EV ALINMASI İÇİN KADININ ZİYNETLERİ ERKEĞE VERMESİ

EV ALINMASI İÇİN KADININ ZİYNETLERİ ERKEĞE VERMESİ

EV ALINMASI İÇİN KADININ ZİYNETLERİ ERKEĞE VERMESİ


ev alınması için kadının ziynetleri erkeğe vermesiEV ALINMASI İÇİN KADININ ZİYNETLERİ ERKEĞE VERMESİ

EV ALINMASI İÇİN KADININ ZİYNETLERİ ERKEĞE VERMESİ HALİNDE KADIN ZİYNETLERİ GERİ İSTEYEBİLİR.

Karar İçeriği2. Hukuk Dairesi 2015/4906 E. , 2015/9511 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Maddi ve Manevi Tazminat-Yoksulluk Nafakası-Ziynet Eşyalarının İadesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle tarafların Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca anlaşmalı olarak boşandıklarının, bu sebeple boşanmanın fer'i niteliğinde maddi ve manevi tazminat (TMK.md.174/1-2) ve yoksulluk nafakasının (TMK.md.175) sonradan talep edilmesinin mümkün bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersitdir.
2- Davacı kadına evlenmeleri sırasında hediye olarak takılan ziynet eşyalarının evlilik birliği sırasında bozdurulup, tarafların oturması için yapılan evin yapımında kullanıldığı toplanan delillerden anlaşılmaktadır.Bunların geri istenmemek üzere erkeğe verildiği de iddia ve ispat edilmemiştir. O halde; davacı kadının ziynetlere ilişkin isteğinin kabulü gerekirken, yazılı şekilde reddi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.07.05.2015 (Prş.)

Yine Yargıtay'ın şu şekilde bir kararı mevcuttur:

"Somut olayda davacının ziynet ve takıları iade şartı olmaksızın verdiğini davalı koca ispat edemediğinden, ziynetlere yönelik iade koşulları oluşmuştur. O halde, davacı kadının ziynet ve takılara yönelik davası nedeniyle kocanın beyanında varlığını ve bozdurulduğunu ikrar ettiği 7 adet 22 ayar bilezik, 2 adet tam altın ve 63 adet çeyrek altın hakkındaki talebin de kabulüne karar verilmesi gerekirken, bunlar hakkındaki isteğin reddi doğru olmamıştır."

EV ALINMASI İÇİN KADININ ZİYNETLERİ ERKEĞE VERMESİ HALİNDE, KADININ ZİYNETLERİ GERİ İSTEYEBİLECEĞİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARI, AVUKAT GİZEM GÜL UZUN TARAFINDAN SUNULMUŞTUR. 

aldatan kadından ziynet eşyaları geri istenebilir mi?

ziynet eşyalarının bozdurularak ev alınması

boşanma davasında ziynet eşyası

ziynet alacağı dava dilekçesi örneği

ziynet eşyası davası ispat

ziynet alacağı davası boşanmaya bağlı bir dava türü değildir

kadının ziynetlerini rızası ile verdiğini ispatlama yükümlülüğü kime aittir?

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN