TÜKETİCİ MAHKEMESİNE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TÜKETİCİ MAHKEMESİNE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TÜKETİCİ MAHKEMESİNE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


TÜKETİCİ MAHKEMESİNE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

KAYSERİ NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

Davacı :  
Vekilleri : AV. GİZEM GÜL UZUN
Davalı :  
Harca Esas Değer : 60.000,00 (Altmış Bin Türk Lirası) TL
Dava Konusu : ....................... günü yapılan araç satışından dönme, ifa edilen edimlerin iadesi ve davalı yandan takdiren ihtiyati tedbir talebimizdir.
Açıklamalar :

 

TÜKETİCİ MAHKEMESİNE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Müvekkil ..................... Üsküdar 11. Noterliğinin ........................ tarih ve ............. yevmiye numaralı araç satış sözleşmesi ile ..................... plakalı aracı davalı yandan satın almış (EK-1) ve Kayseri iline gelmiştir. Müvekkil araçta seyir halinde iken olağandan fazla ses alması sebebiyle Kayseri ilinde gerekli servislere müracaat etmiş ve aracı inceletmiştir. Yapılan incelemede aracın alt kısmında komple kaynak tespit edilmiş olup aracın arka kısmının sonradan komple kaynak ile ana gövdeye eklendiğini öğrenmiştir. Söz konusu araca arkadan hasarlı kasa geçilmiştir. Bu durum müvekkil tarafından yaptırılan ................... tarihli ekspertiz raporunda da görülmektedir. (EK-2) Yine dava konusu .......................... plakalı aracın ayıplı olduğunun tespiti için müvekkil davacı adına tarafımızca dava açılmıştır. Kayseri 4. Sulh Hukuk Mahkemesi ..................... D.İş, .................. Karar sayılı dosyasında ....................... günü yapılan keşif sonucu düzenlenen ..................... tarihli bilirkişi raporunda da açıkça görüleceği üzere aracın arka kısmının kesilerek komple giydirme yapıldığı tespit edilmiştir. (EK-3)

Ayıp, malın olağan özelliklerinde eksiklik bulunması veya satıcının bildirdiği niteliklerin malda bulunmaması halidir. Gizli ayıp ise ilk bakışta fark edilemeyen eksikliktir. Müvekkilin aracın alt kısmında komple kaynak olduğunu ve aracın arka kısmının sonradan komple kaynak ile ana gövdeye eklendiğini ilk bakışta fark etme imkânı olmadığından somut olayımızda gizli ayıp söz konusudur. Sayın mahkemenizce de bilindiği üzere açık ayıplar işin kabulü anında, gizli ayıplar ise ortaya çıktığında vakıf olur olunmaz bildirilmelidir. Yargıtay hukuk uygulamasında da dürüstlük kuralına uygun olan en kısa süre esas alınır. Ortalama bir tüketicinin bilgisinin dikkate alınması gerekir. Eğer ayıp ağır kusur veya hile ile gizlenmişse, zamanaşımı süresinden yararlanılamayacağından, açılan davanın süresinde olduğunun kabulü ile sonuca varılacaktır. Somut olayda müvekkil bu hususta üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiş olup, gizli ayıbı fark eder etmez gecikmeksizin satıcıya ihbar etmiştir. Gizli ayıptan satış sözleşmesi öncesinde ve satış sözleşmesi esnasında kendisine bahsedilmemiş olup, gizli ayıbı aracı satın aldığı tarihten itibaren daha kısa bir sürede fark etme imkânı da yoktur. Müvekkil gizli ayıbı mümkün olan en kısa sürede fark etmiş olup, satıcıya ihbar etmiştir.

Kayseri 13.Noterliği ...................... yevmiye numaralı, ................günü yapılan araç satışından dönme bildirimi hakkında ........................Group İnş. Oto. San. Tic. Ltd Şti’ye ihtarname göndermiştir. İhtarnamede cayma hakkını kullanmış olduğunu bildirmiş olup, taraflarca ifa edilen edimlerin iadesini talep ederek sözleşmeden dönme iradesini karşı tarafa bildirmiştir. Ayrıca ihtarnamede muhatap şirket ve yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı da yazmaktadır. (EK-4)

Ayıplı mal 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ayıplı mal başlıklı 8. Maddesinin 1. Fıkrasında sayılmıştır. Buna göre; “Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.” Şeklinde tanımlanmıştır. Yine aynı kanunun ayıplı maldan sorumluluk başlıklı 9. Maddesinin 1. Fıkrası; “Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür.” Şeklinde düzenlenmiştir. Ayıptan doğan sorumluluğun şartları; ortada bir ayıp bulunmalıdır, satılandaki ayıp önemli olmalıdır, alıcı malın ayıplı olduğunu bilmiyor olmalıdır, ayıptan sorumluluk sözleşme ile kaldırılmıyor olmalıdır, alıcı ayıbı kabul etmemiş olmalıdır, alıcı kanunun kendine yüklediği külfetleri yerine getirmiş olmalıdır. Söz konusu tüm şartlar sağlanmıştır. Zira satılanda ayıp söz konusu olup, ayıp aracın alt kısmında komple kaynak olduğundan önemlidir. Ayrıca seyir halinde iken olağandan fazlaca ses çıkması hasebiyle de önemlidir. Müvekkil satış sözleşmesi esnasında söz konusu gizli ayıbı bilmemektedir. Zira bilseydi söz konusu satış sözleşmesi yapılmayacaktı. Ayıp sözleşme ile kaldırılmamış olup, müvekkil ayıbı kabul etmemiş olması hasebiyle sözleşmeden dönmek istemektedir. Müvekkil söz konusu külfetleri yerine getirmiştir. Ayıbı fark eder etmez satıcıya ihbar etmiş olup, kanunun kendisine yüklediği külfeti yerine getirmiştir. Tüm bu hususlardan mütevellit satıcının ayıptan dolayı sorumluluğu bulunmaktadır. Bu durumda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun tüketicinin seçimlik hakları başlıklı 11. Maddesinin 1. Fıkrası; “Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.” Şeklinde sayılmıştır. Buna göre ayıptan doğan sorumlulukta alıcının dört seçimlik hakkı bulunmaktadır. Sözleşmeden dönme, bedelde indirim, satılanın ücretsiz onarım talebi ve satılanın ayıpsız benzeri ile değişimi olmak üzere dört seçimlik haktır. Müvekkil davacı sözleşmeden dönme hakkını kullanmak istemesine rağmen davalı taraf herhangi bir icrai harekette bulunmayarak yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Davalı taraf, müvekkil davacı adına kendisine sözleşmeden döndüğümüzü ve ifa edilen edimlerin iadesini talep ettiğimizi bildirir Kayseri 13. Noterliğinden gönderdiğimiz ihtarnameye herhangi bir cevap vermemiş ve yine konu ile ilgili olarak herhangi bir icrai harekette bulunmamıştır. Bu nedenle sözleşme konusu ayıplı mal müvekkil davacı tarafından iadeye hazır olup davalı tarafın sorumluluğunu yerine getirmesini sağlamak amacıyla iş bu davayı ikame etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

İhtiyati tedbir bir tür hukuki koruma olup, uyuşmazlık öncesinde veya uyuşmazlık süresince talep sahibinin talep ettiği hakkını ileride açacağı veya devam eden bir davanın sonunda elde etmesinin sağlanması amacıyla getirilmiş olan bir tür hukuki güvence sistemidir. Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir. Somut olayda davalı taraf galericilik yapmakta olup gerek araç alım satım siteleri gerekse fiziki satış ortamında hali hazırda satışa arz edilmiş araçları bulunmaktadır. İlgili araçların satılarak devri halinde dava sonunda haklı çıkmamız durumunda alacağımıza ulaşmamız tehlikeye düşeceğinden ilgili şirket ve yetkilisi üzerinde kayıtlı bulunan araçlara sözleşme konusu bedelin iktisabına yetecek miktarda tedbir konulması gerekmektedir. İş bu sebeple sözleşme konusu bedelin teminat altına alınması gerekmekte olup ............................ Group İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı taşınır veya taşınmazlar üzerine takdiren teminatsız ihtiyati tedbir konulmasını talep etmekteyiz. Zira mevcut durumda olabilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesi güçleşebilir yahut imkânsız hale gelebilir. Söz konusu dava süresince davalının üzerine kayıtlı taşınır veya taşınmazlar 3. kişilere devretme ihtimali çok yüksek olup devir gerçekleşir ise dava sonunda haklı çıkmamız durumunda alacağımız teminatsız kalabilir. Anlatılan nedenlerle teminatsız ihtiyati tedbir talep etmek zorunluluğu hasıl olmuştur.

Hukuki Deliller : Üsküdar 11. Noterliğinin .................... tarih ve........................ yevmiye numaralı araç satış sözleşmesi, ..........................tarihli ekspertiz raporu, Kayseri 4. Sulh Hukuk Mahkemesi ................. D.İş, ......................... Karar sayılı dosyasında ...................günü yapılan keşif sonucu düzenlenen.................... tarihli bilirkişi raporu, Kayseri 13.Noterliğinden gönderilen..................... tarih ve ................ yevmiye numaralı ihtarname, tanık yemin ve her türlü delil
Hukuki Sebepler : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, ve ilgili yasal mevzuat.
Netice-i Talep : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle ihtiyati tedbir talebimizin ve davamızın kabulü ile taraflarca ifa edilen edimlerin iadesine, müvekkil tarafından ifa edilen miktara bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz üzerinden sözleşme tarihinden itibaren işleyecek faiz ile iadesine, ayrıca ekspertiz raporu ücreti, Kayseri 13. Noterliğinin....................... yevmiye numaralı ihtarname masrafı, Kayseri 4. Sulh Hukuk Mahkemesi .......................... D.iş sayılı dosyasına yapılan masraflar ve yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa üzerine tahmiline, karar verilmesini Sayın Mahkemenizden saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.22.02.2019

Davacı Vekili

Av.GİZEM GÜL UZUN

Ekleri :  

Üsküdar 11. Noterliğinin ................ tarih ve .....................yevmiye numaralı araç satış sözleşmesi, .................. tarihli ekspertiz raporu, Kayseri 4. Sulh Hukuk Mahkemesi ..................... D.İş, ............... Karar sayılı dosyasında ................. günü yapılan keşif sonucu düzenlenen ........................ tarihli bilirkişi raporu, Kayseri 13.Noterliğinden gönderilen ..................... tarih ve ............................. yevmiye numaralı ihtarname, Onanmış vekaletname sureti ve harcı.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN