artık kovuşturma aşamasına geçilmekte ve bu aşamada kişi SANIK olarak nitelendirilmektedir.

Suç şüphesi altında bulunan kişi soruşturma aşamasında şüpheli, kovuşturma aşamasında ise sanık olarak adlandırılır.

Sanık savunmasını yapan avukatı MÜDAFİ denilmektedir.

Müdafi, sanığı savunmakla birlikte savunmasında sanıktan bağımsızdır.Müdafi, davayı tüm kamuya karşı savunmak durumunda olan yalnız kişidir.

Müdafi, şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı; vekil ise katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiye ceza muhakemesinde temsil eden avukatıdır.

Türk Ceza Kanununun Özel Hükğmler Kısmı Nelerdir?
 1. Uluslararası suçlar
 2. Kişilere karşı suçlar
 3. Topluma karşı suçlar
 4. Millete ve devlete karşı suçlar
Ceza Hukukuna Hakim Olan İlkeler Nelerdir?
 1. Kanunilik ilkesi
 2. Belirlilik ilkesi
 3. Kıyas yasağı ilkesi
 4. Aleyhe kanunun geçmişe yürüme yasağı ilkesi
 5. İdarenin düzenleyici işlemleri ile suç ve ceza oluşturması yasağı ilkesi
 6. Örf ve adete dayalı olarak suç ve ceza oluşturma yasağı ilkesi
 7. Cezaların şahsiliği ilkesi
 8. Eşitlik ilkesi
 9. Non bis in idem/aynı fiilden dolayı iki kez yargılama yasağı ilkesi
Ceza hukuku neden vardır?

İnsanlar için toplu halde toplumda yaşamak tabii zorunlu bir durumdur. Çünkü; toplum içinde insanlar ihtiyaçlarını daha kolay karşılar. Bir arada yaşayan insanların arasında çatışma çıkması, uyuşmazlık olmaması kaçınılmaz bir durumdur. Toplumda çatışma çıkmasını önleme görevi, uyuşmazlıklara çözüm bulma süreci ancak belirli bir yaptırımların uygulanmasıyla olur.

Ümanizm ilkesi nedir?

Ümanizm ilkesi, insan onuruna saygı ilkesidir. Suç işlediği için ceza yaptırımına tabi tutulan kişinin yeniden topluma kazandırılması amaçlanır.

SUÇLUYU KAZIYINIZ, ALTINDAN İNSAN ÇIKAR...

Boşanma davalarında iyi insanların kötü yüzünü, ceza davalarında ise kötü insanların iyi yüzünü görürüz.

Suçluya eziyet etmek, suçluyu darp etmek, suçluyu kırbaçlamak, hırsızın elinin kesilmesi, zina yapan kadının taşlanması yasaktır.

Suçlunun yeniden sosyalleşmesi, suçlunun gelecekte sosyal sorumluluk içerisinde yaşaması amaçlanmaktadır. Suçlunun sosyalleştirilerek yeniden topluma kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ceza avukatının yargılama içerisindeki rolü nedir?

Mahkemelerde yargılama üç saç ayağı üzerine kuruludur.

Bunlar; iddia makamı, savunma makamı ve karar makamıdır.

Ceza avukatı, ceza yargılamasındaki savunmayı temsil eder. Ülkemizde yargılamalar uzun sürmektedir. Bazen adalet yerini bulmamakta bazen de adalet geç tecelli etmektedir. Ceza avukatının önemi, uzun süren bu yargılamalarda öne çıkmaktadır.

Ceza avukatı, delilleri toplar, tanıkları tespit eder ve yargılamanın adil bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Ceza avukatı, duruşma öncesi sanığın lehine olacak durumları tespit eder. Ceza avukatının en temel görevi, sanığı en iyi şekilde savunmaktır.

Ceza avukatı sorumluluğu dosyanın kesinleşmesi ile veya dosyadan istifa etmesiyle, istifa ettiği tarihten sonra 15 gün içinde sonlanır.

Ceza avukatı aynı anda kaç kişinin savunmasını yapabilir?

Burada değerlendirilmesi gereken temek nokta MENFAAT ÇATIŞMASI olup olmadığıdır. Sanıklar arasında menfaat çatışması var ise sanıklar ayrı ayrı temsil edilmek zorundadır.

Ancak ceza davasında sanıklar arasında bir bağ ya da bağlantı yok ise bir avukat, tüm sanıkları temsil edebilir.

Ceza avukatına her şeyi anlatmalı mıyım?

Tüm avukatların SIR SAKLAMA VE GİZLİLİK yükümlülüğün uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu yüzden yargılama aşamasında avukat ile her türlü bilgi ve belge paylaşımı yapılmalıdır.

Avukatınıza her şeyi en doğru ve yalın haliyle anlatmanızda fayda bulunmaktadır. Bu sayede avukat, tüm olasılıkları bilerek savunmayı daha iyi hazırlar.

Savunma Hizmeti Sunduğumuz Ceza Davası Türleri

 1. Yalan Tanıklık
 2. Yağma
 3. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti
 4. Terör Örgütü Üyeliği
 5. Tehdit
 6. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak
 7. Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi
 8. Ruhsatsız Silah Taşıma
 9. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal
 10. Müstehcenlik
 11. Mala Zarar Verme
 12. Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Şekilde Ele Geçirme ve Yayma
 13. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Şekilde Kaydedilmesi
 14. Kasten Yaralama
 15. Kasten Öldürme
 16. İftira
 17. Hırsızlık
 18. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal
 19. Haksız Arama
 20. Hakaret
 21. Görevi Kötüye Kullanma
 22. Göçmen Kaçakçılığı
 23. Fuhuş
 24. Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması
 25. Cumhurbaşkanına Hakaret
 26. Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme
 27. Bilişim Sistemine Girme
 28. Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması
 29. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

Kayseri Ceza Avukatı-Ceza Hukuku-Ceza Hukuku Avukatı-Kayseri Ceza Avukatı-Ceza Hukuku-Ceza Hukuku Avukatı-Kayseri Ceza Avukatı-Ceza Hukuku-Ceza Hukuku Avukatı-Kayseri Ceza Avukatı-Ceza Hukuku-Ceza Hukuku Avukatı-Kayseri Ceza Avukatı-Ceza Hukuku-Ceza Hukuku Avukatı-Kayseri Ceza Avukatı-Ceza Hukuku-Ceza Hukuku Avukatı-Kayseri Ceza Avukatı-Ceza Hukuku-Ceza Hukuku Avukatı-Kayseri Ceza Avukatı-Ceza Hukuku-Ceza Hukuku Avukatı-Kayseri Ceza Avukatı-Ceza Hukuku-Ceza Hukuku Avukatı-Kayseri Ceza Avukatı-Ceza Hukuku-Ceza Hukuku Avukatı-Kayseri Ceza Avukatı-Ceza Hukuku-Ceza Hukuku Avukatı-Kayseri Ceza Avukatı-Ceza Hukuku-Ceza Hukuku Avukatı-Kayseri Ceza Avukatı-Ceza Hukuku-Ceza Hukuku Avukatı-Kayseri Ceza Avukatı-Ceza Hukuku-Ceza Hukuku Avukatı-Kayseri Ceza Avukatı-Ceza Hukuku-Ceza Hukuku Avukatı-Kayseri Ceza Avukatı-Ceza Hukuku-Ceza Hukuku Avukatı-Kayseri Ceza Avukatı-Ceza Hukuku-Ceza Hukuku Avukatı