Kayseri Şirketler Hukuku Avukatı-Gizem Gül Uzun

[Makale-Baslik]

Kayseri Şirketler Hukuku Avukatı-Gizem Gül Uzun


Şirketler hukuku; ekonomik sahadaki faaliyetlerin düzenlenmesini sağlayan, ticaret şirketlerinin kurulması, tescili, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi gibi konuları düzenleyen ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır.

Şirket, sözleşme ile kurulan ve belli bir amacı gerçekleştirmek maksadıyla oluşturulmuş kişi birlikleridir. Şirket kavramı ve şirketin unsurlarına ilişkin düzenlemeleri hem Türk Ticaret Kanununda hem de Türk Borçlar Kanununda görebiliriz.

Tüm şirketlerin temeli sayılan adi şirket TBK'da düzenlenmiştir ve şirket kavramı burada açıklanmıştır. TTK'da ise şirket kavramıyla ilgili bir tanım bulunmamakla birlikte ticaret şirketleri tek tek sayılmış ve bunlara ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

TTK'da sayılan ticaret şirketleri şunlardır:

 1. Anonim şirket
 2. Limited şirket
 3. Kollektif şirket
 4. Komandit şirket
 5. Kooperatifler

ŞİRKET NEDİR

TBK'da yer alan adi ortaklık tanımı, şirket kavramının tanımı olarak kabul edilmektedir.

TBK'da yer alan şirket kavramına ilişkin hükme bakacak olursak: adi ortaklık sözleşmesinin, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere birleştirmeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlandığını görmekteyiz.

ŞİRKETİN UNSURLARI NELERDİR?

1.Kişi Unsuru

Bir şirket ilişkisinden bahsedebilmek için kural olarak en az iki kişinin varlığı gerekmektedir. Burada gerçek ve tüzel kişi ayrımı yapılmamıştır. Ancak kollektif şirket ortağı ve komandit şirkette komandite ortak tüzel kişi olamaz.

2.Sözleşme Unsuru

Bir şirketten bahsedebilmek için kural olarak ortada en az iki kişiyi bir araya getiren sözleşmenin varlığı gerekmektedir. Bu sözleşme şirket sözleşmesidir. Bir sözleşme olmaksızın kural olarak şirketten bahsedebilmek mümkün değildir.

Adi şirketlerin kuruluşu için herhangi bir şekil şartı zorunluluğu bulunmamakla birlikte ticaret şirketlerinde ağır şekil koşulları bulunmaktadır. Ticaret şirketi sözleşmesi, kurucular tarafından yazılı şekilde hazırlanır ve imzalar noterce onaylanır.

3.Sermaye Unsuru

Şirketlerin ortak amaç unsurunu gerçekleştirebilmesi için sermayeye ihtiyaçları olmaktadır. Dolayısıyla şirket için sermaye unsuru oldukça önemlidir. Her bir ortağın getirmeyi üstlendiği miktara sermaye payı denmektedir. Burada dikkat etmemiz gereken husus; şirketin kurulması için sermaye payının fiilen getirilmesi şart olmamakla birlikte; sermaye payının taahhüt edilmesi yeterlidir.

Kural olarak; nakit, taşınır, taşınmaz gibi her türlü ekonomik değer sermaye olarak getirilebilir. Ancak şirket tiplerine göre sermaye payının türü değişkenlik gösterebilmektedir. TTK m. 127'de ticaret şirketlerine sermaye olarak getirilebilecek değerler sayılmıştır.

4.Ortak Amaç Unsuru

TBK'da yer alan tanımdan da anlaşılacağı üzere; şirket ortakları, mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere birleştirmeyi üstlenmişlerdir. Kısaca; adi ortaklık ilişkisine katılan ortakların müşterek bir amaç etrafında toplanmaları gerekmektedir.

Adi şirket ortaklığında amaç ekonomik olabilir. Ancak adi ortaklıkta amacın ekonomik olması şart değildir. Kooperatiflerde ise amaç, ortakların ekonomik yararlarının korunmasıdır. Komandit şirket ve kolektif şirket ise ancak ticari işletme işletmek amacıyla kurulabilir.

5.Affectio societatis

Ortak amacın elde edilebilmesi için ortakların eşit durumda gayret ve özen sarfetme yükümlülüğü bulunmaktadır. Müşterek gayenin gerçekleşmesi için tüm ortakların üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekmektedir. Ayrıca şirket ortaklarının, şirketle rekabet etmemek ve şirket işlerini görme, denetlemede gereken dikkat ve özeni göstermeleri gerekmektedir.

ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI

-Süzenledikleri Yere Göre Şirketler

 1. TTK'da ticaret şirketleri: kollektif, komandit, anonim, limited, kooperatif
 2. TBK'da: adi şirket
 3. Özel kanunlarda: HAAO, sigorta şirketleri, faktöring finansman şirketleri, kamu bankaları, bankalar

-Tüzel Kişiliğe Sahip Olup Olmamasına Göre Şirketler

 1. Tüzel kişiliği olmayan: adi şirket
 2. Tüzel kişiliği olan: ticaret şirketleri

-Ortakların Şirket İçindeki Konumlarına Göre Şirketler

 1. Şahıs şirketleri: adi şirket, kolektif şirket, adi komandit şirket
 2. Sermaye şirketleri: anonim şirket, limited şirket, paylı komandit şirket

-Sermaye Yapılarına Göre Şirketler

 1. Şartlı sermaye
 2. Esas: Anonim, limited
 3. Değişir: kooperatif, değişken sermayeli yatırım ortakları
 4. Basit: kollektif, komandit, adi
 5. Kayıtlı: HAAO, yeni TTK ile halka kapalı şirketlerde de mümkündür

-Şirketin Üçüncü Kişilere Olan Borcu Nedeniyle Ortaklara Başvurulup Başvurulamayacağına Ve Sorumluluğun Derecesine Göre

 1. Sınırlı-sınırsız sorumluluk
 2. Doğrudan-dolaylı
 3. Adi-müteselsil

Kayseri Şirketler Hukuku Avukatı-Gizem Gül Uzun

Kayseri Şirket Hukuku Avukatı-Şirketler Hukuku-Şirket Hukuku Avukatı-Kayseri Şirket Hukuku Avukatı-Şirketler Hukuku-Şirket Hukuku Avukatı-Kayseri Şirket Hukuku Avukatı-Şirketler Hukuku-Şirket Hukuku Avukatı-Kayseri Şirket Hukuku Avukatı-Şirketler Hukuku-Şirket Hukuku Avukatı-Kayseri Şirket Hukuku Avukatı-Şirketler Hukuku-Şirket Hukuku Avukatı-Kayseri Şirket Hukuku Avukatı-Şirketler Hukuku-Şirket Hukuku Avukatı-Kayseri Şirket Hukuku Avukatı-Şirketler Hukuku-Şirket Hukuku Avukatı-Kayseri Şirket Hukuku Avukatı-Şirketler Hukuku-Şirket Hukuku Avukatı-Kayseri Şirket Hukuku Avukatı-Şirketler Hukuku-Şirket Hukuku Avukatı-Kayseri Şirket Hukuku Avukatı-Şirketler Hukuku-Şirket Hukuku Avukatı-Kayseri Şirket Hukuku Avukatı-Şirketler Hukuku-Şirket Hukuku Avukatı-Kayseri Şirket Hukuku Avukatı-Şirketler Hukuku-Şirket Hukuku Avukatı-Kayseri Şirket Hukuku Avukatı-Şirketler Hukuku-Şirket Hukuku Avukatı-Kayseri Şirket Hukuku Avukatı-Şirketler Hukuku- Kayseri Şirketler Hukuku Avukatı-Gizem Gül Uzun