Kadının, Ziynetlerini Rızasıyla Verdiğini İspatlama Yükümlülüğü Kime Aittir?

Kadının, Ziynetlerini Rızasıyla Verdiğini İspatlama Yükümlülüğü Kime Aittir?

Kadının, Ziynetlerini Rızasıyla Verdiğini İspatlama Yükümlülüğü Kime Aittir?


kadının, ziynetlerini rızasıyla verdiğini ispatlama yükümlülüğü kime aittirKadının, Ziynetlerini Rızasıyla Verdiğini İspatlama Yükümlülüğü Kime Aittir ?

Kadının, Ziynetlerini Rızasıyla Verdiğini İspatlama Yükümlülüğü Kime Aittir?
T.C. Yargıtay 2. HD
Esas:
 2020/5084
Karar:
 2020/5843
K.T.: 18.11.2020 

Özet: Kadının; rızasıyla eşine verdiği ziynetlerin, geri vermemek şartıyla verildiğini ispatlama yükümlülüğü davalı erkeğe aittir.

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Ziynet alacağı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R

Davacı kadın, dava dilekçesi ile çeyiz senedinde yazılı olan ziynetlerin aynen veya bedelinin iadesine karar verilmesini talep etmiş, davalı erkek ise; çeyiz senedindeki imzanın kendisine ait olduğunu, ancak çeyiz senedinde yazılı olduğu adette ziynet takılmadığını ve ziynet eşyalarının düğün masraflarına harcandığını beyan etmiştir. Mahkemece; tanık beyanlarıyla ve diğer delillerle davacının evden kovulduğunun ispatlanamadığı, bu yüzden yasal karine gereğince davacının evden çeyiz eşyaları ve altınlarıyla ayrıldığının kabulünün gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Davalı erkek yazılı belgeye karşı bir belge sunmamıştır. Yapılan yargılama ve toplanan delilerden, davalı erkek tarafından, dava konusu ziynetlerin düğün masrafları için harcandığının beyan edildiği anlaşılmaktadır.

Davalı erkek tarafından, kadının rızasıyla da olsa bunları geri istememek üzere erkeğe verdiği iddia ve ispat edilmedikçe, erkek bunları geri verme borcu altındadır. Davalı erkek bu yönde bir delil de getiremediğine göre, davacı kadının dava dilekçesinde talep ettiği ziynetlerin, dosyadaki delillere göre, bilirkişi incelemesi yaptırılıp ziynetlerin cins, ayar, gramları belirlendikten sonra, kabulüne karar verilmesi gerekirken, bu husus nazara alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

S O N U Ç

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 18.11.2020 (Çrş.)

KARARA İLİŞKİN GÖRÜŞÜMÜZ:

Ziynet; altın, gümüş gibi kıymetli madenlerden yapılmış olan ve insanlar tarafından takılan süs eşyasıdır. Aynı zamanda gelin ve damada hediye olarak verilen yüzük, küpe, bilezik, bileklik, kelepçe, kolye gibi takılar da ziynet eşyası olarak kabul edilmektedir. Yargıtay kararlarına baktığımızda da ziynet eşyalarının, eşler arasında aksine bir anlaşma veya bu hususta yerel bir adet bulunmadıkça, düğün sırasında hangi eşe takılmış olursa olsun kadın eşe bağışlanmış sayıldığını ve onun kişisel malvarlığı niteliğini kazandığını görmekteyiz. Somut olayda davalı eş, her ne kadar söz konusu ziynetlerin, karısının rızası ile ve geri vermemek üzere düğün masrafları için harcandığını iddia etse de bunu ispat edememiştir. Dolayısıyla davalı eş, söz konusu ziynetleri geri vermek zorundadır.

 Kadının, Ziynetlerini Rızasıyla Verdiğini İspatlama Yükümlülüğü Kime Aittir? hakkındaki karar, Avukat Gizem Gül Uzun tarafından sunulmuştur.

aldatan kadından ziynet eşyaları geri istenebilir mi?

ziynet eşyalarının bozdurularak ev alınması

boşanma davasında ziynet eşyası 

ziynet alacağı dava dilekçesi örneği

ziynet eşyası davası ispat

ziynet alacağı davası boşanmaya bağlı bir dava türü değildir

ev alınması için kadının ziynetleri erkeğe vermesi

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN