Mersin İş Hukuku Avukatı-Mersin İş Avukatı

Mersin İş Hukuku Avukatı-Mersin İş Avukatı

Mersin İş Hukuku Avukatı-Mersin İş Avukatı


İŞ HUKUKU NEDİR ?

İş hukuku, ücret karşılığında çalışan işçi ve personellerin çalışma kurallarını belirleyen hukuk dalıdır. İşçi ve işveren ilişkilerini düzenler. İşçi ve işverenin birbirlerine karşı olan hak ve görevlerini belirler.İş hukukunda hem işçiyi hem işvereni koruyan düzenlemeler bulunmaktadır. İş hukuku, işçi ve işveren arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar için vardır. 

İŞ HUKUKU KENDİ ARASINDA HANGİ ALT DALLARA AYRILIR ?

İş hukuku kendi içerisinde BİREYSEL İŞ HUKUKU ve TOPLU İŞ HUKUKU olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

İşçi sayısı az olan küçük işletmeler için işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkları bireysel iş hukuku ele alırken, işçi sayısı çok olan büyük işletmelerdeki uyuşmazlıkları ise toplu iş hukuku ele almaktadır.

Gizem Uzun Hukuk Bürosunun İş Hukuku alanında sunduğu hizmetler

İşçi ve İşveren Arasında Hizmet Sözleşmelerinin Güncel Mevzuata Uyumlu Olarak Hazırlanması

İş Akdinin Sona Ermesiyle Fesih Bildiriminin Mevzuata Uygun Yapılması

İşçilik Alacakları; Maaş, Kıdem ve İhbar Tazminatı, Hafta Tatili, Yıllık İzin, Fazla Mesai Talepleri

Performans Düşüklüğü, Ekonomik Nedenler ve Benzer Haklı Sebeplerle İş Sözleşmelerinin Feshi

İşe İade Davalarının Açılması ve Takibi

Mobing ve Kötü Niyet Tazminatına ilişkin Gerekli Davaların Açılması

Çalışanların Sigortalı Gösterilmediği Durumlarda Hizmet Tespitinin Yaptırılması

Emeklilik Sürecine İlişkin Hizmet Tespitinin Sağlanması

Yurtdışı Borçlanmalar ve Yurtdışı Çalışmaların Tespiti

Yurtdışı İşe Giriş Tarihinin Türkiye’de Geçerli Sayılması Talepleri

İşçi ve İşyeri Güvenliği Konusunda Dikkate Alınması Gereken Hususlarda Danışmanlık

İş Kazalarında Yaralanma, Ölüm ve İş Görmezlik Durumlarının Tespitine İlişkin Davalar

İş Kazaları Sonrası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi

Şirket İç Yönetmelikler ile Disiplin Yönetmeliklerinin Hazırlanması

Çalışan ve Üçüncü Kişiler Yönünden İşverenin Kusursuz Sorumlulukları

İŞVERENİN İŞÇİYE KARŞI OLAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

İşçinin ücretini ödeme borcu

İşçinin kullandığı araç, gereç ve donanımı temin etme borcu

İşçinin sağlığını koruma borcu

İşçiye eşit davranma borcu

Doğum izni borcu

Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir. İş Kanununa göre ancak ücret karşılığı çalıştırılan kimse işçi olabilir.

Bir iş sözleşmesine dayanarak, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara İŞVEREN denilmektedir.

İşveren, tek bir kişi olabileceği gibi adi ortalıktaki gibi birden fazla kişi de olabilir.

İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin veya işletmenin yönetiminde görev alan kimselere İŞVEREN VEKİLİ denir.

İşveren vekili, kendisine verilen yetki sınırları içerisinde işvereni temsil eder. İşveren adına işletmeye bağlı işleri yapar. Birden fazla işveren tarafından da yönetim yetkisi verilebilir.

İşçinin işyerinde çalıştığı süre boyunda kazandığı kıdemin karşılığı olarak ödenen tazminattır.

İşçinin çalıştığı işyerinde en az bir yıl çalışmış olması

İşçinin kendi isteğiyle değil, işverenin işten çıkarması sonucu işten ayrılması

İşçi işten kendisi ayrılmış ise iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi

Kıdem tazminatından herhangi bir vergi kesintisi oluyor mu?

Kıdem tazminatında damga vergisi dışında bir vergi kesintisi olmuyor.

ARABULUCULUK ÜCRETİNİ HANGİ TARAF KARŞILAR?

Anlaşamama halinde arabuluculuk ücretinitaraflar karşılamaz. Arabulucunun ücreti Adalet Bakanlığı bütçesindenödenir. 

Anlaşma halinde ise arabuluculukücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk ÜcretTarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır. Bu durumda ücret,Tarifenin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz.Taraflar arabuluculuk ücretinin hangi tarafça ödeneceği hususunukararlaştırabilirler. Bu anlaşma, anlaşma belgesinde gösterilmelidir.

ARABULUCULUĞA BAŞVURU SÜRESİ VEYA ARABULUCULUKFAALİYETİNİN OLUMSUZ SONUÇLANMASINDAN SONRA DAVA AÇMA SÜRESİ NEDİR?

İşçilik alacaları ve tazminat taleplerimevcut ise kanunda düzenlenen zamanaşımı süreleri içerisinde arabuluculuğabaşvurulmalıdır.

Şayet işe iade talebi söz konusu ise işakdinin feshinin tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde arabuluculuğa başvurulmalıdır.

İşe iade talebinde taraflarınanlaşamaması halinde SON TUTANAĞIN DÜZENLENİP, BAŞVURUCUYA TEBLİĞ EDİLDİĞİ TARİHTENİTİBAREN 2 HAFTA İÇERİSİNDE İŞ MAHKEMESİNE İŞE İADE DAVASI AÇILMALIDIR. 

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

0552 402 13 28

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN