İŞ MAHKEMESİNE CEVAP DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

İŞ MAHKEMESİNE CEVAP DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

İŞ MAHKEMESİNE CEVAP DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?


İŞ MAHKEMESİNE CEVAP DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

CEVAP DİLEKÇESİ

AKSARAY İŞ MAHKEMESİNE

DOSYA NO : ................. Esas

DAVALI :

VEKİLLERİ : Av. Gizem Gül Uzun –Adres antettedir-

DAVACI :

VEKİLİ :

İHBAR OLUNAN :

KONUSU : Davaya cevaplarımız ve delilerimizin sunumu, haksız davanın reddi ile davanın .................ta A.Ş. ye ihbarı talebini havi layihamızdır.

A Ç I K L A M A L A R

İŞ MAHKEMESİNE CEVAP DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

I- DAVAYA CEVAPLARIMIZ

 1. A) USULE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ

1-Davacı taraf, dava dilekçesinin talep sonucu kısmında davasını HMK.m.107 hükümlerine dayandırmış ve talep sonucunda asgari miktar belirtmemiştir. Halbuki HMK.m.107/1 hükmü şöyledir: “Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir.”

Davacı tarafın işbu davayı ikamesi HMK.m.107/1 hükmüne uygun olmadığından HMK.m.119 vd hükmü gereğince davanın usulden reddi gerekir.

2- Açılan davada hukuki yarar yoktur. Zira davacı taraf maddi tazminat talebini belirsiz alacak ve tespit davası olarak ikame etmiştir. Hâlbuki davacı taraf ne kadar maddi kaybının olduğunu kendisinin belirleyip ikame etmesi gerekirdi. Nitekim HMK.m.107/1 hükmü şöyledir: “Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde...belirsiz alacak davası açabilir.”

Somut olayda davacı tarafın talep miktarı kendisinin belirleyebilmesi imkansız değildir yahut kendisinden beklenmeyecek bir durum söz konusu değildir. Bu sebeple açılan davada hukuki yarar mevcut olmadığından davanın usulden reddi gerekir.

3- Dava dilekçesinde davacının adresi yazılmamıştır. HMK.m.119/1 hükmü şöyledir:

“Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:...b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri...” Davacı taraf, dava dilekçesinde davacının adresini yazmadığından söz konusu dilekçe HMK.m. 119/1 hükmüne aykırıdır. Bu nedenle HMK.m.119/2 hükmü gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmelidir.

4-DAVA KONUSU OLAY İLE BİRE BİR AYNI OLMASI SEBEBİYLE AKSARAY İŞ MAHKEMESİ’NİN .............. E. İLE ............. K. SAYILI DOSYASININ BEKLETİCİ MESELE YAPILMASINI TALEP EDERİZ.

Dava dilekçesinde söz edilen olay Aksaray İş Mahkemesi’nin ................ E ile ............... K sayılı dosyasında görülen manevi tazminat davasıyla dosya derdesttir. Tarafımızdan temyiz edilmiş olup, Yargıtay incelemesindedir. Sağlıklı kararın verilebilmesi için bekletici mesele yapılmasını karar verilmesini talep ederiz.

5- DAVA, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan zararın ödetilmesine ilişkin MADDİ TAZMİNAT DAVASI OLUP, haksız zenginleşmeyi ve mükerrer ödemeyi önlemek için SGK tarafından sigortalıya bağlanan gelirin peşin sermaye değerinin tazminattan düşülmesi gerektiği Yargıtay’ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir.

Dolayısıyla, davacıya SGK tarafından ödenen peşin değerli gelir, geçici iş göremezlik ödeneği ve sosyal yardım zamlarının hesaplanacak olan tazminattan düşülmesi zorunludur.

Buna göre, DAVACIYA SGK TARAFINDAN 182.873,15 TL peşin sermaye değerli gelir bağlanmıştır.

O halde iş bu davada SGK tarafından davacıya ödenen tüm gelir ve kazançların öncelikle tespitini talep ederiz.

6- SGK tarafından iş kazası geçiren ...............................’a 182.873,15 TL peşin sermaye değerli gelir bağlandığı gerekçesi ile şirketimiz aleyhine Aksaray İş Mahkemesi’nin .................. E. Sayılı dosyası ile 13.10.2015 tarihinde alacak davası açılmıştır. BU DOSYANIN DA BEKLETİCİ MESELE YAPILMASINI TALEP EDERİZ.

B)ESASA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ

1- MÜVEKKİL ŞİRKET, SEKTÖRÜNDE MARUF, DÜNYA STANDARTLARIN DA ÜRETİM YAPAN; BİR ÇOK KALİTE BELGESİNE SAHİP TÜRKİYE’ NİN EN BÜYÜK ŞEKER ÜRETİM TESİSLERİNDEN BİRİNİ İŞLETMEKTEDİR (BKZ: Ek-1:Kalite Belgeleri ).

2- İş kazası geçiren işçi ..........................., müvekkil şirketin Sultanhanı, Aksaray İlindeki.................Şeker Fabrikasında 09.05.2006 tarihinde “Rafineri/üretim bölümünde/biriminde” üretim işçisi olarak çalışmaya başlamıştır (Ek-2 Özlük Dosyası). İş kazasının meydana geldiği tarihte ise Rafineri biriminde santifürüj usta yardımcısı olarak çalışmaktadır.

3- DAVA KONUSU KAZANIN OLUŞUMUNDA MÜVEKKİL ŞİRKETE İZAFE EDİLECEK KUSUR BULUNMAMAKTADIR.

İş kazası geçiren işçi ........................, merdivende ilerlerken tromelden çıkan şeker bandının üzerinde ilerleyen şekerin topak halde olduğunu görmüş iş verenin, amirlerinin bu konuda herhangi bir talimatı olmaksızın, iş sağlığı ve güvenliği talimatına aykırı olarak hiç vazifesi olmadığı halde topak şekeri dağıtmak amacıyla band üzerinde bulunan saç ile band ve tambur arasına elini sokmuş, ne olduğunu anlayamadan kolunu kaptırmıştır. Kendi ihmal ve kusuruyla el/kol girmeyecek yere koluyla müdahale etmiştir. Bu husus İş Kazası geçiren işçi ........................... dava dilekçesinde de “rafineri bölümünde elek makinasını temizlerken” ifadesiyle mealen ikrar ettiği bir husustur.

Halbuki, İş kazası geçiren işçi ...............................’a böyle bir iş ve prosedür talimatı verilmemiştir. Bu husus yargılama safahatında dinletilecek şahitlerimiz vasıtasıyla sübuta erecektir. Hiç kimse kendi kusurlu eylemi nedeniyle sebep olduğu zararları diğer taraftan talep edemez. İş Kazası geçiren işçi ..............................., kendi tam kusurlu eylemiyle kazaya sebebiyet vermiştir.

Tüm sorumluluk hallerinde olduğu gibi, işverenin iş kazasındaki sorumluluğunda 3 halde illiyet bağı kesilebilir. Bunlar; mücbir neden, zarar görenin kusuru ve 3. Kişinin kusurudur. Mevzuat ve Yargıtay uygulamasında; olay/kaza zarar görenin kusurundan meydana gelmişse işverenin bir sorumluluğu olamaz. Somut olayda kusurlu olmadığı gibi, kendisinden beklenen dikkat ve özeni gereği gibi yerine getirmiş, iş yerinde kaza olmaması için tüm önlemleri almış olan bir işvereni, sorumlu tutmak adalet ve hakkaniyet duygularını incitmektedir.Hal böyle olunca işverenin kusurunun bulunmadığı, kendisinden beklenen dikkat ve özeni gereği gibi yerine getirdiği, kazanın meydana gelmemesi için alacağı bir önlemin bulunmadığı, işçinin kusurunun da illiyet bağını keseceği göz önüne alınarak davanın reddi talep etmekteyiz.

4- İŞ KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT GEREĞİ MÜVEKKİL ŞİRKET İŞYERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMIŞ, ARAÇ GEREÇLERİ NOKSANSIZ BULUNDURMUŞTUR. ANCAK, DAVACI İŞÇİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ALINAN ÖNLEMLERE UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU HALDE UYMAMIŞTIR. ZİRA, MÜVEKKİL ŞİRKET İŞYERİNDE ALINAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE UYULUP UYULMADIĞINI HER ZAMAN DENETLEMEKTE, DAVACI İŞÇİ DE KARŞI KARŞIYA BULUNDUĞU MESLEKİ RİSKLERİ, ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLERİ, YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ VE GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ DAVACIYA İŞ KAZASI ÖNCESİNDE VERİLMİŞTİR.

Buna göre,

İş Kazası geçiren işçi ........................ işçi 06.04.2007 tarihinde İş Güvenliği Mevzuatı Eğitimi almıştır (Ek-3 Eğitim Formu)

İş Kazası geçiren işçi ...........................işçi 12.04.2007 KKE- İş Kazaları Ve Nedenleri- Acil Durum eğitimi almıştır. (Ek-4 Eğitim Formu)

İş Kazası geçiren işçi ........................işçi 01.05.2007 tarihinde müvekkil şirket tarafından yayımlanan İş Güvenliği Tamimi’ni tebliğ almış ve iş güvenliği talimatlarına eksiksiz uyacağını taahhüt etmiştir ( Ek-5 Tamim)

İş Kazası geçiren işçi .......................işçi 09.05.2007 tarihinde İlk Yardım ve Müdahale Teknikleri Eğitimi almıştır. (Ek-6 Eğitim Formu

İş Kazası geçiren işçi ............................. işçi 24.09.2009 tarihinde Kaynak Ve Spiral Ekipmanlarının Kullanımında Güvenlik Tedbirleri Eğitimi almıştır (Ek-7 Eğitim Formu).

İş Kazası geçiren işçi .........................işçi 18.02.2010 tarihinde Isıl İşlemlerde Güvenlik Tedbirleri Eğitimi almıştır. (Ek-8 Eğitim Formu)

İş Kazası geçiren işçi ................................işçi 25.03.2011 tarihinde İş Güvenliği Yenileme Eğitimi almıştır ( Ek-9 Eğitim Formu)

İş Kazası geçiren işçi ............................işçinin yukarıda belirtilen eğitimi verilen İş Güvenliği konularında öğrendiklerini uygulamayarak iş kazasına kendi kusuruyla sebebiyet verdiği açıktır. Müvekkil şirket kendi üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiş, iş kazaları ve iş güvenliği eğitimlerini tam ve eksiksiz İş Kazası geçiren işçi ...............................işçiye vermiştir. Müvekkil kendisinden beklenen dikkat ve özeni gereği gibi yerine getirmiş, kazanın meydana gelmemesi için tüm önlemleri almış, alacağı başkaca bir önlem bulunmamaktadır. Hiç kimse kendi kusurlu eylemi nedeniyle sebep olduğu zararları diğer taraftan talep edemez. İş Kazası geçiren işçi.............................., kendi tam kusurlu eylemiyle kazaya sebebiyet vermiştir.

5- MÜVEKKİL ŞİRKET TARAFINDA YAYIMLANAN VE DAVACI İŞÇİ TARAFINDA İMZALANAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMATI’NIN 8. 9 VE 16. MADDELERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. BU TALİMAT DAVACI İŞÇİYE KİTAPÇIK HALİNE GETİRİLEREK DAĞITIMI YAPILMIŞ VE TALİMAT İÇERİĞİ DAVACI İŞÇİYE TESLİM EDİLMİŞTİR. TESLİM EDİLDİĞİNE İLİŞKİN İMZA FÖYÜ EKTEDİR (EK-10)

Çalışan sistemlerde; Sistemi durdurmadan ve özellikle kapalı ve karıştırıcılı özelliği olan makinalarda bakım yapılırken sigortalarını çıkarmadan bakım, onarım, ayar ve temizlik yapmayın.

Her türlü tahrikli olan makinaların bakımı yapılırken tahriği sağlayan elektrik motor aksamın sigortası alınmalı ve üzerine arızalıdır levhası muhakkak asılmalıdır.

Makine ve döner aksamlar çalışırken tamamen durmadan kati surette yağlama, bakım, temizlik veya buna benzer herhangi bir işlem yapmayınız. Yağlama esnasında uygun yağdanlık kullanın, birbirini çeviren dişli takımlarının yanına geniş elbise, kravatlı ve bol kollu elbiselerle yaklaşmayın. Kesinlikle elle veya bir çubukla döner kısımları yağlamayın.

İş Kazası geçiren işçi ...................................... işçinin İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı 8., 9., ve 16. maddelerinde belirtilen hususlara uymayarak kazaya sebebiyet verdiği açıktır. Hiç kimse kendi kusurlu eylemi nedeniyle sebep olduğu zararları diğer taraftan talep edemeyeceği hususunu burada da tekrar ifade ediyoruz.

6- Müvekkil şirketin fabrika sahasında meydana gelen veya gelebilecek iş kazaları; uluslar arası ‘İNCIDENT INVESTIGATION ROOT CAUSES ANALYSIS’ yöntemiyle değerlendirilip yapılan araştırmada Makinede sıkışma sonucu gerçekleşen kazanın İş Kazası geçiren işçi.........................‘ Sistemi durdurmadan üzerinde çalışma – Emniyetsiz tertip tanzim – Usül, emir ve talimatlara aykırı çalışma – Emniyetsiz durum alma ‘ gibi emniyetsiz hareketlerde bulunurak kazaya sebebiyet vermiştir.

7- Fabrika genelinde uygun yerlere çalışanları bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla; tehlike uyarı ve yasaklayıcı levhalar belirlenerek asılmıştır ( Ek-11 Buna ilişkin fotoğraflar) Yine İş Kazası geçiren işçi ............................. kişisel koruyucu ekipmanları TSE, CE, EN normlarına uygun olarak sertifikaları ile temin ettirilerek kullanımı sağlanmış, İş Kazası geçiren işçi .............................. işçiye işyerinde kullanımı için zorunlu ve gerekli her türlü kişisel koruyucu ve ekipmanlar yazlık ve kışlık olmak üzere teslim edilmiştir. ( Ek-12 01.1.2007 yayım tarihli formu- Zimmet Teslim Tutanağı). Müvekkil şirketin fabrikasında İş Güvenliği Kurulu oluşturularak aylık düzenli toplanıp, fabrika sahası genel iş sağlığı güvenliği konuları ile ilgili değerlendirmeler yapılarak alınan kararlar fabrika müdürünün onayı ile yayınlanmış ve takibi sağlanmıştır. Dolayısıyla müvekkil şirkete atfedilecek hiçbir kusur bulunmamaktadır.

8- Bilindiği üzere işçinin işin ifası sırasından kendisinden beklenen en temel, basit ve mutad özeni göstermemiş olması yani ağır kusurunun bulunması işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırır. İş Kazası geçiren işçi ..............................tüm eğitim, uyarı, ikaz, bilgilendirmelere, risk değerlendirmelerine ve prosedürlere aykırı davranarak iş kazasının olmasına neden olmuştur. İş Kazası geçiren işçi ........................., kendisinden beklenen en temel, basit kurallara uymamıştır. İş Kazası geçiren işçi ........................, kendisinden beklenen dikkat ve özeni göstermiş, önlemlerini almış olsaydı, iş kazası meydana gelmeyecektir. Bu sebeple İş Kazası geçiren işçi ..............................ağır ve tam kusuru açıkça ortadadır. Müvekkil şirketin iş kazasının meydana gelmesinde hiçbir kusur ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

9- MÜVEKKİL ŞİRKET İŞ KAZASINDAN SONRA DAVACI İŞÇİNİN HEP YANINDA OLMUŞ, HASTANELER ARASI SEVKİ VE TEDAVİSİ SIRASINDA MADDİ VE MANEVİ İHTİYAÇLARINI GİDERMİŞ, BİR PERSONEL VE ARAÇ TEMİN EDİLMİŞTİR, MANEVİ OLARAK ACISINI PAYLAŞMIŞTIR.

İş Kazası geçiren işçi ............................... iş kazası olduğu anda derhal Aksaray Devlet Hastanesine acil gönderilmiş, oradan da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Tüm bu sevk işlemleri müvekkil şirket tarafından yapılmıştır.

İş Kazası geçiren işçi ................................. tedavi edildi süre içerisinde ortaya çıkan tüm hastane masrafları müvekkil şirket tarafından karşılanmıştır. Buna ilişkin belgeler şöyledir. ( Ek-13)

a-08.12.2012 tarihli fatura

b-02.01.2013 tarihli fatura

c-27.12.2012 tarihli fatura

d-12.12.2012 tarihli fiş

e-01.02.2013 tarihli ilaç, tıbbi yardım malzemeleri ve sarf malzemeleri alımı, refakat ve ulaşım masraflarını gösterir tablo

Dolayısıyla söz konusu fatura ödemelerinin maddi tazminat hesabında göz önüne alınması ve tazminat hesabından düşülmesi zorunludur.

10- DAVAYI KABUL ANLAMINA GELMEMEK ÜZERE; HUZURDAKİ DAVADA TALEP EDİLEN TAZMİNAT FAHİŞ OLUP YARGITAY KARARLARI DOĞRULTUSUNDA DAVACININ SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMESİNE SEBEBİYET VERECEKTİR. AYRICA DAVACININ KAZANIN MEYDANA GELMESİNDE TAM VE AĞIR KUSURU GÖZ ARDI EDİLMEMELİDİR.

Huzurdaki dava, müvekkile izafe edilecek kusur bulunmaması nedeni ile haksız bir dava olup reddi gerekir. Mahkemece aksi kanaat oluşması halinde Yerleşik Yargıtay Kararlarında belirtildiği üzere; takdir edilecek tazminat İş Kazası geçiren işçi .................................. zararının karşılığı olmalı, sebepsiz zenginleşmesine sebebiyet vermemelidir. İş Kazası geçiren işçi ......................................olayın oluşumundaki kusuru da talep edilen tazminat miktarından düşülmelidir.

II- DAVANIN İHBARI TALEBİMİZDİR.

Aleyhimize açılan dava sebebi ile kaza tarihini kapsayan İşveren, İşletme ve Ferdi Kaza Sigortası yapan sigorta şirketi ANADOLU SİGORTA A.Ş.’nin müvekkil şirket yanında davaya katılmalarını istemekteyiz.

Anadolu Sigorta A.Ş. Adresi: Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule 2 34330 4. Levent/İstanbul

Müvekkil şirket sigorta şirketine

01.12.2012 Tarih ve 225317408-5 no’lu İşveren sorumluluk sigorta poliçesi

01.12.2012 Tarih ve 225317508-4 no’lu İşletme sorumluluk sigorta poliçesi

01.12.2012 Tarih ve 227420308-6 no’lu Feri Kaza sigorta poliçesi(EK-14 Sigorta Poliçeleri )

İş kazasının meydana geldiği tarihte hem müvekkil şirket hem de İş Kazası geçiren işçi .............................işçi sigortalı olması sebebi ile davanın sigorta şirketine ihbarı gereklidir. Söz konusu sigorta şirketinin de müvekkil şirket yanında davaya katılmasını talep etmekteyiz. Kabul anlamına gelmemek kaydıyla, meydana gelen iş kazası sebebi ile herhangi bir bedel ödemek zorunda kalırsak, sigorta poliçesi hükümleri uyarınca sigorta şirketinin bu zararı karşılaması gerekecektir.

HUKUKİ SEBEPLER : İş Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu, MK, BK, HUMK ve İlgili Mevzuat

HUKUKİ DELİLLERİMİZ :

 1. Dilekçemizde bahsi geçen belgeler,
 2. İşçi Özlük Dosyası,
 3. İş Kazası Raporları,
 4. Hastane Raporları,
 5. İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı, tebliğleri, eğitim tutanakları, zimmet tutanağı,
 6. Müvekkil şirket Defter, Belge Ve Kayıtları,
 7. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı ................. Soruşturma ve ........................ no’lu kovuşturmaya yer olmadığına dair hazırlık soruşturma dosyası
 8. Aksaray İş Mahkemesi’nin ................. E sayılı dosyasında sunmuş olduğumuz evraklar, deliller.
 9. Aksaray İş Mahkemesi’nin ........................ dosyasında sunmuş olduğumuz evraklar, deliller.
 10. Şahitler,
  1. Keşif ve Bilirkişi İncelemesi,
  2. Yemin,
  3. Kanuni ve Takdiri Diğer Deliller vs.

NETİCE VE TALEP :  Yukarıda açıklamış olduğumuz ve re’sen gözetilecek nedenlerle,

 1. Öncelikle, iş kazasının nasıl meydana geldiğinin tespitine yönelik öncelikle en az bir iş güvenliği uzmanı, makina mühendisi ve üniversiteden seçilecek hukukçu bilirkişi heyeti teşkil ve keşif günü tayin edilerek; müvekkil şirket fabrikasında keşif yapılmasına ve arz edilen hususlarda heyetten rapor alınmasına karar verilmesini,
 2. Aksaray İş Mahkemesi’nin ..................... E ile ...................... K sayılı dosyasının BEKLETİCİ MESELE YAPILMASINA,
 3. Aksaray İş Mahkemesi’nin ............................ E. Sayılı dosyasının BEKLETİCİ MESELE YAPILMASINA
 4. Davanın ANADOLU SİGORTA A.Ş. ihbarına, sigorta şirketi ANADOLU SİGORTA A.Ş.’nin davaya davalı müvekkil şirket yanında katılmasına karar verilmesini,
 5. Dava dilekçesi HMK.m.119 şartlarını taşımadığından DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA
 6. Haksız davanın ESASTAN REDDİNE
 7. Yargılama masrafları ve vekalet ücretinin davacı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

Saygılarımızla.

DAVAYA CEVAP VEREN, DELİLLERİNİ BİLDİREN VE DAVANIN İHBARINI TALEP EDEN

DAVALI VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN