ADANA İCRA AVUKATI-ADANA İCRA HUKUKU AVUKATI

ADANA İCRA AVUKATI-ADANA İCRA HUKUKU AVUKATI

ADANA İCRA AVUKATI-ADANA İCRA HUKUKU AVUKATI


İcra takip talebini kabul etmek

Borçlu şahıs ya da şirkete ödeme ya da icra emri göndermek

Borçlunun mallarını haczetmek

Haczedilen malları satmak ( paraya çevirmek )

Sıra cetveli düzenlemek

Elde edilen parayı sıra cetveline göre alacaklılar arasında paylaştırmak

Alacağını tamamen ya da kısmen elde edemeyen alacaklılara borç ödemeden aciz belgesi düzenleyerek vermek.

İlamlı icrada icranın iadesini gerçekleştirmek.

İcra dairesi kendisine verilen görevleri yerine getirirken, gerektiğinde zor kullanma yetkisine de sahiptir. Borçlunun kapısını çilingirle açtırabilir. Borçlunun üzerini arayabilir. Gereken hallerde kolluk güçleri de icra dairesine yardım etmek zorundadır. 

İcra takibinde bulunmak isteyen alacaklı şahsın, ilk önce başvurması gereken yer icra dairesidir. Kural olarak, icra hukukunda bütün takip çeşitleri icra dairesinden başlatılmaktadır.

Beş çeşit haciz türü bulunmaktadır.

Kesin haciz: Takibin kesinleşmesinden sonra satış yetkisi veren haciz türüdür.

Geçici haciz: İtirazın geçici olarak kaldırılması halinde istenebilir.

İlave haciz : Hacizli malın alacağın tamamını karşılamaması üzerine talep edilebilir.

Tamamlama Haczi: İcra müdürü yanlış değer biçtiği takdirde yapılır.

İhtiyati Haciz: Alacağın güvence altına alınması istendiğinde tercih edilir.

İcra organları neden kurulmuştur?

Amaç toplumda barış ve huzurun sağlanmasıdır. Böylelikle hukuki düzen korunmaya çalışılmaktadır.

Amaç alacaklının borçluya bizzat kuvvet kullanmasının önüne geçmektir.

ALACAKLININ HAKKINI BİZZAT ALMA YETKİSİ YOKTUR. BİZZAT HAK ALMA, HUKUK DEVLETİNDE YASAKLANMIŞTIR. Zor kullanma yetkisi sadece devlete tanınmıştır.

İcra iflas hukukunun özellikleri nelerdir?

Alacakların devlet eliyle tahsilini sağlar.

Alacaklının kendiliğinden hakkını alması yasaktır.

Cebri icra borçlunun mallarına yönelik olarak uygulanır.

Kişiler borçlarını ödememelerinden dolayı hapisle tazyik edilemezler.

Her türlü alacak için tahsil olanağı sunulur.

İcra avukatları neler yapar?

Borçlu ile anlaşma sağlayarak alacağın tahsil edilmesini sağlayabilir.

Alacağın tahsil edilmemesi noktasında icra takibi başlatılabilir.

Rehin ve ipotek işlemlerinin paraya çevrilmesi durumunda takibini yapmak.

Karşılıksız çek davalarına bakmak.

Haciz işlemlerinin başlamasından tahsiline kadar geçen süreçte müvekkili temsil etmek.

Kredi sözleşmelerinden kaynaklanan alacakların takibi

İcra yolu ile borçlunun borcunu yerine getirmesini istemenin şartları nelerdir?

Öncelikle alacaklı icrayı talep etmelidir.

Borçlunun borcunu ifa etmemiş olması gerekir.

Alacağı ispatlayacak bir belgenin olması gerekmektedir. Konusu paradan başka olan alacakların bir mahkeme ilamı ile saptanmış olması gerekmektedir.

Mahkeme hükmü ile kesinleşmemiş bu tür iddiaların icra yolu ile yerine getirilmesinin istenmesi olanaklı değildir. Para alacaklarının icra yolu ile ifasını talep edebilmek için bir mahkeme ilamına gereksinim yoktur. Alacaklı, elinde hiçbir kanıtlayıcı belge olmadan bile para alacağının icra yolu ile ödetilmesi yoluna gidebilir. Fakat bunun anlamı, icra dairesinin para alacağının hiçbir kanıt aracına dayanmadan da ödenmesi yoluna gidebileceği demek değildir. İcra dairesi, borçluya alacaklının icra istemini bildirmek üzere bir ödeme emri gönderir ve paranın yedi gün içinde ödenmesini ister. Borçlu bu süre içinde icra dairesine itiraz edebilir.

Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir.

Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir.

İlamlı icra mahkeme kararı olduğu zaman olur ancak ilamsız icra sadece para ve teminat alacakları için geçerli olur.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN