ANTALYA CEZA AVUKATI-ANTALYA CEZA HUKUKU AVUKATI

ANTALYA CEZA AVUKATI-ANTALYA CEZA HUKUKU AVUKATI

ANTALYA CEZA AVUKATI-ANTALYA CEZA HUKUKU AVUKATI


ANTALYA CEZA AVUKATI-ANTALYA CEZA HUKUKU AVUKATIANTALYA CEZA AVUKATI-ANTALYA CEZA HUKUKU AVUKATI

 

 

Türkiye’deki avukatlık mesleğinde her ne kadar yasal branşlaşma olmasa da ceza hukuku konusunda uzmanlaşmış hukukçulara, halk arasında veya internette yer alan “ceza avukatı” veya “ağır ceza avukatı” gibi kavramlarla hitap edilmektedir.

 

 

Ceza avukatları, kişi özgürlüğü ve mağdur hakları bakımından toplumun en hassas sorunlarıyla uğraşmaktadır. Ceza davalarının olası ciddi sonuçlarında etkisinin bulunduğu ceza avukatları, alanlarında donanımlı ve tecrübeli olmalıdırlar.

 

Ceza Hukuku Avukatı ne yapar?

 

Ceza avukatının vekil olması durumunda müşteki, mağdur, katılan veya suçtan zarar görenin haklarını savunur. Ceza avukatının müdafi olması durumunda şüpheli ya da sanığın savunmasını yapar ve hukuki anlamda yardımcı olur.

 

Ceza Davalarında Avukat talebi nasıl yapılır?

 

Zorunlu müdafi; şüpheli veya sanığın kendisini temsil edecek ve kendisine hukuki yardımda bulunacak bir müdafinin atanmasını talep etmesi ya da şüpheli veya sanığın talep etmemesine rağmen kanunda öngörülen suçlarda veya koşullarda görevlendirilen avukatı tanımlamaktadır.

 

Türk Ceza Kanunu’nun 150. Maddesine göre; Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir. Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.

Ayrıca alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada da Türk Ceza Kanunu’na göre kişinin istemi olmasa dahi müdafii görevlendirilecektir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususların Türkiye Barolar Birliğinin görüşüyle düzenlenecek yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir.

 

Ağır Ceza Avukatı nedir, kime denir?

 

Türk hukukunda avukatların belirli davaları takip etmesi gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ağır Ceza Avukatı olarak anılan avukatlar genellikle Ağır Ceza Mahkemelerinde bulunan dosyaları takip etmeleri sebebiyle bu şekilde adlandırılmışlardır.

 

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve 10 yıldan fazla hapis cezası ile ilgili dava ve işlere ağır ceza mahkemeleri bakmakla görevlidir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamında Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek katalog suçlar mevcuttur. Bu kapsamdaki suçlara ilişkin dosyaların takibini yapan avukatlara ağır ceza avukatı denir.

 

 

Ceza Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkemeler Hangileridir?

 

Ceza yargılamalarının yapıldığı esas görevli mahkemeler Ağır Ceza Mahkemeleri ve Asliye Ceza mahkemeleridir.

 

Ağır Ceza Mahkemeleri

 

Her ilde mutlaka bir ağır ceza mahkemesi bulunur ve bu mahkemeler bulunduğu ilin adı ile anılır. örneğin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, Adana Ağır Ceza Mahkemesi vb. Ağır ceza mahkemeleri ilk derecedeki yargı faaliyetlerini yürütür. Ağır ceza mahkemesinde verilmiş olan kararlar öncelikle bölge adliye mahkemelerinde ardından Yargıtay’da incelenebilir.

 

Asliye Ceza Mahkemeleri

 

Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına girmeyen diğer tüm yargılama faaliyetleri Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından yürütülür. Her ilde ve ilçe merkezinde asliye ceza mahkemesi kurulmuştur. Asliye ceza mahkemeleri de ağır ceza mahkemelerinde olduğu gibi kurulduğu ilin adı ile anılır. Örneğin Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesi, Adana Asliye Ceza Mahkemesi vb.

Ayrıca ceza yargılamaları çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerde de yürütülmektedir.

 

Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Avukatı Nedir, Hangi Davalara Bakar?

 

Ceza hukuku avukatı; ceza yargılamalarında şüpheli ve sanık müdafi, mağdur açısından da katılan sıfatı ile yargılama sürecinde hukuki destek sağlar. Ceza avukatı, ceza yargılamasında temsil ettiği kişinin yasal haklarını müdafaa etmek suretiyle temini için çalışır. Hukuki prosedürün sağlıklı bir biçimde işletilmesini ve bu sayede sürecin sorunsuz bir biçimde seyretmesini sağlar. Ceza yargılamaları neticesinde son derece ağır ceza yaptırımları öngörüldüğü için, yargılamaya taraf kişilerin en iyi ceza avukatı tarafından temsil olunması, hak ve menfaatlerine aykırı sonuç doğmaması adına değerlidir.

 

Ağır ceza avukatı, mevzuatta tanımı yapılmış bir avukatlık branşı değildir. Ağır ceza avukatı, halk arasında yaygın kullanımı nedeniyle literatürde yerini almış olup; Ceza Hukuku üzerine uzmanlaşmış, suç ve ceza düzenlemelerine vakıf, ağır ceza mahkemelerinin görevli olduğu davalarda sanık müdafi sıfatını haiz avukatlar için kullanılır. Zira avukatlık, diğer pek çok meslekte olduğu gibi alanlar ve branşlar ihtiva eden bir meslek değildir. Dolayısıyla, Ağır Ceza Avukatı gibi kavramlar, esasında yasal bir düzenleme alanına sahip olmayan ve fakat halk tarafından yaygın kullanımı nedeniyle hukuk terminolojisinde kendisine yer bulan kavramlardır.

 

Ceza mahkemesi avukatı, şahsi tasarrufu doğrultusunda her ne kadar ceza hukukundan doğan davalara baksa dahi, esasında hukukun her alanına ilişkin davalara bakmaya ehil ve muktedirdir. Fakat, uzmanlığı gereğince daha çok ceza hukuku alanında hukuki yardım sağlar. Buradan hareketle, ceza avukatının baktığı davalardan bazılarını ifade etmek gerekirse:

 

Vergi kaçakçılığı,

Cinsel taciz ve saldırı suçları,

Tehdit, şantaj,

Uyuşturucu kullanımını yaygınlaştırma ile ilgili suçlar,

Hakaret suçları,

Özel hayat gizliliğinin ihlali,

Hırsızlık,

Mala zarar verme,

İhaleye fesat karıştırmak,

Yalan tanıklık,

Cumhurbaşkanına hakaret,

Taksirli yaralama suçları,

Kişiye yönelik dokunulmazlık ihlali suçları,

Basit dolandırıcılık suçları,

Çocuk kaçırma,

Görevi kötüye kullanma,

Askerlikten soğutma suçu,

Bilişim suçları,

Tefecilik suçu.

 

Sıralanan suçlara bakmakla görevli mahkeme, asliye ceza mahkemesidir. Ceza avukatı, asliye ceza mahkemesi eliyle yürütülen davalarda görev aldığı gibi, daha ağır ceza yaptırımı gerektiren suçların görüldüğü ağır ceza mahkemesinde yürütülen davalarda da görev alır. Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren davalara bakan avukatlar ise, ağır ceza avukatı ismi ile bilinir. Ağır ceza avukatı tarafından hukuki yardım sağlanan suç ve davalar ise şu şekildedir:

 

Kasıtlı bir şekilde adam yaralama ve adam öldürme suçları,

Hile ile işlenen suçlar,

Yasama organına karşı işlenen suçlar,

Nitelikli dolandırıcılık,

Yağmalama, gasp etme suçları,

Taksirli öldürme suçu

İrtikap suçları,

Zimmet suçu,

Rüşvet yoluyla işlenen suçlar,

Anayasal düzene ve işleyişine yönelik işlenen suçlar,

Yasamaya karşı işlenmiş suçlar,

Milli savunmaya yönelik suçlar,

Belgede sahtecilik suçu,

Bazı siyasi suçlar,

Devlete karşı işlenmiş casusluk suçu,

Devletin organlarına karşı işlenen suçlar.

 

Ağır ceza avukatının baktığı davaların ağır ceza davaları olduğunu izah ettik. O halde, ağır ceza davalarının görev alanına giren davaların bilinmesi, ağır ceza avukatı tarafından bakılan davaların öğrenilmesi için isabetli olacaktır. 5235 Sayılı Kanun’un Ceza Mahkemeleri başlığı altında yer alan Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi başlıklı 12.maddesinde gereğince;

 

Ağır ceza avukatının baktığı davaların ağır ceza davaları olduğunu izah ettik. O halde, ağır ceza davalarının görev alanına giren davaların bilinmesi, ağır ceza avukatı tarafından bakılan davaların öğrenilmesi için isabetli olacaktır. 5235 Sayılı Kanun’un Ceza Mahkemeleri başlığı altında yer alan Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi başlıklı 12.maddesinde gereğince;

 

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,

Müebbet hapis cezası,

10 Yıldan daha fazla hapis cezası,

Gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla görevli mahkeme, ağır ceza mahkemesidir. Bununla birlikte, TCK’da düzenleme altına alınan;

 

Yağma | TCK md.148,

İrtikap | TCK md.250/1-2,

Resmî belgede sahtecilik | TCK md.204/2,

Nitelikli dolandırıcılık | TCK md.158,

Hileli iflas | TCK md.161,

Suçları ile, TCK’nın 2. Kitabının 4. Kısmının 4, 5, 6 ve 7. Bölümlerinde tanzim edilen suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332.maddeler istisna olmak kaydıyla) ve 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar nedeniyle açılan davalar da ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmektedir. İşbu hüküm gereğince ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarla ilgilenen avukatlar ise ağır ceza avukatı olarak adlandırılır. Ağır ceza avukatı tarafından takip edilen davalar;

 

Kasten öldürme,

Hileli iflas,

Nitelikli yağma,

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti,

Zimmet,

Resmî belgede sahtecilik,

Parada sahtecilik,

Organ ve doku ticareti,

İntihara yönlendirme,

Rüşvet,

Nitelikli dolandırıcılık,

Cinsel saldırı,

İşkence,

İnsan ticareti,

Çocukların cinsel istismarı,

Devletin güvenliğine karşı suçlar,

İnsanlığa karşı suçlar,

Nedeniyle gerçekleştirilen davalardır.

 

Ceza Avukatı Ne İş Yapar?

 

Ceza avukatının yaptığı ve yapması gereken işleri madde madde anlatmak gerekirse;

Müvekkilinin etkili bir şekilde savunmasını yapmak ve müvekkilini hukuki olarak korumak,

Müvekkilin ifadesinin, savunmasının alınmasında yanında durmak ve kendisine hukuki yardımda bulunmak,

Müvekkilini hakları konusunda bilgilendirmek,

Müvekkiline ve yakınlarına yapılacak yargılama süreci hakkında bilgi vermek,

Delillerin toplanması hususunda ilgili makamlara beyanlarını sunmak,

Delillerin değerlendirmesi aşamasında gerekli açıklamalarda bulunmak,

Mahkeme tarafından aleyhe bir karar verilmesi halinde söz konusu karara ilişkin olarak itirazlarını gerçekleştirmek ve kanun yollarına başvurmak.

Ceza avukatının yaptığı işler arasında sayılabilir.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN