NEVŞEHİR İCRA AVUKATI-NEVŞEHİR İCRA HUKUKU AVUKATI

NEVŞEHİR İCRA AVUKATI-NEVŞEHİR İCRA HUKUKU AVUKATI

NEVŞEHİR İCRA AVUKATI-NEVŞEHİR İCRA HUKUKU AVUKATI


NEVŞEHİR İCRA AVUKATI-NEVŞEHİR İCRA HUKUKU AVUKATINEVŞEHİR İCRA AVUKATI-NEVŞEHİR İCRA HUKUKU AVUKATI

 

İflas hukuku nedir?

İflasına karar verilen bir borçlunun bünyesindeki haczedilebilen taşınır, taşınmaz tüm malvarlığının ve haklarının icra yoluyla paraya çevirilerek alacaklının alacağını tahsil etmesini sağlayan bir takip yoludur.

İhtiyati haciz neden vardır?

Borçlunun alacaklıdan mallarını kaçırmasına karşı öngörülmüş bir tedbirdir.

Uygulamada kötü niyetli borçluların hile ile mal kaçırdığını görmekteyiz.

Borçlunun mal kaçırmasını önlemek amacıyla ihtiyati haciz getirilmiştir. İhtiyati haciz yalnızca vadesi gelmiş borçlar için söz konusu olmaz. Vadesi gelmemiş borçlar için de ihtiyati haciz söz konusu olabilir.

İstirdat davası hangi durumlarda açılabilir?

Borçlunun borçlu olmadığı bir parayı cebri icra tehdidi altında ödemek zorunda kaldığı durumlarda açılan dava türüdür.

Borç olmayan paranın tamamen ödendiği tarihten itibaren 1 yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılması gerekmektedir.

Alacaklı kimdir?

İcra takibini başlatan, talepte bulunan, alacağı olan kişiye ALACAKLI denilmektedir.

Borçlu kimdir?

Borcu bulunan, aleyhine takip başlatılan ve hakkında icra takibi başlatılan kişi borçludur.

İcra takibi sadece para alacaklarıyla mı sınırlıdır?

İcra takibi sadece para alacaklarıyla sınırlı değildir. Bir şeyin yapılması veya yapılmamasına ilişkin başlatılan takipte talepte bulunan alacaklı, karşı taraf ise borçludur.

Yani sadece para alacaklarıyla sınırlı değildir. Aynı şekilde çocuk teslimine ilişkin takipte talepte bulunan taraf alacaklı, diğer taraf ise borçludur.

İcra takip işlemlerinin unsurları nelerdir?

İcra takip işlemleri icra organları tarafından yapılmalıdır.

İcra takip işlemleri borçluya karşı yapılmaktadır.

Yapılmış olan icra takip işlemi borçlunun hukuki durumunu etkileyecek nitelikte olmalıdır.

Alacaklıya ve üçüncü kişiye yapılmış olan işlemler icra takip işlemi değildir.İcra takip işlemi, cebri icranın ilerlemesini sağlayacak, alacaklıyı borçlunun malvarlığından alacağını almaya yaklaştırıcı nitelikte olmalıdır.

Paraların paylaştırılması icra takip işlemi midir?

Paraların paylaştırılması icra takip işlemi değildir. Çünkü borçluya karşı değil alacaklıya karşı yapılmaktadır.

Ancak ödeme emri, haciz, satış vs icra takip işlemidir. Çünkü borçluya karşı yapılmıştır.

Sonuç olarak alacaklıya karşı yapılan işlemler icra takip işlemi değildir. Bir işlemin icra takip işlemi olarak nitelendirilebilmesi için alacaklı tarafından değil icra organları tarafından yapılması gerekmektedir.

İcra takip işlemi ile zamanaşımı kesilir mi?

İcra takip işlemleri ile zamanaşımı kesilecektir.Tatil veya talik(erteleme) hallerinde icra takip işlemi yapılamaz.

Elektronik işlemler

Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan veriler senet hükmündedir.

Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir. Güvenli elektronik imza, kanunlarda güvenli elektronik imza ile yapılamayacağı açıkça belirtilmiş olan işlemler dışında, elle atılan imza yerine kullanılabilir.

Güvenli elektronik imzayla oluşturulan belge ve kararlarda, kanunda birden fazla nüshanın düzenlenmesi ve mühürleme işlemini öngören hükümler uygulanmaz.

Belge ve kararlar UYAP sistemine aktarılır.

Cebri icra çeşitleri nelerdir?

Kanunda temel iki cebri icra çeşidi düzenlenmiştir. Bunlar icra hukuku ve iflas hukukudur.

İcra hukuku: Bireysel icra hukuku,

Cebri icra İflas hukuku: Toplu icra hukuku, külli icra hukuku

Bireysel icra nedir?

Borçlunun yalnızca borca yetecek kadar malı cebri icranın konusunu oluşturur. Her alacaklı kendi alacağı için takipte bulunur. Borçluya ödeme emri gönderilir, takip kesinleşir ve borçlunun borca yeter malvarlığı haczedilir. Haczedilen mallar satılır ve alacaklının alacağı ödenir. Geriye para artarsa borçluya iade edilir.

Alacağını alamayan alacaklılara verilen belge nedir?

Alacağını alamayan alacaklılara BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ verilir.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN