NİĞDE İCRA AVUKATI-NİĞDE İCRA HUKUKU AVUKATI

NİĞDE İCRA AVUKATI-NİĞDE İCRA HUKUKU AVUKATI

NİĞDE İCRA AVUKATI-NİĞDE İCRA HUKUKU AVUKATI


NİĞDE İCRA AVUKATI-NİĞDE İCRA HUKUKU AVUKATINİĞDE İCRA AVUKATI-NİĞDE İCRA HUKUKU AVUKATI

 

Karşılıksız Çek İçin Açılacak Ceza Davası ve İcra Takibi

Karşılıksız çek; çekin üzerinde yazan kadar para tutarında, çeki düzenleyen kişinin hesabına paranın olmaması anlamına gelmektedir. Bu durumda kişinin hesabına çek tutarı kadar paranın olmaması durumunda kişiye banka tarafından ödeme yapılamaz.

Karşılıksız çekin tahsili için icra takibi yoluna başvurulabilir. Borçlunun mal kaçırma şüphesi var ise ihtiyati haciz kararı da alınabilir. İcra takibi cirantalara karşı başlatılabilir. İcra takibinin başlatılmasıyla aleyhine icra takibi başlatılan kişiye ödeme emri gönderilir. Ciranta icra takibine itiraz etmez ise takip kesinleşmiş sayılır. İcra takibinin kesinleşmesinden sonra haciz işlemlerinin başlatılması talep edilir ve haciz işlemiyle el konulan malların sayılması talep edilir.

Çek Kanunu’nun 5. Maddesinde karşılıksız çek keşide etme suçu düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre, “Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, bin beş yüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adli para cezası; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı, (…) az olamaz.”

İhtiyati Haciz Kararı

İhtiyati haciz, bir para alacağının zamanında ödenmesinin garanti altına alınması amacıyla, mahkeme karar ile borçlunun mallarına geçici olarak el konulmasıdır. İhtiyati haciz kararı alabilmek için öncelikle aşağıda sayılan şartlar gerçekleşmesi gereklidir:

Alacağın rehinle teminat altına alınmamış olması gereklidir.

Kural olarak vadesi gelmiş bir alacak bulunmalıdır.

Borç, para borcu niteliğinde olmalıdır.

Mahkemece uygun görülen oranda teminat yatırılmalıdır.

Yukarıda sayılan şartlar sağlandığı takdirde yetkili ve görevli mahkemede ihtiyati haciz talebinde bulunulabilir. Yetkili mahkeme, takibe konu olan borcun kaynağına göre yetkili icra dairesinin bulunduğu yerdir. Görevli mahkeme ise para alacağına ilişkin olduğundan asliye hukuk mahkemesi veya asliye ticaret mahkemesidir.

Cari Hesap Alacakları

Türk Ticaret Kanunu’nun 89. Maddesine göre, “İki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme cari hesap sözleşmesidir.”

Cari hesap sözleşmesinde taraflar bir hukuki sebep veya ilişkiden dolayı sürekli birbirlerinden alacaklı veya birbirlerine borçlu olmaktadır. Bu sözleşmelerde hesap devreleri bulunmaktadır. Her hesap devresinin sonunda hesap kesilerek karşılıklı alacak ve borçlar takas edilir.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN