AKSARAY İCRA AVUKATI-AKSARAY İCRA HUKUKU AVUKATI

AKSARAY İCRA AVUKATI-AKSARAY İCRA HUKUKU AVUKATI

AKSARAY İCRA AVUKATI-AKSARAY İCRA HUKUKU AVUKATI


AKSARAY İCRA AVUKATI-AKSARAY İCRA HUKUKU AVUKATIAKSARAY İCRA AVUKATI-AKSARAY İCRA HUKUKU AVUKATI

 

İcra Hukukunda En Sık Görülen Davalar Nelerdir?

İcra hukukunda en sık görülen dava türleri, borçlu ve alacaklı arasında yaşananın uyuşmazlıklardan kaynaklanmaktadır. Uygulamada en sık görülen icra hukuk davaları aşağıda sayılmıştır:

Menfi tespit davaları

İtirazın iptali davaları

Karşılıksız çek davaları

Tasarrufun iptali davaları

İstihkak davası

İstirdat davası

İhtiyati haciz davaları

İtirazın kaldırılması davaları

Borçtan kurtulma davası

Memur muamelesi şikâyet davası

Rehinin paraya çevrilmesi

İcra Avukatının Müvekkile Karşı Sorumlulukları

Avukatlık Kanunu’nun 34. Maddesine göre, “Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdür.”

Söz konusu madde sadece icra avukatları bakımından geçerli olmayıp genel bir düzenlemedir. Bu kapsamda icra avukatı işini özenle yürütmek zorundadır. Sürelerin takibi ve gerekli tüm hukuki yollara başvurmak icra avukatının yükümlülüğüdür. İcra avukatı müvekkili mağdur edecek davranışlardan kaçınmalıdır. Aksi takdirde avukatın sorumluluğuna gidilebilmektedir.

İcra Avukatının Önemi Nedir?

Alacağını tahsil etmek isteyen alacaklı, borçluya karşı icra müdürlüklerinde icra takibi başlatmalıdır. İcra takibi her ne kadar alacaklının kendisi tarafından da başlatabiliyorsa, alanından uzman ve tecrübeli icra avukatından hukuki destek almakta fayda vardır.

İcra hukukunda alacaklının amacı hızlı tahsilat olduğundan icra avukatına başvurması daha faydalı olacaktır. Nitekim icra avukatı dosyayı tüm yönleriyle inceler, borçlunun malvarlığına ilişkin açıklamalar yapar ve haciz işlemlerine başlayabilir. Günümüzde mal kaçırma çok yaygın olduğundan borçlunun bu yola başvurması engellenmesi gerekmektedir. İcra avukatı gerekli tedbirleri alarak bu hak kaybının önü geçmektedir.

İcra takibi sadece alacaklı bakımından düşünülmemesi gerekir. Nitekim borçlunun da icra avukatı ile çalışması daha sağlıklı olacaktır. Borçluya karşı açılan takiplerine karşı süresi içerisinde itiraz edilmelidir. İcra avukatı, itiraz süresinin geçmesine rağmen menfi tespit davası açabilir ve borçlunun borcu olmadığını ispatlayabilir. Hem alacaklı hem de borçlu bakımından hukuki süreci avukat ile yürütmek hak kaybını en aza indirecektir.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN