Kira Sözleşmesi Feshi İhtarnamesi Örneği-İhtarname Örneği

Kira Sözleşmesi Feshi İhtarnamesi Örneği-İhtarname Örneği

Kira Sözleşmesi Feshi İhtarnamesi Örneği-İhtarname Örneği


Kira Sözleşmesi Feshi İhtarnamesi Örneği-İhtarname Örneği

İHTAR EDEN :

MUHATAP      :

KİRAYA KONU TAŞINMAZ ADRESİ           : 

KİRANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ  : 

KİRANIN BİTİŞ TARİH :

KONU​​​​   :Kira sözleşmesinin ............. tarihi itibariyle yenilenmeyeceği ve ............... tarihine kadar kiralananın tahliyesi ihtarından ibarettir.

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR​:

 

 

 

 

 

Sayın muhatap, .................başlangıç tarihli ........ay için düzenlenen belirli süreli kira sözleşmesi uyarınc............................................adresinde bulunan bana ait taşınmazda kiracı olarak oturmaktasınız.

Halihazırda kiracı olmam, Adana ilinde başka herhangi bir konutumun bulunmaması ve kiralanan taşınmazı satıp kendime oturacağım bir konut alacak olmam yani sürekli ve zorunlu ihtiyaç sebebiyle Borçlar kanunu 350/1 maddesi uyarınca işbu belirtilen konut üzerinde kullanım ve tasarruf etme zorunluluğum doğmuştur. İşbu kira sözleşmesinden mütevellit her türlü alacak ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;  kira dönemi sonu olan..................  tarihinden itibaren kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ve en geç sözleşme bitim tarihi olan ................. tarihinde zorunlu  konut ihtiyacı sebebiyle TAŞINMAZI TAHLİYE EDEREK TESLİM ETMENİZİ, aksi halde yasal yollara başvuracağımı ihtaren bildiririm.

 

 

 

 

 

Sayın Noter; Üç nüshadan ibaret olan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba normal tebligat ile tebliğini , bir nüshasının tebliğ şerhiyle tarafımıza iadesini ve bir nüshanın da dairenizde saklanmasını saygıyla arz ederim. 09/05/2022  

 

   ​​​​İHTAR EDEN

kira sözleşmesi feshi ihtarnamesi örneği

kira sözleşmesi feshi ihtarnamesi ihtarname örneğiKira Sözleşmesi Feshi İhtarnamesi Örneği-İhtarname Örneği

Kira Sözleşmesi Feshi İhtarnamesi

İHTARNAME

İHTAR EDEN     :

MUHATAP     :

KONU     :     Kira sözleşmesinin feshi ile kiralanan taşınmazın TAHLİYE istemidir.

AÇIKLAMALAR     :

……………….. tarihinde, …….’da bulunan taşınmazımız için kira sözleşmesi yapmış bulunmaktayız. Kira sözleşmesi 1 yıllık olup, bu durum sözleşmede tarafınızca da kabul edilmiştir.

1 yıllık olan bu kira sözleşmesi ……………………. tarihinde dolmaktadır. …………………… tarihinde süresi dolan kira sözleşmesi tarafımızca yenilenmeyecek olup, en geç bu süre sonunda tahliye edilmesi

Bu nedenle anılan sözleşme, bir daha yenilenmeyecek olup, Türk Borçlar Kanununun 347. ve 350. Maddeleri gereğince işbu ihtarla birlikte mevcut sözleşme tarihinin sonunda feshedilecektir. Anılan süre sonunda kiralananı tahliye etmeniz gerekeceğinden şimdiden gerekli hazırlıkları yapmanız ve en geç ……………………. Tarihte taşınmazı tahliye etmeniz, aksi takdirde aleyhinize tahliye davası açılacak olup, dava dolayısıyla ortaya çıkacak yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz.

İHTAR EDEN

İHTARNAME

DÜZENLEYEN     :

VEKİLİ     :

MUHATAP     :

KONU     :

AÇIKLAMALAR     :

Sayın Muhatap     :

Taraflar arasında X adresindeki meskenin kiralanması amacıyla kira sözleşmesi bulunmaktadır. Müvekkil ile kiraya veren arasında X tarihinde kira sözleşmesi akdedilmiştir.

Müvekkilin evlenecek olması sebebiyle kira sözleşmesinin olağanüstü fesih yoluyla önemli sebeplere dayanarak TMK m. 331 “ Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.” gereği kira sözleşmesini feshetme hakkı doğmuştur. Bu nedenle müvekkil kiralanan taşınmazı X tarihinde tahliye edecektir.

SONUÇ     :     Sayın muhatap, işbu ihtarname ile kira sözleşmesinin müvekkil tarafından olağanüstü fesih yoluyla önemli nedenlerle feshedildiği İHTAR OLUNUR. tarih

İhtar Eden Vekili

 İHTARNAME

 

KEŞİDECİ: 

 

MUHATAP: 

 

KONUSU: X adresinde kiracısı olarak bulunduğunuz dükkana ait X tarihli kira kontratının yenilenmeyeceği, bu yerin kira müddetinin bitim tarihi olan X tarihinde boş olarak teslim edilmesi ihtarıdır.

 

İZAHI:

 

Babam X maliki olduğu, tarafımdan kiraya verilen X adresinde bulunan işyerini 01.05.2004 tarihli kira aktiyle 1 yıllığına kiralamış bulunmaktasınız. Kira akti 01.05.2005 tarihinde son bulmaktadır. Şu anda X adresinde kiracı olarak konfeksiyon imalatı ve satışı ile iştigal etmekteyim. Fakat burada kiracı olarak bulunduğumdan şu anda tahliye tehdidi altındayım. Bu nedenle kiracısı olarak bulunduğunuz dükkana aynı işimi devam ettirmek için ihtiyacım vardır. Bu nedenle sözleşme son bulduktan sonra akti yenilemeyeceğimi, işyerini tahliye etmeniz gerektiğini bildirme zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

İş bu nedenlerle kira aktinin yenilenmeyeceğini, işyerini kira müddetinin bitim tarihi olan X tarihine kadar boş olarak teslim etmenizi aksi halde 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunun 7c maddesine gore tahliye davası açacağımı ve tüm masraflarında tarafınıza ait olacağını ihtar ederim.

 

Keşideci

 

Sayın noter, iş bu ihtarnamenin üç nüsha olarak düzenlenerek bir suretinin muhataba gönderilmesini, tebliğ şerhli  bir suretinin tarafıma iadesini,  diğer nüshasının ise dairenizde saklanmasini talep ederim.

 

 

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN