MERSİN İCRA AVUKATI-MERSİN İCRA HUKUKU AVUKATI

MERSİN İCRA AVUKATI-MERSİN İCRA HUKUKU AVUKATI

MERSİN İCRA AVUKATI-MERSİN İCRA HUKUKU AVUKATI


Menfi Tespit Davası

Borçlu, herhangi bir nedenle kesinleşen icra takibinden kurtulabilmek için genel mahkemelerde genel hükümlere göre menfi tespit davası açabilir. Bu davanın açılmasındaki amaç da, tıpkı borçtan kurtulma davasında olduğu gibi, borçlunun borçlu olmadığının bir ilamla kesin olarak tespit ettirilmesidir. Menfi tespit davasında davacı borçlu, davalı alacaklıdır. Bu davada ispat yükü davalının üzerindedir.

Borçlunun menfi tespit davası açmasında hukuki yararı bulunmalıdır. Eğer davayı açmakta hukuki yarar yoksa dava reddedilir. Menfi tespit davası, takipten önce açılabileceği gibi takipten sonra da açılabilir.

Borçlu, ortada bir icra takibi bulunmasa da, başlatılması kuvvetle muhtemel olan bir icra takibinden kendisini korumak amacıyla menfi tespit davası açabilir. Ancak bu durum sonradan açılacak olan icra takibini önlemez. Mahkeme ancak borçlunun alacağın %15’inden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat karşılığında, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir.

İcra takibinin başlatılmasından sonra da en geç ödeme yapılıncaya kadar menfi tespit davasının açılması mümkündür. İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurulmasına karar verilemez. Borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın %15’inden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini isteyebilir.

İcra Avukatı Aracılığıyla Poliçe, Bono, Çek ile Haciz Yoluyla Takip

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip, elinde bir kambiyo senedi bulunan alacaklının başvurduğu özel bir ilamsız icra yoludur. Alacağı kambiyo senedine dayanan alacaklı, bir seçim hakkına sahiptir. Alacağı için kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapabileceği gibi genel haciz yoluyla da takip yapabilir. Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş olan poliçe, bono ve çektir.

Kambiyo senedinin alacaklısı, o senedin yetkili hamilidir. Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile genel haciz yolu ile takip arasında takip yolunun kesinleşmesi aşamasına kadar farklılıklar bulunmaktadır. Ancak haciz, satış, paylaştırma aşamaları aynıdır. Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte alacaklının takip talebine kambiyo senedinin aslını ve borçlu sayısı kadar onaylı örneğini eklemesi zorunludur.

İcra müdürü senedine kambiyo senedin olduğunu ve vadesi geldiğini görürse borçluya senet surete ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir. Kambiyo senetlerine özgü haciz yolunda itiraz süresi, ödeme emrinin tebliğinden itibaren beş gündür.

Kimlerin Taraf Ehliyeti Vardır?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 50. Maddesine göre, “Medeni haklardan yararlanma ehliyetine sahip olan, davada taraf ehliyetine de sahiptir.” Taraf ehliyetine sahip olabilmek için medeni hukuktaki hak ehliyetine sahip olunması gereklidir. Buna göre tüm insanlar, hak ehliyetine ve dolayısıyla taraf ehliyetine sahiptir. Herkesin sağ olmak şartıyla hak ehliyeti ve taraf ehliyeti vardır.

Ölmüş Bir Kimseye İcra Takibi Başlatılabilir Mi?

Ölmüş bir kişinin taraf ehliyeti bulunmadığından bu kişiye karşı icra takibi başlatılması mümkün değildir. Ancak borçlu hayatta olduğu dönemde icra takibi başlatılmış ise durum farklıdır. Üç aylık süre dolmadan önce miras kabul eden mirasçılar olmuşsa, icra takibinin bu mirasçılara karşı devam edilmesi mümkündür. Üç aylık süre içerisinde mirası reddetmeyen mirasçıya, icra takibine mirasçıya karşı devam edilebilir.

Sonuç

Alacaklılar çoğu zaman alacağının tahsilinde zorlanmaktadır. Kendileri her ne kadar icra takibi başlatabilse de, takiplerin usulüne uygun başlatılması önem arz etmektedir. Bu sebepten dolayı icra takipleri alanında uzman ve tecrübeli icra avukatından hukuki destek almakta fayda vardır.

Özellikle menfi tespit davaları ve iptal davaları teknik inceleme gerektiren dava türlerindendir. İcra hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için hukuki süreci vekil aracılığıyla yürütmek hak kaybını en aza indirecektir. GİZEM UZUN Hukuk Bürosu olarak her türlü hak kaybınızı engellemek için disiplinli ve tecrübeli ekibimiz ile yanınızdayız.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN