HAKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ DİLEKÇESİ-HAKİMİN MÜDAHALESİ

HAKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ DİLEKÇESİ-HAKİMİN MÜDAHALESİ

HAKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ DİLEKÇESİ-HAKİMİN MÜDAHALESİ


hakimin müdahalesi talebi dilekçesi hakimin müdahalesiHAKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ DİLEKÇESİ-HAKİMİN MÜDAHALESİ

HAKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ DİLEKÇESİ-HAKİMİN MÜDAHALESİ

KAYSERİ SAYIN ......HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :  
VEKİLİ : AVUKAT GİZEM GÜL UZUN
DAVALI :  
DAVA KONUSU : .....................istemidir.
AÇIKLAMALAR :  

1- Davacı ile davalı ................ tarihinden beri evlidir.(EK-1-NÜFUS KAYDI) Davacı ile eşi ......... tarihinden itibaren ........ adresinde bulunan, .... ili .......ilçesi .............mahallesinde bulunan ....... ada, ................ parselde kayıtlı taşınmazda oturmaktadırlar.(EK-2-TAPU KAYDI)

2- Söz konusu taşınmaz AİLE KONUTU niteliğini taşımaktadır. Bu hususa ilişkin tanık beyanları da mevcuttur.

3- Sayın Mahkemenizce de bilindiği üzere eşlerden birinin aile konutu niteliğindeki taşınmazı devredebilmesi için diğer eşin rızası gerekmektedir.

4- Davacı aile konutunu devretmek istemiş ancak eşi bu konuda rıza göstermemiştir. Davacının aile konutu niteliğindeki evi devretmek istemesinde aile bireylerinin de menfaati bulunmaktadır. Aile konutu niteliğindeki ev artık aile bireyleri açısından da kullanıma elverişli değildir. Buna rağmen eş haklı bir sebep olmaksızın aile konutu niteliğindeki evin devrine rıza göstermemektedir.

5- Yukarıda izah edilen nedenlerle davacı eşe tek başına dava konusu hukuki işlemi yapması konusunda yetki verilmesine karar verilmesinin sağlanması için işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK md.194 ve ilgili mevzuat
HUKUKİ DELİLLER : Tanık, bilirkişi, nüfus kaydı, tapu kaydı ve diğer yasal deliller
SONUÇ İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşma sırasında nazara alınacak diğer nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Davanın kabulü ile davacı eşe dava konusu taşınmazın devri konusunda yetki verilmesine

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa bırakılmasını arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN