Edirne İş Hukuku Avukatı-Edirne İş Avukatı

Edirne İş Hukuku Avukatı-Edirne İş Avukatı

Edirne İş Hukuku Avukatı-Edirne İş Avukatı


İŞ HUKUKU NEDİR ?

İş hukuku, ücret karşılığında çalışan işçi ve personellerin çalışma kurallarını belirleyen hukuk dalıdır. İşçi ve işveren ilişkilerini düzenler. İşçi ve işverenin birbirlerine karşı olan hak ve görevlerini belirler.İş hukukunda hem işçiyi hem işvereni koruyan düzenlemeler bulunmaktadır. İş hukuku, işçi ve işveren arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar için vardır. 

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında yetkiliarabuluculuk bürosu iki tanedir:

1- İşin yapıldığı yerdeki arabuluculukbürosu

2- Aleyhine başvurulan tarafın veyabirden fazla taraf ise bu taraflardan birinin YERLEŞİM YERİNDEKİ arabuluculukbürosuna başvurulur. 

Örneğin; A işçisi kıdem tazminatıtalebini B işverenine karşı yöneltecek olursa, A işçisi ya işi yerine getirdiğiyerdeki arabuluculuk bürosuna başvuracaktır ya da B işverenin adresininbulunduğu yerdeki arabuluculuk bürosuna başvuracaktır. 

Başvuran taraf kendisinin ve elinde bulunmasıhalinde karşı tarafın her türlü iletişim bilgisini ve adresini arabuluculukbürosuna vermek zorundadır. Arabuluculk büroları da gerekli iletişimbilgilerini araştırmakla yetkilidir. 

Başvuru yapıldıktan sonra arabuluculuk bürosu,arabulucu görevlendirir. Tarafların üzerinde anlaştığı arabulucu varsa oarabulucu büro tarafından görevlendirilir. 

ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİ NE KADAR SÜREDESONUÇLANDIRILIR? 

7036 sayılı Kanun'un 3'üncü fıkrasının10'uncu maddesi şöyledir: "Arabulucu, yapılan başvuruyugörevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu sürezorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir."

Kanun hükmünden görüleceği üzerearabulucu görevlendirildiği tarihten itibaren 3 HAFTA içinde sonuçlandırmalıdır. ZORUNLU HALLER SÖZ KONUSU İSE bu süre EN FAZLA 1 HAFTA UZATILABİLİR. Başka bir ifadeyle arabuluculuk süreci EN FAZLA 4 HAFTA İÇİNDESONUÇLANDIRILMALIDIR. 

ARABULUCUK GÖRÜŞMELERİNE TARAFLARDAN BİRİSİKATILMAZSA NE OLUR? 

7036 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinin11 ve 12'inci fıkraları şöyledir:

11'inci fıkra "Arabulucu, taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması yahut yapılan görüşmeler sonucundaanlaşmaya varılması veya varılamaması hâllerinde arabuluculuk faaliyetini sona erdirir ve son tutanağı düzenleyerekdurumu derhâl arabuluculuk bürosuna bildirir."

12'inci fıkra "Taraflardanbirinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiylearabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf,son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksabile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraflehine vekalet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilktoplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerineaçılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerindebırakılır."

Taraflara ulaşılamaması veya taraflarınarabuluculuk görüşmelerine katılmaması durumunda arabulucu, arabuluculukfaaliyetini sona erdirir ve son tutanağı düzenleyerek durumu derhalarabuluculuk bürosuna bildirir. 

ANCAK, İLK TOPLANTIYA taraflardan biri GEÇERLİBİR MAZERET GÖSTERMEDEN katılmazsa, arabuluculuk faaliyeti sona erer vekatılmayan taraf ileride açacağı davada tamamen veya kısmen haklı çıksa bile yargılamagiderlerinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca taraf vekili olan avukatınlehine vekalet ücretine hükmedilmez. 

Her iki taraf da mazeret göstermeksizinilk toplantıya katılmaması halinde her açılacak davada tarafların yaptıklarıyargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.

Bu nedenle tarafların ilk toplantıya katılmasıönemli bir husustur. Ancak ve ancak geçerli bir mazeret olduğu sürece taraflarilk toplantıya katılmamalıdır. 

ARABULUCULUK SÜRECİNDE ANLAŞAMAMA HALİNDE SONUÇNEDİR? 

Tarafların anlaşamaması halindearabulucu tarafından anlaşamama tutanağı düzenlenir ve tutanak arabulucu,taraflar ve varsa taraf vekilleri tarafından imzalanır. Taraf veya vekillerdenbiri yahut tamamı tutanağı imzalamazsa sebebi belirtilmek üzere arabulucutarafında tutanak imzalanır.

Arabuluculuk anlaşamama tutanağı düzenlendiktensonra yetkili iş mahkemesine dava açılacağı zaman dava dilekçesine anlaşamamatutanağının aslı veya arabulucu tarafından onaylı örneği eklenmelidir. Davadilekçesinde anlaşamama tutanağı eklenmezse mahkeme davacı tarafa 1 haftalıkkesin süre verir. Kesin süre içerisinde sunulmadığı takdirde dava usuldenreddedilir. 

ARABULUCULUK SÜRECİNDE ANLAŞMA SAĞLANMASI HALİNDESONUÇ NEDİR?

Tarafların anlaştığı hususlar açık birşekilde son tutanağa belirtilir ve anlaşma belgesi düzenlenir. Anlaşmabelgesine de tarafların anlaştığı konular, anlaşılan kalemler, miktarlar, ödemeyöntemleri, ödeme şekilleri ve ödemenin yapılacağı yer veya hesap numarasıbelirtilmelidir. 

Anlaşma belgesini; arabulucu, TÜM TARAFLAR ve TÜM TARAFVEKİLLERİ imzalarise anlaşma belgesi İLAM NİTELİĞİNDEDİR. Şayet taraflardan veya vekillerden biriya da tamamı imzalamazsa ise arabulucu tarafından sebebi belirtilmek üzereimzalanır. 

Keza, anlaşma belgesinde arabulucunun vetarafların imzası varsa veya arabulucunun ve taraf vekillerinin imzası varsailam niteliğine haiz değildir. Ancak sulh hukuk mahkemesine İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ talep edilerek İLAM NİTELİĞİNE HAİZ OLUR. 

İlam niteliğinde olan veya şerh alınarak ilamniteliğine sahip olan anlaşma belgesiyle karşı taraf aleyhine doğrudan ilamlıicra takibi yapılabilecektir. 

TARAFLARIN ANLAŞTIKLARI HUSUSLAR DAHA SONRAYARGILAMA KONUSU YAPILAMAZ. BAŞVURUCU, ANLAŞMAYA RAĞMEN ANLAŞMA KONULARIHAKKINDA DAVA YOLUNA GİDERSE, AÇILAN DAVA ESASTAN REDDEDİLİR. BU NEDENLETARAFLARIN ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİNİ YÜRÜTÜRKEN AVUKATLA ÇALIŞMALARI ÇOKÖNEMLİDİR.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN