HIRSIZLIK SUÇU SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

HIRSIZLIK SUÇU SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

HIRSIZLIK SUÇU SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


 

HIRSIZLIK SUÇU SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ: 

VEKİLİ: AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

ŞÜPHELİ:

SUÇ TARİHİ: 16/06/2022

SUÇ İSNADI: Hırsızlık

HIRSIZLIK SUÇU SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

OLAY:

Şüpheli ile müşteki 16 Haziran 2022 tarihinde ''****Pansiyon'' isimli mekanda konaklamışlardır. Müşteki ile şüphelinin arasında gönül ilişkisi bulunmaktadır. Taraflar konakladıkları sırada cinsel birliktelik yaşamışlardır. Bu birliktelik sonrasında, müştekinin duş aldığı sırada şüpheli, müştekinin kolyesini, müştekinin onayı ve bilgisi olmadan çalmıştır. Müşteki, kolyesini yaklaşık bir hafta boyunca aramış ve bulamamıştır. En sonunda şüpheli, müştekinin kolyesinin kendisinde olduğunu, hatıra için aldığını, kendisine iade edeceğini belirtmiştir. Ancak taraflar arasındaki bu gönül ilişkisi bozulmuştur ve taraflar arasında hukuki ihtilaf meydana gelmiştir. Bu sebeple taraflar arasında Kayseri 5. Asliye Ceza Mahkemesinde 2023/*** E. sayılı dava devam etmektedir.. Şüpheli, taraflar arasındaki hukuki ihtilaftan dolayı aldığı bu kolyeyi asla geri iade etmemiş ve en sonunda çöpe attığını iddia etmiştir. Müvekkil ile şüpheli arasındaki sosyal medya konuşmaları üzerinden anlaşılacağı üzere şüpheli kolyeyi hala saklamaktadır. Dilekçe konusu kolye müvekkile 3 sene önce vefat eden arkadaşından kalan son hatıradır. Bu sebeple kolyenin maddi değerinden ziyade müvekkil için manevi olarak çok büyük bir kıymeti vardır. Müvekkil bu sebeple daha önce Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur fakat müvekkil suç duyurusunda bulunduğu zaman elinde bu hususla alakalı delil kısıtlı olduğu için Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2023/**** sayılı kararıyla KYOK kararı verilmiştir. Müvekkil daha sonrasında işbu olay ile alakalı yeni delillere ulaşmış ve işbu dilekçe ile yeniden suç duyurusunda bulunulması tarafımıza hasıl olmuştur.

AÇIKLAMALAR:

1- Sayın Savcılığınızca da takdir edileceği üzere, hırsızlık suçunun bütün maddi ve manevi unsurları somut olayda meydana gelmiştir. Şüpheli, müştekinin kolyesini izinsizce ve gizlice almış, 1 hafta boyunca haber vermemiş, sonrasında ise iade dahi etme zahmetinde dahi bulunmuştur. Bu hususlar sunacağımız delillerde açıkça görülecektir.

Ayrıca somut olayda müvekkilin herhangi bir rıza durumu söz konusu değildir. Zira TCK'nın ilgili maddelerinde düzenlenen ilgilinin rızası bir hukuka uygunluk nedenidir. Müvekkilin, somut olayda herhangi bir muvafakati bulunmamasına karşın alma fiilinin gerçekleşmesinden sonra, mal sahibinin bu fiile muvafakat etmesi durumunda dahi failin fiili, hukuka uygun hale getirmemektedir. 

2- Müşteki, şüpheli ile konuşmalarının devamında (ekte sunulmuştur) sürekli olarak kolyesini istemiş ancak şüpheli kolyeyi çeşitli bahanelerle geri iade etmemiştir. Müşteki, şüphelinin erkek kardeşinden de kolyenin iadesini talep etmiş ancak tehdit ve hakaret dolu söylemlere maruz kalmıştır. Söz konusu yazışmalar ek olarak sunulacaktır. 

3-ŞÜPHELİ "HAKLISIN EVET ÖZÜR DİLERİM ALMADAN SORMAM GEREKİRDİ. GELDİĞİNDE GETİRİP VERECEM SÖZ SANA SORMADAN İZİN ALMADAN ALDIĞIM İÇİN TEKRAR ÖZÜR DİLERİM" DEMİŞTİR. Müvekkil, şüpheli ile bu süreçte sosyal medya (INSTAGRAM) üzerinden konuşmuştur. Şüpheli sosyal medya üzerinden konuşurken kolyeyi aldığını ikrar etmiş ve şüpheli kolyeyi geri iade edeceğini söylemiştir. Şüphelinin bu süreçte kullanmış olduğu instagram hesabı, şüphelinin telefon numarası üzerine açılmış bir hesaptır. Bu durum delillerle kanıtlanacaktır. Şüpheli instagram adresi üzerinden kolyeyi kargoladığını söylemiştir fakat bu da yalan bir beyandan ibarettir. 

4- Dava konusu kolyenin 1.200,00 TL değeri vardır fakat önemli olan kolyenin manevi değeridir. Kolyenin müvekkil açısından manevi bir değeri vardır keza olay konusu kolye müvekkilin 3 yıl önce vefat eden arkadaşından müvekkile kalmış son hatıradır.Bu yüzden müvekkil kolyenin maddi değerinden ziyade bizzat kolyenin iadesini istemiştir. 

5- Şüphelinin kullanmış olduğu "os****" kullanıcı isimli INSTAGRAM hesabı, şüphelinin o dönemde kulanmış olduğu 0 552 004 ****numaları GSM hattına kayıtlıdır. Bilindiği üzere instagram hesaplarını başka bir kişinin GSM hattı üzerine oluşturmak mümkün değildir. İşbu sebeple şüphelinin kullanmış olduğu 552 004 **** numaralı GSM hattıınn HTS kayıtlarının celbini talep ederiz.

6- MÜVEKKİLİN, ŞÜPHELİ VE ERKEK KARDEŞİ İLE ARASINDA HUKUKİ İHTİLAF SÖZ KONUSU OLDUĞU İÇİN ŞÜPHELİ KİN VE HIRS YAPIP, MÜVEKKİLE AİT, MANEVİ DEĞERİ OLAN KOLYEYİ ÇALMIŞTIR. ŞÜPHELİNİN AMACI MÜVEKKİLDEN İNTİKAM ALMAKTIR.

7- HIRSIZLIK SUÇUNUN MADDİ VE MANEVİ AÇIDAN İNCELENMESİ 

Hırsızlık Suçunun Maddi Unsurları

1. Fail

Hırsızlık suçunun faili herkes olabilir. Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye demek suretiyle kişinin cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

2. Mağdur

Hırsızlık suçunda mağdur herkes olabilir. Mağdurun sadece taşınır malın mülkiyetini elinde bulundurması veya mala zilyet olması gerekmektedir.

3. Eylem

Hırsızlık suçu taşınır bir malın alınması gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus taşınır bir malın zilyedin egemenlik alanından çıkarılması ve failin egemenlik alanına sokulması gerekmektedir. Zilyedin bu mal üzerinde tasarruf yetkisini kullanamaması halinde suç tamamlanmış olmaktadır. Burada zilyedin rızasının bulunmaması gerekmektedir. Rızanın varlığı halinde suç oluşmaz . Ancak küçüğün ya da alkol yada uyuşturucu etkisi altında kişinin verdiği 

Hırsızlık Suçunun Manevi Unsuru: 

Hırsızlık suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Bu kapsamda failin malın taşınabilir olduğunu, başkasına ait olduğunu, zilyedin rızasının olmadığını biliyor ve istiyor olması gerekir. Keza failin malın kime ait olduğunu bilmesine gerek yoktur. Hırsızlık suçu bu nedenle taksirle işlenemez. Burada diğer bir nokta kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye demek suretiyle özel bir kast vurgulanmıştır. Yarar sağlamanın direkt gerçekleşmesine gerek yoktur. Yarar sağlama maksadıyla hareket edilmesi halinde suç oluşmaktadır. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2014/40 E. 2014/453 K. Sayılı ilamı; “Hırsızlık suçuyla korunan hukuki yarar zilyetlik ve buna bağlı haklardır. Bu nedenle hırsızlık suçunun mağduru malın sahibi değil, zilyetliği altında bulunan malı çalınan kişidir. Burada zilyetliğin hukuka uygun ya da aykırı tesis edilmiş olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak malı çalarak zilyetliği ele geçiren kişinin elinden de malın çalınması halinde hırsızlık suçu oluşabilecektir.”

HIRSIZLIK SUÇUNUN UNSURLARI DİKKATE ALINDIĞINDA

Müvekkilin mağdurluk sıfatı oluşmuş olup, müvekkilin taşınır kolye üzerindeki zilyetliği kendisinin rızası dışında sona ermiştir. Yine şüphelinin faillik sıfatı vücut bulmuştur. Şüpheli, kolyeyi alması konusunda müvekkilin rızasının olmadığını bildiği için gizlice alıp çok sonrasında müvekkile söylemiştir. Şüpheli, zilyedin rızası olmadığını bildiği halde kolyeyi almıştır. 

CMK. Madde 172/2'de "Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz." denilmiştir. Kanun maddesinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra, kamu davasının, aynı eylem ve aynı kişi hakkında açılabilmesi yeni delil, iz, eser ve emarenin meydana çıkmasına veya şüphe nedenlerinin takdirinde ağır hata olmasına bağlanmıştır. Somut Olayımızda aynı eylem ve aynı kişi hakkında yeni deliller meydana çıktığı için şüpheli hakkında kamu davası açılmasını Sayın Savcılığınızdan arz ve talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : 5237 S. K. m. 141., CMK

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle müvekkilimize ait 1.200,00TL tutarındaki kolyenin yapılacak soruşturma sonucu çalındığı anlaşılırsa ilgili şahsın/şahısların eylemine uyan suçtan dolayı cezalandırılmaları için kamu davası açılmasını ve bulunduğu takdirde 1.200,00TL tutarındaki ziynet eşyanın(kolye) tarafımıza iadesini saygıyla arz ve talep ederiz. 14.04.2023

MÜŞTEKİ VEKİLİ

AV. GİZEM GÜL UZUN

EKLER:

1- Taraflar arasında geçen sosyal medya konuşmalarına ilişkin ekran kayıtları

2- Şüphelinin kullanmış olduğu instagram hesabının, şüphelinin kullanmış olduğu GSM hattı üzerine açılmış bir hesap olduğuna ilişkin video

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN