Tüketicinin Aldığı Cep Telefonunun Yerleştirilen Sim Kartı Tanımaması, Seçimlik Hakların Kullanılması

Tüketicinin Aldığı Cep Telefonunun Yerleştirilen Sim Kartı Tanımaması, Seçimlik Hakların Kullanılması

Tüketicinin Aldığı Cep Telefonunun Yerleştirilen Sim Kartı Tanımaması, Seçimlik Hakların Kullanılması


Tüketicinin Aldığı Cep Telefonunun Yerleştirilen Sim Kartı Tanımaması, Seçimlik Hakların Kullanılması

Tüketicinin Aldığı Cep Telefonunun Yerleştirilen Sim Kartı Tanımaması, Seçimlik Hakların Kullanılması

Yargıtay
T.C. Yargıtay 13. HD
Esas: 2018/5828
Karar: 2019/1325
K.T.: 06/02/2019

Özet: Davalı tüketicinin aldığı cep telefonunun yerleştirilen sim kartı tanımadığı gerekçesi ile seçimlik haklarından onarım hakkını kullanıp netice alamaması üzerine satıcı, üretici ve ithalatçıdan bozulan ürün bedelini müteselsilen isteyebileceği gözetilmelidir.


Taraflar arasındaki itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması istenilmekle, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı şirket vekili, davalı tüketicinin satın aldığı … marka cep telefonunun, yerleştirilen sim kartı tanımadığı gerekçesi ile seçimlik haklarından onarım hakkını kullanıp netice alamaması üzerine müracaat ettiği Tüketici Hakem Heyetince ürün bedelinin davalı tüketiciye iadesine karar verildiğini, müvekkil şirketin ithalatçı konumunda olup ürün bedelinin iadesine ilişkin seçimlik hakkın satıcıya yöneltilmesi gerektiğini ileri sürerek; Karaman İl Tüketici Hakem Heyeti’nin 13.02.2017 tarihi 47 sayılı kararının itirazen incelenerek, iptaline karar verilmesini istemiştir. Davalı tüketici, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece,  sim kart okuma hatasının kullanıcıdan kaynaklanan bir sorun olmadığı, ürünün ayıplı olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş; miktar itibariyle kesin olan hüküm Y argıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir.

Uyuşmazlıkayıp nedeniyle onarım hakkının kullanılmasını müteakip, malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması ya da tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, sözleşmeden dönme seçimlik hakkının ithalatçı firmaya yönetilip yöneltilemeyeğine ilişkindir. 6502 Sayılı  Tüketici’nin Korunması Hakkındaki Kanun‘un 11/1. maddesinde, tüketicinin malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde kullanabileceği seçimlik hakları sıralanmış ve tüketicinin bu seçimlik haklarından birini kullanabileceği, satıcının ise tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlü olduğu kabul edilmiştir. 11/2. maddesinde ise; “Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.” denilerek üretici ve ithalatçıya karşı kullanılabilecek seçimlik haklar gösterilmiştir. Ancak  TKHK‘nın 11/2. maddesinin aynı Kanun’un 56.maddesiyle birlikte değerlendirilmesi gerekir. TKHK’nın 56/3.maddesinde; “Tüketici bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklarından onarım hakkını kullanmışsa, malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hâllerinde 11 inci maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.” denilmekte ve onarım hakkını kullanan tüketicinin diğer seçimlik haklarından üretici ve ithalatçının da sorumlu olacağı durumlar düzenlenmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan, 6098 sayılı  Türk Borçlar Kanunu‘nun (TBK) 60. maddesi “Bir kişinin sorumluluğu, birden çok sebebe dayandırılabiliyorsa hâkim, zarar gören aksini istemiş olmadıkça veya kanunda aksi öngörülmedikçe, zarar görene en iyi giderim imkânı sağlayan sorumluluk sebebine göre karar verir.” düzenlenemesini içermekte olup, tüm bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında, somut olaya bakıldığında, onarım hakkının kullanılmasını müteakip, malın garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması durumunda, tüketici, TKHK’nın 11. maddesinde belirtilen seçimlik hakların yanı sıra, TBK 60. maddesi düzenlemesi de gözetildiğinde, tüketici lehine olduğundan TKHK’nın 56. maddesi kapsamında zorunlu garanti belgesine dayalı sözleşmeden dönme ve bedel iadesine ilişkin diğer seçimlik hakları da talep edebilir. Başka bir ifadeyle, tüketici, tamire rağmen bozulan ürünün bedelini satıcı, üretici ve ithalatçıdan müteselsilen talep edebilir. Hal böyle olunca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına temyiz talebinin reddi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın  KANUN YARARINA BOZMA TALEBİNİN REDDİNE, 06/02/2019ybirliğiyle karar verildi.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN