Çocuk Teslimine Uymama Şikayet Dilekçesi Örnekleri

Çocuk Teslimine Uymama Şikayet Dilekçesi Örnekleri

Çocuk Teslimine Uymama Şikayet Dilekçesi Örnekleri


 ÇOCUK TESLİMİNE UYMAMA ŞİKAYET DİLEKÇESİ

ADANA İCRA CEZA HAKİMLİĞİNE

 

DOSYA NO :

ŞİKAYET EDEN(Alacaklı ) :

VEKİLİ : 

SANIK(Borçlu) : Çocuğu teslim etmekle yükümlü kişiler veya çocuğu kaçıran kişiler

SUÇ : Çocuk teslimine aykırı davranmak

SUÇ TARİHİ :

ŞİKAYETİN İZAHI : Çocuğun teslimine dair X Mahkemesi’nden alınan …….. karar nolu ve ……./……./…… karar tarihli ilam ile ……. İcra Müdürlüğü’nün X Esas sayılı dosyası ile çocuğu nezdinde bulunduran sanık(borçlu) hakkında takipte bulunulmuş ve bunun üzerine kendisine gönderilen icra emrinde belirtilen sürede(7 gün) sanık çocuğu teslim etmemiştir. Bu durum karşısında şikayet etme zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER : İcra dosyasındaki belgeler, mahkeme ilamı şahit ve diğer deliller

HUKUKİ SEBEPLER : İKK. m 25 a ve 341 ile ilgili hükümler

İSTEM SONUCU : Yukarıda belirttiğim nedenlerden ötürü sanığın (borçlu) atılı suçtan cezalandırılmasını saygı ile dilerim.

Şikayet Eden Vekili

KAYSERİ İCRA CEZA MAHKEMESİNE

ŞİKAYETÇİ :

VEKİLİ :

SANIK :

SUÇ : Çocuk Teslimi Kararına Uymama

SUÇ YERİ VE TARİHİ :

D.KONUSU : Sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil ve davalı, … tarihinde, …. Aile Mahkemesinin …. Esas ve ….Karar sayılı ilamı ile boşanmışlardır. Söz konusu karar, ….. tarihinde kesinleşmiştir.

Evlilik birliği içerisinde doğan müşterek çocuk …..’un velayeti ise sanık anneye verilmiş ve … Aile Mahkemesi tarafından, her ayın 2. Ve 4.Cumartesi günleri saat 09:00 ile 17:00 saatleri arasında çocuk ve müvekkil baba arasında şahsi ilişki kurulmasına karar verilmiştir.

Müvekkilin, çocuğu ile görüşmesi hususunda sıkıntılar yaratan sanığın bu davranışı sebebiyle, X İcra Müdürlüğünün X Esas sayılı dosyası üzerinden icra takibi başlatılarak takip kesinleştirilmiştir.

Teslim gününde, gerekli tüm masrafları yatırarak talepte bulunmuş olan müvekkil, görevlendirilen icra memuru ve pedagog eşlinde çocuğun bulunduğu ikamete gitmiş ise de, sanık, görevlilere kapıyı açmamış ve çocuğu teslim etmeyeceğini beyan etmiştir.

Bu husus, icra memuru tarafından tanzim edilen X Tarihli tutanak ile de sabittir.

Mahkeme kararını uygulamama hususunda direnen ve bu konuda suç işlediği sabit olan sanığın cezalandırılmasını talep etmek dışında bir başvuru yolumuz kalmamıştır.

Bu nedenle, sanığın, İ.İ.K. uyarınca cezalandırılması için işbu davayı açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

H.NEDENLER : İ.İ.K. ve sair ilgili mevzuat

H.DELİLLER : X Aile Mahkemesinin ….Esas ve …. Karar sayılı ilamı, ….İcra Müdürlüğünün ….. Esas sayılı dosyası ve tüm içeriği ile her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz, ayrıca resen nazara alınacak nedenlerle, şikayetimizin kabulü ile sanığın cezalandırılmasına, tüm yargılama giderleri ile ücreti vekaletin sanık üzerine yüklenmesine karar verilmesini saygıyla ve vekaleten arz ve talep ederiz.

Şikayetçi Vekili

Av.

..... İCRA CEZA MAHKEMESİNE

ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI) : 

VEKİLİ : 

SANIK (BORÇLU) : 

SUÇ : Çocuk Teslimine İlişkin İlama Aykırı Davranmak

SUÇ TARİHİ : [SUÇ TARİHİ]

TAKİP DOSYASI : ……… İcra Müdürlüğü ……… nolu dosyası

OLAYLAR :

[İLAMI VEREN MAHKEME-ESAS NO-KARAR NO-KARAR TARİHİ] tarihli kararı ile tarafların müşterek çocuklarının velayeti ve çocukla kişisel ilişki kurulması hususları karara bağlanmıştır. Bu karar yukarıda belirtilen icra dosyası ile takibe konulmuştur.

Takip kesinleşmiştir. Ancak sanık ilam hükmünü kendiliğinden yerine getirmediği gibi, icra yoluyla da ilamı yerine getirmek mümkün olamamıştır.

Sanığın bu eylemi, İcra ve İflas Yasası’ nın 25/a ve 341.maddelerine göre suç oluşturduğundan, sanığın cezalandırılması için Yargıçlığınıza başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İcra ve İflas Yasası’ nın 25/a ve 341.md. ve ilgili mevzuat

DELİLLER : İcra dosyası ve diğer deliller

TALEP SONUCU : Yukarıda sunulan sebeplerle, sanığın eylemine uyan İİK. 341. maddesi uyarınca cezalandırılmasına, yargılama gideri ve avukatlık ücretinin sanıktan tahsiline karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Müşteki Vekili

EKİ :

– Vekaletname sureti

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN