KAHRAMANMARAŞ İCRA AVUKATI-KAHRAMANMARAŞ İCRA HUKUKU AVUKATI

KAHRAMANMARAŞ İCRA AVUKATI-KAHRAMANMARAŞ İCRA HUKUKU AVUKATI

KAHRAMANMARAŞ İCRA AVUKATI-KAHRAMANMARAŞ İCRA HUKUKU AVUKATI


KAHRAMANMARAŞ İCRA AVUKATI-KAHRAMANMARAŞ İCRA HUKUKU AVUKATIKAHRAMANMARAŞ İCRA AVUKATI-KAHRAMANMARAŞ İCRA HUKUKU AVUKATI

 

İcra hukuku, borçlu kişilerin ya da şirketlerin borçlarını rızalarıyla ödememeleri durumunda devlet organları aracılığıyla alacağın tahsil edilmesidir. Kişilerin borçlarını ödememeleri durumunda malvarlığı haczedilir.

Haciz işleminde ilk olarak taşınır tercih edilir. Öncelikle kişinin sigortalı bir işinin olup olmadığına bakılır. Sigortalı bir işte çalışıyorsa maaşının dörtte biri haczedilir. Daha sonrasında taşınır haczedilir. Son olarak taşınmazın haczi tercih edilir.

İcra hukukunda devlet kendiliğinden süreci başlatır mı?

İcra hukukunda süreç resen yürütülmez. Kişinin başvurusu üzerine icra süreci başlar. Devletin süreci kendiliğinden başlatması mümkün değildir. Yani icra süreci kişinin talebi üzerine başlar.

Kayseri İcra Avukatı Olarak sunduğumuz Hizmetler

Borçlunun malvarlığının araştırılması,

Müvekkil ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmelerinin yapılması,

Kredi sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümlenmesi,

Borçlu ile alacaklı arasında anlaşma zemini yapılması,

İflas eden gerçek ve tüzel kişilerin tüm yasal işlemlerinin takibi,

Konkordato ve iflas ilanı,

Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takibi,

Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,

Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili için icra takibi,

İtirazın iptali davaları,

Menfi tespit ve istirdat davaları,

İflas ve iflasın ertelenmesi davaları,

Borca itiraz ve istihkak davaları,

Tahliye davaları,

Ecrimisil davaları ve müdahalenin men-i davaları,

İhtiyati haciz davaları, ihtiyati hacze itiraz davaları,

Kira sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,

İpoteğin paraya çevrilmesi,

Maden haczi davaları,

İhalenin feshi davaları.

Borçlara karşılık hapis cezası uygulanır mı?

Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.

Borçlara karşılık hapis cezası uygulanmamaktadır. Cebri icra yetkisi devlete verilmektedir.

Borcundan dolayı kimse özgürlüğünden alıkonulamaz.

Cebri icranın konusu nedir?

Cebri icranın konusu borçlunun vücut bütünlüğü değil MALVARLIĞIDIR.

Cebri icra, borçlunun malvarlığı üzerinde uygulama alanı bulur.

Borçlunun tüm malvarlığı değil ancak borca yetecek malvarlığı icraya konu olabilir.Borçlunun malvarlığı alacaklıya aynen verilmez. Borçlunun malvarlığı satılır ve bedeli alacaklıya ödenir.Yani bir araba var ise araba aynen alacaklıya verilmez. Araba satılır ve bedeli alacaklıya ödenir.

İcra hukuku hem alacaklının hem borçlunun menfaatlerini korur. Alacaklının alacağının ödenmesi sağlanır ancak borçlunun sadece borca yeter malvarlığı haczedilir.

İcra takibi, dava açılması anlamına gelmez. Bu yüzden icra takibinde davacı ve davalı kavramı yoktur. Yalnızca alacaklı ve borçlu kavramı yoktur.

Takip tarafları olarak birden fazla alacaklı ya da birden fazla borçlu olabilir.

İyi Bir İcra Avukatı Nasıl Olmalıdır?

 

Bildiğiniz gibi avukatlık mesleği uzmanlık gerektiren meslek dallarından biridir. Bu nedenle de her türlü davada avukatın alanında uzman, hukuk sistemine hâkim, güncel değişiklikleri ve emsal davaları takip etmesi çok önemlidir. İcra avukatında olması gereken özellikler şunlardır;

 

İcra avukatının öncelikle problem çözme yeteneğine sahip olması gerekir.

İcra davalarında tüm hukuki süreçlere hakim olması çok önemlidir.

İcra davaları konusunda tecrübe sahibi ve bilgi & birikim yönünden güçlü olmalıdır.

İletişim becerisinin ve ikna kabiliyetinin yüksek olması gereklidir.

Dava sürecinde yazılı ve sözlü tüm iletişim kanallarını etkin kullanabilmesi de oldukça önemlidir.

En Sık Görülen İcra Davaları

İcra hukukunun borçlu ve alacaklılar arasında yaşanan anlaşmazlıkları inceleyen bir hukuk dalı olduğundan bahsetmiştik. Ülkemizde en sık görülen icra hukuku davları şunlardır;

 

İcra takibinin başlatılması

Alacak tahsili

İcra takibine itiraz

İcra takibine itirazın iptali davaları

İtirazın kaldırılması davaları

Maaş haczi yapılması

Nafaka borcu ve icra süreci

Karşılıksız çek davaları

Borca itiraz

Tasarrufun iptali davası

Çocuk teslimi icra süreci

İcra yoluyla istihkak davası

Menfi tespit ve istirdat davaları

İlamsız icra davası

Cari hesap alacağı takibi

Borçlunun rızasıyla ödenmeyen, özel hukuktan doğan borç devlet eliyle ödenmeye zorlanır. Bu ödeme hususunu konu alan hukuk dalını ise icra ve iflas hukuku denmektedir. İcra ve iflas davalarına icra avukatı bakar. İzmir icra avukatı borç ödenmemesi üzerine icra işlemlerini başlatır, yürütür ve borcun tahsilatı için alacaklı adına tüm hukuki işlemleri yapar. 

 

Taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına haciz konma talebinde bulunabilir. Eğer alacaklı ve borçlu arasında bu borcu ispatlayan herhangi bir yazılı belge bulunmuyorsa bununda takibini yapmak mümkündür. Bu gibi durumlarda genel haciz yoluyla ilamsız icra takibi olarak bir uygulama yapılır. İcra ve iflas davaları günümüzde sıklıkla karşılaşılan davalardır. Normal hayat şartlarında insanlar iş ya da kişisel ihtiyaç gibi farklı nedenlerle kişi ya da kurumlarla borç ilişkisi içine girilebilmektedir. Bunun sonucunda bazı durumlarda borçlu olanlar borçlarına öde yemeyebilir. Karşılıklı olarak mağduriyet yaşanmaması adına icra ve iflas davaları açılır.

 

Tüm icra ve iflas hukuku işlemlerinin, alacak tahsili, haciz, rehin gibi işlemlerin yapılması, borçlu ve alacaklı lehine görüşmelere iştirak edilmesi, iflas erteleme davalarının hazırlanması ve takibi gibi konularda şirket, kurum ya da şahıslara danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bunun yanında hukuki SORUNLAR karşısında danışmak istedikleriniz varsa bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN