İHTARNAME-İŞVERENE GÖNDERİLEN İHTARNAME ÖRNEĞİ

İHTARNAME-İŞVERENE GÖNDERİLEN İHTARNAME ÖRNEĞİ

İHTARNAME-İŞVERENE GÖNDERİLEN İHTARNAME ÖRNEĞİ


İHTARNAME

 

İHTAR EDEN : 

 

İHTAR EDİLEN : 

 

KONU : 4857 Sayılı İş Kanunun 24/II. maddesi gereğince iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi ve bu fesih sonucunda iş sözleşmesinden kaynaklanan ücretlerinin ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, UBGT ücreti alacağı ve diğer tazminatlarının ödenmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR

 

İş yerinizde 18.09.2022 tarihinde kantin görevlisi olarak çalışmaya başladım. Bu çalışma sürecim 15.02.2023 tarihinden iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğim tarihe kadar kesintisiz olarak sürmüştür. Bu iş için 8.506,00 TL net asgari ücret almaktaydım. Üzerime düşen tüm sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeme rağmen tarafıma mobing uygulanarak, haklı sebep ile iş akdimi sonlandırmak zorunda kaldım.

 

İş yerinizde fazla mesai yaptırılmasına rağmen hak ettiğim fazla mesai ücreti, defalarca talep etmeme rağmen hiçbir zaman ödenmemiştir. Haftalık iznim dahi kullandırılmamıştır. Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde dahi çalışmama rağmen hak ettiğim ücret hiçbir zaman ödenmemiştir. Hak ettiğim yıllık izinlerim dahi kullandırılmamıştır. 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri ve yerleşik Yargıtay içtihatları bu durumda işçiye iş akdini haklı nedenle fesih imkânı tanımaktadır.

 

Tarafım neredeyse haftanın her günü çalıştırılmış, haftalık iznim ve yıllık iznim kullandırılmamış, fazla çalışma ücretlerim ödenmemiş, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılmama rağmen hak ettiğim ücret hiçbir zaman ödenmemiştir.

 

TALEP ve SONUÇ : Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydı ile 4857 Sayılı İş Kanununun 24/II. maddesi uyarınca iş akdini haklı nedenlerle derhal feshettiğimi, iş akdimin tarafımca haklı nedenle feshi nedeniyle fazla mesai ücretlerinin, UBGT ücretlerinin, hafta tatili ücretlerinin, yıllık izin ücretlerinin, AGİ alacağının ve diğer işçilik alacaklarımın gerçek ücreti üzerinden hesaplanarak tarafıma ait TR6000210000000461************** iban numaralı VAKIF KATILIM Berna ********** hesabına 3 (üç) gün içinde ödenmesini, aksi takdirde her türlü yasal hakkımı kullanacağımı, yargılama gideri ve vekâlet ücretinin tarafınıza yükletileceği hususunu ihtar ederim.

 

İhtar Eden

Berna *********

 

Sayın Noter;

 

İşbu üç nüshadan ibaret ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğine, bir nüshasının muhataba tebliğ şerhi verildikten sonra tarafıma iadesine ve bir nüshasının da dairenizde hıfzına müsaadelerinizi rica ederim.

 

İhtar Eden 

Berna *********

 

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN