SİNOP CEZA AVUKATI-SİNOP CEZA HUKUKU AVUKATI

SİNOP CEZA AVUKATI-SİNOP CEZA HUKUKU AVUKATI

SİNOP CEZA AVUKATI-SİNOP CEZA HUKUKU AVUKATI


SİNOP CEZA AVUKATI-SİNOP CEZA HUKUKU AVUKATISİNOP CEZA AVUKATI-SİNOP CEZA HUKUKU AVUKATI

 

 

Türkiye’deki avukatlık mesleğinde her ne kadar yasal branşlaşma olmasa da ceza hukuku konusunda uzmanlaşmış hukukçulara, halk arasında veya internette yer alan “ceza avukatı” veya “ağır ceza avukatı” gibi kavramlarla hitap edilmektedir.

 

Ceza Hukuku nedir?

 

Ceza hukuku, insanların uğradığı haksızlıklar veya işlediği hatalı fiiller nedeniyle karşılaşacakları yaptırımların suç ve ceza kavramları çerçevesinde inceleyen kamu hukuku dalıdır.

 

Ceza avukatı nedir?

 

Ceza avukatı; ceza Yargılamasında vekil ya da müdafi olarak görev yapan avukatlara denir. Ceza hukuku avukatı tarafından, ceza davalarına bakan hukukçulara halk arasında tanımlanmış unvandır. Yasal olarak “ceza avukatı” adı altında yer alan resmi bir avukatlık branşı bulunmamaktadır.

 

Ceza avukatları, kişi özgürlüğü ve mağdur hakları bakımından toplumun en hassas sorunlarıyla uğraşmaktadır. Ceza davalarının olası ciddi sonuçlarında etkisinin bulunduğu ceza avukatları, alanlarında donanımlı ve tecrübeli olmalıdırlar.

 

Ceza Hukuku Avukatı ne yapar?

 

Ceza avukatının vekil olması durumunda müşteki, mağdur, katılan veya suçtan zarar görenin haklarını savunur. Ceza avukatının müdafi olması durumunda şüpheli ya da sanığın savunmasını yapar ve hukuki anlamda yardımcı olur.

 

Ceza Davalarında Avukat talebi nasıl yapılır?

 

Zorunlu müdafi; şüpheli veya sanığın kendisini temsil edecek ve kendisine hukuki yardımda bulunacak bir müdafinin atanmasını talep etmesi ya da şüpheli veya sanığın talep etmemesine rağmen kanunda öngörülen suçlarda veya koşullarda görevlendirilen avukatı tanımlamaktadır.

 

Türk Ceza Kanunu’nun 150. Maddesine göre; Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir. Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.

Ayrıca alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada da Türk Ceza Kanunu’na göre kişinin istemi olmasa dahi müdafii görevlendirilecektir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususların Türkiye Barolar Birliğinin görüşüyle düzenlenecek yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir.

 

Ağır Ceza Avukatı nedir, kime denir?

 

Türk hukukunda avukatların belirli davaları takip etmesi gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ağır Ceza Avukatı olarak anılan avukatlar genellikle Ağır Ceza Mahkemelerinde bulunan dosyaları takip etmeleri sebebiyle bu şekilde adlandırılmışlardır.

 

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve 10 yıldan fazla hapis cezası ile ilgili dava ve işlere ağır ceza mahkemeleri bakmakla görevlidir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamında Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek katalog suçlar mevcuttur. Bu kapsamdaki suçlara ilişkin dosyaların takibini yapan avukatlara ağır ceza avukatı denir.

 

Savunma Hizmeti Sunduğumuz Ceza Davası Türleri

 

Yalan tanıklık

Yağma

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti

Terör Örgütü Üyeliği

Tehdit

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi

Ruhsatsız Silah Taşıma

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal

Müstehcenlik

Mala Zarar Verme

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Şekilde Ele Geçirme ve Yayma

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Şekilde Kaydedilmesi

Kasten Yaralama

Kasten Öldürme

İftira

Hırsızlık

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal

Haksız Arama

Hakaret

Görevi Kötüye Kullanma

Göçmen Kaçakçılığı

Fuhuş

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması

Cumhurbaşkanına Hakaret

Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme

Bilişim Sistemine Girme

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

 

Ceza Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkemeler Hangileridir?

 

Ceza yargılamalarının yapıldığı esas görevli mahkemeler Ağır Ceza Mahkemeleri ve Asliye Ceza mahkemeleridir.

 

Ağır Ceza Mahkemeleri

 

Her ilde mutlaka bir ağır ceza mahkemesi bulunur ve bu mahkemeler bulunduğu ilin adı ile anılır. örneğin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, Adana Ağır Ceza Mahkemesi vb. Ağır ceza mahkemeleri ilk derecedeki yargı faaliyetlerini yürütür. Ağır ceza mahkemesinde verilmiş olan kararlar öncelikle bölge adliye mahkemelerinde ardından Yargıtay’da incelenebilir.

 

Asliye Ceza Mahkemeleri

 

Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına girmeyen diğer tüm yargılama faaliyetleri Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından yürütülür. Her ilde ve ilçe merkezinde asliye ceza mahkemesi kurulmuştur. Asliye ceza mahkemeleri de ağır ceza mahkemelerinde olduğu gibi kurulduğu ilin adı ile anılır. Örneğin Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesi, Adana Asliye Ceza Mahkemesi vb.

Ayrıca ceza yargılamaları çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerde de yürütülmektedir.

 

Ceza Avukatı Ne İş Yapar?

 

Ceza avukatının yaptığı ve yapması gereken işleri madde madde anlatmak gerekirse;

Müvekkilinin etkili bir şekilde savunmasını yapmak ve müvekkilini hukuki olarak korumak,

Müvekkilin ifadesinin, savunmasının alınmasında yanında durmak ve kendisine hukuki yardımda bulunmak,

Müvekkilini hakları konusunda bilgilendirmek,

Müvekkiline ve yakınlarına yapılacak yargılama süreci hakkında bilgi vermek,

Delillerin toplanması hususunda ilgili makamlara beyanlarını sunmak,

Delillerin değerlendirmesi aşamasında gerekli açıklamalarda bulunmak,

Mahkeme tarafından aleyhe bir karar verilmesi halinde söz konusu karara ilişkin olarak itirazlarını gerçekleştirmek ve kanun yollarına başvurmak.

Ceza avukatının yaptığı işler arasında sayılabilir.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN