İDARİ GÖZETİM KARARININ İPTALİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İDARİ GÖZETİM KARARININ İPTALİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İDARİ GÖZETİM KARARININ İPTALİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ


 

İDARİ GÖZETİM KARARININ İPTALİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

KAYSERİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

 

İTİRAZ EDEN : Kaveh ************(Pasaport No: H64202***)

 

UYRUK : İranVEKİLİ : Avukat Gizem Gül Uzun

 

İTİRAZ EDİLEN :AMASYA VALİLİĞİ (İl Göç İdaresi Müdürlüğü) İTİRAZ EDİLEN :AMASYA VALİLİĞİ (İl Göç İdaresi Müdürlüğü)

 

KONU : Valilikçe tanzim edilen 12/08/2023 tarihli, 159534** sayılı idari gözetim kararının iptali ve lehe olan hükümlerin uygulanması talebimizden ibarettir.

 

DAVA KONUSU İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ : 13/08/2023

İDARİ GÖZETİM KARARININ İPTALİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

AÇIKLAMALAR :

 

Müvekkilimiz Türkiye'ye yasal bir şekilde, kendine ait pasaportu ile giriş yapmıştır. Müvekkil herhangi bir olaya karışmamış ve suç işlememiştir. Sicili temizdir. Olay günü polis müvekkili yolda çevirmiş ve pasaportunu sormuştur. Müvekkilin yanında pasaport bulunmadığı için polis tarafından alınmıştır.

 

Müvekkil yasaya uygun şekilde Türkiye'ye giriş yapmış, herhangi bir suça karışmamıştır. Anılan 6458/54 maddesindeki hususlara aykırı bir durumu bulunmamakta olduğundan alınan idari gözetim kararı haksızdır. İptalini talep ederiz.

 

Müvekkilimizin pasaportu bulunmaktadır. Fotoğraf ektedir. Müvekkilimiz hiçbir yerde hiçbir suça karışmamıştır. Polis müvekkilimizi o an pasaportu yanında olmadığı için yanlışlıkla almıştır. Kanuni yollardan ülkeye giriş yapan biri hakkında idari gözetim kararı verilmesi hukuka aykırıdır. Üstelik müvekkilim enfeksiyon kapmış olup, dört gündür hastanede kalmaktadır. Hukuka aykırı bu işlemin ivedilikle giderilmesi gerekmektedir.6458 sayılı kanunun 54. Maddesi uyarınca:

 

" (1) Aşağıda sayılan yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınır:

 

A) 5237 sayılı Kanunun 59. Maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler

 

B) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar

 

C) Türkiye 'ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar

 

Ç) Türkiye'de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar

 

D) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar

 

E) vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler

 

F) ikamet izinleri iptal edilenler

 

G) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler

 

Ğ) Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler

 

H) Türkiye'ye yasal giriş veya Türkiye'den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler

 

I) Hakkında Türkiye'ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye'ye geldiği tespit edilenler

 

İ) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye'de kalma hakkı bulunmayanlar

 

J) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye'den çıkış yapmayanlar

 

K) (EK: 3/10/2016-KHK-676/36 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 md.)

 

Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler

 

(2) (DEĞİŞİK 3/10/2016-KHK-676/36 md.; Aynen kabul 1/2/2018-7070/31 md.)

 

Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri kapsamında oldukları değerlendirilen uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statü sahibi kişiler hakkında uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında sınır dışı etme kararı alınabilir.

 

DELİLLER : Müvekkile ait Kayseri Geri Gönderme Merkezi Dosyası, Müvekkilin kollukta verdiği ifadesi, İlgili Soruşturma Dosyası ve ilgili her türlü yasal delil.

 

HUKUKİ NEDENLER : İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, TCK, CMK ve ilgili sair mevzuat.

 

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ile izah edilen ve sayın mahkemenizce nazara alınacak sair nedenlerle;

 

-Müvekkil hakkında hukuka aykırı bir şekilde Amasya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından tesis edilen 12/08/2023 tarihli 15953490 sayılı idari gözetim kararının KALDIRILMASINA,

 

Lehe olan alternatif tedbirlerin uygulanmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz. 22/08/2023

 

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

 

İTİRAZ EDEN VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN