AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ İHLAL ŞİKAYET

AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ İHLAL ŞİKAYET

AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ İHLAL ŞİKAYET


 • ADANA 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

   

  DOSYA NO: 2023/*** E.

  KARAR NO: 2023/***

  DAVACI : K.H

  MÜŞTEKİ : 

  SANIK :

  SUÇ : Aile HukukundanKaynaklanan Yükümlülüğü İhlal

  KONU : Adana 30. Asliye CezaMahkemesinin 2023/***sayılı 24/04/2023 tarihli kararına karşı itirazlarımdan ibarettir.

  KARAR TARİHİ : 24/04/2023

  AÇIKLAMALAR

  Adana 30. Asliye Ceza Mahkemesini 24/04/2023 tarihli2023/194 numaralı kararında sanık hakkında beraat kararı vermiş, kararıntebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz hakkımın olduğu belirtilmiştir.Benim huzurdaki dava da müşteki olarak, işbu dilekçe ile süresi içerisindeitiraz hakkımı kullanmam tarafıma hasıl olmuştur. Sanık hakkında verilen kararhukuka aykırıdır. Şöyle ki:

  1- Sanık Sertaç************, tarafıma hiçbir haber vermeksizin ve durumu bildirmeksizin yalnızca benimağdur etmek adına 04.10.2022 tarihinde aile konutumuzun doğalgaz aboneliğini,05.10.2022 tarihinde ise aile konutumuzun su aboneliğini iptal ettirtmiştir.11.10.2022 tarihinde ise aile konutumuzun elektrik aboneliği yine sanık Sertaç************ tarafından iptal ettirilmiştir. Sanık Sertaç ***********, aile konutununzorunlu ihtiyaçları olan tüm abonelikleri tarafıma haber vermeden kesmeksuretiyle aile yükümlülüklerini alenen İHLAL ETMİŞTİR.

  2- Sanık ilearamızda devam eden boşanma davası nedeniyle sanık aleyhine hiçbir fiildebulunmamama rağmen sanık, bana karşı kin ve hırs beslemektedir. Boşanmadavasından henüz bir karar çıkmamıştır. Evliliğimiz devam ettiği için davakonusu olan konut hala aile konutu sıfatını yitirmemiştir. İşbu sebepten ötürüsanık Sertaç *********'in aile konutu üzerindeki sorumlulukları da devametmektedir.

  Keza TCK'nınilgili hükmüne baktığımızda:

  Bakım, Eğitim veyaDestek Olma Yükümlülüğünün İhlali Suçu (TCK m.233/1): "Eş veya çocukların veya bakıma ihtiyacı olanyaşlı anne babanın; bakım, eğitim veya destek ihtiyacının karşılanmamasıhalinde suçun bu şekli oluşur. Örneğin, çocuklarını sabah eve kilitleyerekakşam eve gelen anne aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali suçunu işlemişolur. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünü ihlal eden kişinin aileyi terketmeden bu fiilleri gerçekleştirmesi gerekir. Aileyi terkeden fail, ailehukukundan kaynakalanan yükümlülüğün ihlali suçunu değil, terk suçu işlemişolur."

  Sanık Sertaç ************* aile hukukundan doğan destek olmayükümlülüğünü alenen ihlal etmektedir. Sayın Mahkemeniz nezdinde verilen kararhukuka aykırılık teşkil etmektedir. İşbu sebeple itirazımın kabul edilmesigerekmektedir.

  3- SANIKKÖTÜNİYETLİDİR. Sanık, tarafıma dair devamlı “GURURUN OLSA O EVDE OTURMAZSIN” demiştir. Annem dahi kendisiniaramış ve yuvasına dönmesi için konuştuğunda “KIZININ GURURU OLSA O EVDE OTURMAZ” söylemini anneme deyinelemiştir. Sanığın bu ifadelerinden de açıkça da anlaşılacağı üzerekötüniyetlidir. Sanığın tek gayesi beni müşterek konuttan çıkarabilmek, hakkımıkullanmamı engellemektir.

  Keza

  ADANA 4. AİLEMAHKEMESİ 2022/***** ESAS SAYILI DOSYASINDA, TAŞINMAZ TARAFIMA ÖZGÜLENMİŞ OLUP,SÜREÇ BOYUNCA ÇIKARAMAYACAĞININ FARKINA VARAN SANIK SERTAÇ *********, BU SEFERDEAİLE KONUTUNUN ABONELİKLERİNİ KESTİREREK TARAFIMA DAİR PSİKOLOJİK ŞİDDETUYGULAYIP BENİ MAĞDUR EDEREK EVDEN ÇIKARMAYA ÇALIŞMIŞ, AİLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİİHLAL ETME SUÇUNU KASTEN İŞLEMİŞTİR.

  Huzurunuzdaki dava dilekçemin EK’inde mahkemenin ara kararıtarafımca Mahkemenize sunulmuştur.

  Sanık Sertaç ********** ile görülmekte olan boşanma davamız ADANA 4 .AİLE MAHKEMESİ 2022/*** Esas sayılı dosyada,

  27/09/2022 TarihliARA KARAR İLE "TMK 169. maddesigereğince tarafların müşterek konutu olan ''Huzurevleri Mah. ********************Çukurova/ ADANA'' adresinde bulunantaşınmazın davalı İrem Doğan Ertem'e özgülenmesine"

  karar verilmiş olup söz konusu ara kararı dilekçemin ekindemahkeme dosyasına sunuyorum. Sanık Sertaç ERTEM Aile Mahkemesinin vermiş olduğu özgüleme kararına haksızbir şekilde İTİRAZ ETMİŞTİR. 

  Sanık Sertaç Ertem'in itirazı hakkında, ADANA4. AİLE MAHKEMESİ 2022/*** ESAS SAYILI dosyasının ÖN İNCELEME DURUŞMASINDAVERİLEN KARARDA DA:

  13-“Tarafların müşterek konutu olan HuzurevleriMahallesi ************** Çukurova/Adana adresindeki müşterekkonutun davalıya özgülenmesine, şeklinde lehime karar vermiştir.”

  Yaşanan bu süreç nedeniyle sanık Sertaç ******* tarafıma karşıhırs ve kin beslemiştir. Bu nedenle tarafıma psikolojik şiddet uygulamakamacıyla müşterek konuttaki yükümlülüklerini ihmal etmiş, yardım etmeyükümlülüğünü ihlal etmiştir.

  SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklamış olduğum sebepler ve Sayın Mahkemeniz tarafından resengözetilecek sebepler dahilinde, itirazımın kabul edilmesini, sanık hakkında TCKMadde 233/1 doğrultusunda hüküm kurulmasını ve yargılama giderlerinin karşıtarafa yükletilmesini müşteki İrem ************* olarak Sayın Mahkemenizden arzve talep ederim. 26.04.2023

  İTİRAZ EDEN MÜŞTEKİ

   ***********************

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN