İŞ HUKUKU- İŞ HUKUKU AVUKATI-İŞ MAHKEMESİ

İŞ HUKUKU- İŞ HUKUKU AVUKATI-İŞ MAHKEMESİ

İŞ HUKUKU- İŞ HUKUKU AVUKATI-İŞ MAHKEMESİ


İŞ HUKUKU-İŞ HUKUKU AVUKATI-İŞ MAHKEMESİİŞ HUKUKU- İŞ HUKUKU AVUKATI-İŞ MAHKEMESİ

 

İŞ HUKUKU NEDİR?

 

İş hukuku, ücret karşılığında çalışan işçi vepersonellerin çalışma kurallarını belirleyen hukuk dalıdır.

 

İşçi ve işveren ilişkilerini düzenler. İşçi ve işverenin birbirlerine karşı olan hak ve görevlerini belirler.

 

İş hukukunda hem işçiyi hem işvereni koruyandüzenlemeler bulunmaktadır.

 

İş hukuku, işçi ve işveren arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar için vardır.

 

İŞHUKUKU KENDİ ARASINDA HANGİ ALT DALLARA AYRILIR?

 

İş hukuku kendi içerisinde BİREYSEL İŞ HUKUKU veTOPLU İŞ HUKUKU olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

 

İşçi sayısı az olan küçük işletmeler için işçi veişveren arasındaki uyuşmazlıkları bireysel iş hukuku ele alırken, işçi sayısıçok olan büyük işletmelerdeki uyuşmazlıkları ise toplu iş hukuku elealmaktadır.

 

İŞVERENİN İŞÇİYE KARŞI OLAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

 

*İşçinin ücretini ödeme borcu

*İşçinin kullandığı araç, gereç ve donanımı teminetme borcu

*İşçinin sağlığını koruma borcu

*İşçiye eşit davranma borcu

*Doğum izni borcu

 

İŞÇİKİMDİR?

 

Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiyeişçi denir.

 

İş Kanununa göre ancak ücret karşılığı çalıştırılankimse işçi olabilir.

 

İŞVEREN KİMDİR?

 

Bir iş sözleşmesine dayanarak, işçi çalıştırangerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlaraİŞVEREN denilmektedir.

 

İşveren, tek bir kişi olabileceği gibi adiortalıktaki gibi birden fazla kişi de olabilir.

 

İŞVERENVEKİLİ KİMDİR?

 

İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin veyaişletmenin yönetiminde görev alan kimselere İŞVEREN VEKİLİ denir.

 

İşveren vekili, kendisine verilen yetki sınırlarıiçerisinde işvereni temsil eder. İşveren adına işletmeye bağlı işleri yapar.

 

Birden fazla işveren tarafından da yönetim yetkisiverilebilir.

 

KIDEM TAZMİNATI SORU-CEVAP

 

Kıdem tazminatı nedir?

 

İşçinin işyerinde çalıştığı süre boyunda kazandığı kıdemin karşılığı olaraködenen tazminattır.

 

Kıdem tazminatının kelime anlamı nedir?

 

Bir görev başında geçirilen süredir.

 

Kıdem tazminatı alabilmenin şartları nelerdir?

 

1-İşçinin çalıştığı işyerinde en az bir yıl çalışmış olması

 

2-İşçinin kendi isteğiyle değil, işverenin işten çıkarması sonucu işten ayrılması

 

3-İşçi işten kendisi ayrılmış ise iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi

 

Kıdem tazminatından herhangi bir vergi kesintisi oluyor mu?

 

Kıdem tazminatında damga vergisi dışında bir vergi kesintisi olmuyor.

 

Yaşlılık, emeklilik veya malüllük aylığı almaya hak kazanan işçi işten ayrılmışsa kıdem tazminatı alabilir mi?

 

Evet.

 

Kıdem tazminatının önemi nedir?

 

İşverenin gereksiz yere işçiyi işten çıkarmasını önler ve işçinin yıllardır verdiği emeğinin karşılığını almasını sağlar.

 

Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas yöntem nedir?

 

İşçinin çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücreti kadardır.

 

İşçi parça başı iş yapıyorsa kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

 

İşçinin son bir yıl içinde kazandığı toplam ücret çalıştığı gün sayısına bölünür. Bir günlük ücret 30 ile çarpılarak aylık ücreti hesaplanır.

 

Çalıştığı işyerinden ayrılıp sonra tekrar aynı işyerinde çalışmaya başlayankişinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

 

Bir işçi düşünelim. İşyerinde 7 yıl çalışmış ve işten ayrılmış. Sonrasında aynı işyerinde tekrar çalışmaya başlamış. Tekrar çalışmaya başladığı süre 15 ay diyelim. Kıdem tazminatının hesabında sadece 15 aylık süre hesap alınır.

 

Kıdem tazminatının belirlenmesinde ölçü nedir?

 

İşçinin işyerinde çalıştığı süredir.

 

 

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

 

İşçinin son aldığı ücrete yol, yemek, eğitim gibi masraflar da dahil edilerek brüt ücret üzerinden hesaplanır.

İşçinin çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapıldığında hakları nelerdir?

 

Çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

 

İstifa ettikten sonra 15 gün çalışmak zorunluluğu var mıdır?

 

Bu konu ihbar süreleriyle alakalıdır. Kanunda işçinin kıdemine göre ihbar süreleri değişmektedir. Ayrıca işçinin sözleşmesini sona erdirme sebebine göre de ihbar süre vermesi gerekmeyebilmektedir. İşçinin haklı neden sözleşmesini fesih etmesi halinde böyle bir mecburiyet söz konusu değildir.

 

İstifa ederken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

 

İşçi tarafından verilen istifa dilekçesi, iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedildiğini gösteren güçlü bir delildir. Bu sebeple istifa edilmeden evvel detaylıca düşünülmesi gerekmektedir. İstifa dilekçesi verildikten sonra tazminat haklarının istenmesi söz konusuysa bu durumda istifa dilekçesinin verilmemesini tavsiye etmekteyiz. Genel olarak işe girişte işverenlerin işçiden boş kâğıda imza alıp daha sonra alınan imzanın üstünü doldurması ve içeriğinin istifa dilekçesi olması durumunda ortaya çıkan istifa dilekçesi geçersiz sayılacaktır. İstifa dilekçesinde çelişkili ifadelerin yer alması halinde söz konusu dilekçe geçersiz sayılmaktadır. İstifa dilekçesinde şarta bağlı ifadelerin varlığı da dilekçeyi geçersiz hale getirmektedir.

 

İstifaya zorlanma, zorla istifa ettirilme halinde işçi ne yapmalıdır?

 

İşçinin işveren karşısında olan daha zayıf konumu, işverenin çeşitli amaçlarla işçiyi istifa etmeye zorlamaktadır. Bu durum daha çok işverenin işçinin yasal hakları olan başta kıdem tazminatı olmak üzere çeşitli işçilik alacaklarının ödememek istemesinden kaynaklanmaktadır. Zira bilindiği üzere istifa eden işçi yasal olarak kıdem tazminatına hak kazanmaz. İşçinin istifa ettirilmesi halinde bir an evvel iş avukatına danışarak dava açması gerekmektedir. Aksi takdirde aradan zaman geçmesi halinde işçinin dava açması durumunda dava reddedilecektir.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN