HACZE İTİRAZ VE HACİZ KALDIRMA TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

HACZE İTİRAZ VE HACİZ KALDIRMA TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

HACZE İTİRAZ VE HACİZ KALDIRMA TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ


İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

Gönderilmek Üzere

KAYSERİ GENEL İCRA DAİRESİNE

DOSYA NO : 2022/14*** ESAS

İTİRAZ EDEN (BORÇLU): 

KARŞI TARAF (ALACAKLI) : 

KONU : Hacze itiraz ve Haczin Kaldırılmasına ilişkin beyanlarımız

AÇIKLAMALAR : 

Sözde alacaklı Turgut ********, müvekkil aleyhine Kayseri Genel İcra Müdürlüğü tarafından 2022/14*** Esas sayılı dosyasında haksız icra takibi başlatmıştır. 01/03/2023 tarihinde, Kayseri ilindeki, Kocasinan ilçesindeki, Sümer Mahalle/Köyündeki, 1591 numaralı ada 1467 parsel numaralı taşınmaza haciz konulması talebinin KABULÜNE, karar verildiği, bu karara İİK 16. Maddesi uyarınca İcra Hukuk Mahkemesine 7 gün içerisinde şikayet yolu açık olduğu bildirilmiştir. İşbu karara karşı itiraz etmek, tarafıma hasıl olmuştur. Şöyle ki:

Müvekkilim, 2011-2019 yılları arasında şüpheli Demir ********'in ortağı olduğu **********Un ve Un Mamülleri Limited Şirketi unvanlı iş yerinin imalathanesinde değişik görevlerde çalışmıştır. Müvekkilim, 2019 yılında mesai saatlerinin fazla olması ve maaşların zamanında ödenmemesi sebebiyle işten ayrılmıştır. Müvekkilim hakkı olan işçilik alacaklarını ve tazminatı isteyince işveren Turgut *********, hadsiz tehditlerine başlamış ve müvekkile ''Çoluğun çocuğun var, evinin yerini biliyorum, sana öyle bir şey yaşatırım ki evde her gün benim adımı anarsın, davanı geri çek, ELİMDE SENEDİN VAR SENEDİNİ İCRAYA KOYARIM'' şeklinde tehditkar beyanlarda bulunmuştur. Tarafımızca sözde alacaklı Turgut ***** aleyhinde tehdit ve şantaj suçlarından suç duyurusunda bulunulmuştur.

Müvekkilimiz de bunun üzerine Kayseri 6. İş Mahkemesi 2020/*** E. sayılı dosyasında işçilik alacağı davası açmış ve haklı davasını kazanmıştır. Bu dava sonucunda müvekkil lehine 200.432,64 TL tazminat verilmesine hükmedilmiştir. Ancak kötüniyetli işveren müvekkilimin bu davayı kazanmasını hazmedememiş ve müvekkilin açığa imzasını kötüye kullanarak müvekkil aleyhine haksız icra takibi başlatmıştır. Müvekkil de işçilik alacağı davayı kazandığı halde kendisine ödenmeyince sözde alacaklı Turgut ********* aleyhine icra takibi başlatmıştır. (Kayseri Genel İcra Müdürlüğünün 2020/************* E. Sayılı dosyası)

İŞVEREN TURGUT ******, TÜM İŞÇİLERİN AÇIĞA İMZASINI KÖTÜYE KULLANMIŞTIR. ÖZ VE ÖZ KARDEŞİ BEKİR ******'E DAHİ BENZER BİR OLAYI YAŞATMIŞTIR.

İşçiler çalıştığı süre boyunca loş bir odaya alınmış ve işçilere ''Bunlar yıllık izin kağıtları, bunları muhasebeye vereceğiz, hadi acele edin'' denilerek işçilerden açığa imza alınmış ve işçiler aleyhine haksız icra takibi başlatılmıştır. İş yerinde çalışan muhasebeci Veysel *********hakkında da tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur.

Yukarıda adı yazılı bulunan Turgut ********'in, müvekkilde hiçbir hak ve alacağı yoktur. İşbu sebeple ile ilgili olarak tarafımıza tebliğ edilen KARAR TENSİP TUTANAĞINA, herhangi bir borcun bulunmaması sebebiyle itiraz ediyoruz. Zira tarafımızca Turgut ********* aleyhine menfi tespit davası açılmış olup, yine Turgut ********** aleyhine suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Müvekkilim evli ve üç çocuk sahibidir. Müvekkilimin üzerine kayıtlı olan tek mal varlığı zaten haciz talebinde bulunulan evdir. Bir işçinin hayatı boyunca çalışıp emek emek kazandığı tek bir evine de haciz konulması hakkaniyetli değildir. Alacaklı olduğunu iddia eden Turgut **********'in haksız eylemleri yüzünden zaten müvekkilimin her ay maaşının 1/4'üne haciz koyulmaktadır.

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerden dolayı hacze itirazımın kabulü gerekmektedir. Zira şu an Kayseri 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/** E. Sayılı dosyada açmış olduğumuz menfi tespit davasının sonuçlanmasını gerekmektedir. Ayrıca Sayın İcra Hukuk Mahkemesinden Kayseri 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/** E. Sayılı dosyanın celbini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER :  İİK, TCK, ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıkladığım nedenlerle, müvekkilim aleyhine yapılan hacze itirazımızın kabulü ile usulsüz yapılan haczin kaldırılmasına ve yargılama giderlerinin de karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 09/03/2023

 BORÇLU VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN