NAFAKAYI ÖDEMEDİĞİNE DAİR ŞİKAYET DİLEKÇESİ

NAFAKAYI ÖDEMEDİĞİNE DAİR ŞİKAYET DİLEKÇESİ

NAFAKAYI ÖDEMEDİĞİNE DAİR ŞİKAYET DİLEKÇESİ


NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL ŞİKAYET DİLEKÇESİ

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL ŞİKAYET DİLEKÇESİ

KAYSERİ İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İcra Dairesi : 8.İcra Dairesi
Dosya No : 2018/.................
Şikayetçi :  
Vekili : Av. GİZEM GÜL UZUN
Borçlu :  
Suç : Nafaka ilamındaki ödeme şartını yerine getirmeme
Olaylar :  

Kayseri 2. Aile Mahkemesi .........................tarihli ara kararı uyarınca borçlunun müvekkile dava tarihinden itibaren aylık davacı için 200 tl, müşterek çocuk Mustafa Kemal için 150 tl tedbir nafakası ödemesine ilişkin karar verilmiştir.

Müvekkilime nafaka borcunu vadesinde ödemeyen borçlu sanık hakkında son hali ile Kayseri 8. İcra Müdürlüğü 2018/.................. esas sayılı dosyası üzerinden birikmiş nafaka borcu ile birlikte devam eden aylara ilişkin nafaka borcunun tahsiline ilişkin icra takibi başlatılmıştır. İcra emri borçluya 10.01.2019 tarihinde tebliğ edilmiş ve takip kesinleşmiştir.

Borçlu ilamda yazan ödeme koşullarına uymamış, ödeme yapmamıştır.

Belirtilen sebeplerle borçlu(sanık) hakkında şikayette bulunarak süresi içinde borcunu ödemeyen borçlu sanığın İ.İ.K. md. 344 ve müteakip maddeleri gereğince cezalandırılmasını talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

Hukuki Sebepler : İ.İ.K. ve ilgili sair mevzuat
Hukuki Deliller : Kayseri ..........................tarihli ara kararı, Kayseri 8. İcra Müdürlüğü esas sayılı dosyası ve sair deliller
Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle borçlunun(sanığın) İ.İ.K. ilgili maddeleri gereğince HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına, mahkeme masrafları ile ücret-i vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Şikayetçi Vekili

Av. GİZEM GÜL UZUN

Nafaka Nasıl Talep Edilir?

Nafaka, boşanma davası ile birlikte talep edilebileceği gibi; boşanma davasının sona ermesi ve kesinleşmesi akabinde 1 yıllık süre içerisinde ayrıca açılacak olan bir nafaka artırım davası ile birlikte de talep edilebilmektedir.

Nafakaya ilişkin olarak ileri sürülen davalarda kural olarak taleple bağlılık kuralının dikkate alınması ve gözden kaçırılmaması gerekir. Ancak tedbir nafakası ve iştirak nafakasının hakimin takdir yetkisinin mevcudiyeti ile kamu düzenine ilişkin statüleri nedeniyle hakim tarafından resen karara bağlandığı da görülebilmektedir. Yine de riske girmemek ve olası hak kayıplarını önlemek adına aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi elzemdir:

  1. Aksini gerektiren özel bir durum yoksa, boşanma davası ile birlikte dava dilekçesinde yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası talebinde bulunulmalı; ek olarak ara karar ile dava müddetince tedbir nafakasına hükmedilmesi talep edilmelidir,
  2. Tedbir nafakası, boşanma davasının her aşamasında ileri sürülebileceği gibi, taraflarca ileri sürülmemiş olması halinde hakim tarafından resen tedbir nafakasına hükmedilebilir,
  3. Boşanma davası kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası ve/veya iştirak nafakası talebiyle ayrıca bir dava açılabilir, ancak bu davanın boşanma kararının kesinleşmesi akabinde bir(1) yıl içerisinde açılması gerekmektedir,
  4. Talep halinde hakim tarafından irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceği hususu ayrıca karara bağlanabilir

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN