YOZGAT İŞ HUKUKU AVUKATI-YOZGAT İŞ AVUKATI

YOZGAT İŞ HUKUKU AVUKATI-YOZGAT İŞ AVUKATI

YOZGAT İŞ HUKUKU AVUKATI-YOZGAT İŞ AVUKATI


YOZGAT İŞ HUKUKU AVUKATI-YOZGAT İŞ AVUKATIYOZGAT İŞ HUKUKU AVUKATI-YOZGAT İŞ AVUKATI

 

İŞ HUKUKU NEDİR ?

 

İş hukuku, ücret karşılığında çalışan işçi ve personellerin çalışma kurallarını belirleyen hukuk dalıdır. İşçi ve işveren ilişkilerini düzenler. İşçi ve işverenin birbirlerine karşı olan hak ve görevlerini belirler.İş hukukunda hem işçiyi hem işvereni koruyan düzenlemeler bulunmaktadır. İş hukuku, işçi ve işveren arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar için vardır. 

 

İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI NEDİR?

 

 

 

İşçinin bazen iş akdidevamı süresinde bazen iş akdi sonucunda hak kazandığı alacaklarını işverendenalamamasından kaynaklı davalardır.

 

 

 

 

 

İşçilik alacakları

 

*Ücret alacağı

 

*Fazla çalışma ücreti

 

*Bayram/Genel TatilÜcreti

 

*Kıdem tazminatı

 

*İhbar tazminatı

 

*Yol parası

 

*Eğitim Yardımı

 

*Yemek parası

 

*Prim, ikramiye

 

*Hafta tatil ücreti

 

*Asgari geçim indirimi

 

*Kötü niyet tazminatı

 

*Sendikal tazminat

 

*Haksız fesihtazminatı

 

*Ölüm tazminatı

 

*İşe almama tazminatı

 

*İşe iade sonrası boştageçen süre ücreti

 

*İş arama izni ücreti

 

*Manevi tazminat

 

*Cezai şart alacağı

 

 

 

İşe İade Davası Nedir?

 

 

 

İşe iade davası veya işe dönüş davası,işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından geçersiz veya haksız nedenlefeshedilmesi durumunda işçinin, işine geri dönmek için açtığı davadır.

 

 

 

İşe İade Davasının Açılmasının ŞartlarıNelerdir?

 

 

 

İşe iade davasının açılabilmesi içinişçinin iş güvencesi kapsamında olması gerekir. İş güvencesi kapsamında olanişçi öncelikle 4857 sayılı İş Kanunu'na veya 5953 sayılı Basın İş Kanunu'natabi olması gerekir. İş güvencesi kapsamında olmanın diğer koşulları daşunlardır:

 

 

 

-İşveren nezdinde 30 veya daha fazlaişçi çalıştırması

 

 

 

-İşçinin belirsiz süreli işsözleşmesi ile çalıştırılması

 

 

 

-İş sözleşmesinin işveren tarafındanfeshedilmesi

 

 

 

-İşçinin en az 6 aylık kıdeminin olması

 

 

 

-İşçinin, işveren vekili olmaması

 

 

 

Bu koşullara sahip olan işçi işgüvencesi kapsamındadır ve işe iade davası açabilir.

 

 

 

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

 

 

 

İşe iade davası açılmadan önce işçi; işakdinin feshinin işçiye tebliğinden itibaren 1 AY içerisindeişçinin son çalıştığı yerdeki yetkili Arabuluculuk Bürosu'na veya işvereninbulunduğu yerdeki yetkili Arabuluculuk Bürosu'na başvurmak zorundadır. 

 

 

 

Arabuluculuk görüşmeleri sonucunda işverenile işçi uzlaşmaya varmadıkları takdirde, arabuluculuk anlaşamama sontutanağının tebliğinden itibaren 2 HAFTA içerisinde işçininson çalıştığı yerdeki yetkili İş Mahkemesi'ne veya şverenin bulunduğuyerdeki yetkili İş Mahkemesi'ne işe iade davası açmak zorundadır. 

 

 

 

1 Aylık ve 2 Haftalık süreler HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRELERDİR. Başka bir ifadeyle bu sürelerin geçmesinden sonraaçılan dava, mahkeme tarafından esastan reddedilir. 

 

 

 

İş Akdinin Feshi Nasıl Olmalıdır?

 

 

 

A- Geçerli Neden Gösterilerek YapılanFesih

 

 

 

İş güvencesi kapsamında olan bir işçininiş akdi GEÇERLİ NEDENE DAYANILARAK feshediliyorsa; fesihbildirimi YAZILI OLARAK ve fesih sebebi AÇIK ve KESİN birşekilde yapılmalıdır. Geçerli bir neden gösterilip, yazılıolarak yapılmayan ve açık ve kesin bir sebep gösterilmeyen fesihlergeçersizdir. 

 

 

 

Yine iş güvencesi kapsamında olan birişçinin iş akdi GEÇERLİ NEDENE DAYANILARAK feshedilecekse,fesih sebebi işçinin tutum ve davranışlarından kaynaklanıyorsa(örneğin;performans sağlayamama, işe geç gelme vs.) işçinin ÖNCE SAVUNMASININALINMASI GEREKİR.

 

Savunması alınmadan işçinin tutum vedavranışları nedeniyle işçinin iş akdi feshedilirse söz konusu fesihgeçersizdir. 

 

 

 

Ancak, işçinin tutum vedavranışları söz konusu olmayıp başka bir neden gerekçe gösteriliyorsa işçininsavunmasının alınmasına gerek yoktur. Örneğin iş akdinin ekonomik ve işletmeselnedenlere dayanarak feshedilmesi durumunda işçinin savunmasının alınmasınagerek yoktur.

 

 

 

Pek tabi geçerli nedene dayanarakfeshedilmesi durumunda fesih bildirimi HER HALUKARDA YAZILI YAPILMAK veFESİH SEBEBİ AÇIK VE KESİN BİR ŞEKİLDE GÖSTERİLMEK ZORUNDADIR. 

 

İş Hukuku Avukatı, iş hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattır. İş hukuku, iş ilişkileri, çalışma koşulları, işçi hakları ve işveren yükümlülükleri gibi konuları içeren bir hukuk dalıdır. İş Hukuku Avukatları, işyeri uyuşmazlıkları, işçi ve işveren ilişkileri, işten çıkarmalar, ücret talepleri, iş kazaları gibi konularda hukuki danışmanlık sağlarlar.

İş Hukuku Avukatlarının görevleri arasında şunlar bulunabilir:

  1. İş hukukuyla ilgili hukuki belgelerin hazırlanması ve yorumlanması.
  2. İş ilişkileri ve sözleşmeler konusunda taraflara hukuki danışmanlık sağlama.
  3. İşçi hakları ve işveren yükümlülükleri konusunda bilgi verme.
  4. İş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili davalarda hukuki temsil sağlama.
  5. İş mahkemelerinde dava açma veya savunma yapma.

İş Hukuku Avukatları genellikle işçi veya işveren tarafını temsil ederler ve hukuki süreçte müvekkillerine rehberlik ederler.

 

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN