Darp Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Darp Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Darp Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği


Darp Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Darp Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi

KAYSERİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI     :

VEKİLİ     :     AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

DAVALI     :

KONU     :     Davacı …….. lehine ………………..TL manevi, fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik ………………………..TL maddi tazminatın, olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR     :

Davalı, müvekkilim ile boşanmayı bir türlü kabullenememiş ve boşanma kararı kesinleştikten sonra dahi müvekkilimi sürekli olarak rahatsız etmiştir. Müvekkilim, davalıyı sürekli olarak uyarmasına rağmen davalı hiçbir şekilde durmamış hatta en sonunda müvekkilime saldırıda bulunmuştur.

Müvekkilimin evine zorla girmiş, mesken masuniyetini ihlal etmiş ve müvekkilimi aile fertleri önünde darp etmiştir.

Davalı, müvekkilimi sadece darp etmekle kalmamış üstüne herkesin içinde ağır hakaretler de etmiştir. Müvekkilimin canına kast etmiştir.

Dava konusu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığının ……………. Soruşturma sayılı dosyasında tahkikat sürmektedir.

Yukarıda açıklanan tüm bu sebeplerden dolayı işbu davayı açmak hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER     :     HMK, MK ve ilgili tüm mevzuat

DELİLLER     :

1-İşgöremezlik raporu

2-Doktor raporu

3-Keşif ve bilirkişi incelemesi

4-Tanık beyanı

5-Davacının ticari faaliyetiyle ilgili belgeler

6-Cumhuriyet Savcılığının …… soruşturma sayılı dosya içeriği

7-Her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davamızın kabulü ile;

Fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik ……………..maddi, ……………….. manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI     :     (T. C. No:)

VEKİLİ     :     Av.

DAVALI     :     ...

KONU     :     Davacı … lehine ……… TL manevi, fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik ……… TL maddi tazminatın, olay tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR     :

Davacı müvekkilimin kız kardeşinin eski eşi olan davalı … ………….. tarihinde yukarda belirtilen davacı müvekkilimin ikametgah adresine gelerek saldırıda bulunmuştur. Müvekkilimin mesken masuniyetini ihlal ederek, öldürme kastıyla, aile fertlerinin gözü önünde söze konu olay cereyan etmiştir.

Davalı, davacı müvekkilimin evine gelerek saldırmış, darp ve canına kast etmiş ayrıca hakaretler küfürler savurmuştur.

Dava konusu olayla ilgili olarak … Cumhuriyet Başsavcılığının ……… Soruşturma sayılı dosyasında tahkikat sürmektedir.

Davacı … lehine ticari olarak maddi kaybını bilmediğimizden fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik ……….. TL maddi tazminat ve ………. TL manevi tazminatı olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte talep etmek için huzurdaki davayı açmak gerekli olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER     :     HMK, MK ve ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER     :

… Cumhuriyet Başsavcılığının …………… Soruşturma sayılı dosya içeriği,

Davacının ticari faaliyetiyle ilgili belgeler.

İş Göremezlik Raporu,

Doktor Raporu,

Keşif ve bilirkişi incelemesi,

Tanık beyanı (İsim ve adresleri bilahare bildirilecektir)

Her türlü yasal deliller. (Davalı tarafın sunacağı delillere karşılık delil sunma hakkımız saklı kalmak üzere)

SONUÇ VE İSTEM     :

Yukarda açıklanan nedenlerle davamızın kabulü ile;

Fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik ………….. TL maddi tazminat ve ………. TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

EK – Vekâletname

Davacı Vekili

Darp Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği-Darp Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği-Darp Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği-Darp Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği-Darp Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği-Darp Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği-Darp Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN