ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SULH VE İBRA PROTOKOL ÖRNEĞİ

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SULH VE İBRA PROTOKOL ÖRNEĞİ

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SULH VE İBRA PROTOKOL ÖRNEĞİ


KAYSERİ 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NE

DOSYA NO: 2022/**** E.

KATILAN-SANIK: ************

KATILAN-SANIK: ************

KONU : Sulh ve ibra protokolü

AÇIKLAMALAR

Yukarıda belirtili taraflar aşağıda ayrıntılı belirtilen hususlarda anlaşmışlardır.

1-Müşteki sanık *************** ile müşteki sanık ************* kendi aralarında uzlaşmışlardır. 

2- Her iki taraf, birbirleri aleyhine olan şikayetinden ve katılma talebinden vazgeçtiğini kabul ve taahhüt etmişlerdir.

3- Taraflar işbu ceza dosyasında itiraz ve istinaf kanun yollarından feragat ettiğini kabul ve taahhüt etmişlerdir.

4- Her iki taraf aleyhine hükmedilen AAÜT gereği vekalet ücreti yönünden ise tarafların birbirine karşı AAÜT gereği vekalet ücreti talebi mevcut değildir. Taraflar bu konuda birbirlerinden icra, dava ve her türlü yolla hükmedilen AAÜT gereği vekalet ücretini talep etmeyeceği hususunda mutabakata varmışlardır. Taraflar birbirlerini kayıtsız ve şartsız ibra etmişlerdir. Taraflar işbu dosyadaki olay yönünden birbirlerine maddi ve manevi tazminat talep etmeyeceği hususunda mutabakata varmışlardır.

5- Her iki taraf, işbu dosyadan birbirleri hakkında düşme/beraat kararı verilmesini talep etmektedir.

6- İşbu protokol taraflarca e-imzalı olarak tanzim edilmiştir. Tarafların birbirinden yargılama gideri ile vekalet ücreti talebi bulunmamaktadır. 10.04.2023

Saygılarımızla.

KATILAN SANIK KATILAN SANIK

******************* ********************

Sulh ve İbra Protokolü Örneği

SÖZLEŞMENİN SONLANDIRILMASINA İLİŞKİN

SULH VE İBRA PROTOKOLÜ

TARAFLAR

MADDE 1

-Taraflar

YASAL DAYANAK

MADDE 2

Bu sulh anlaşması 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 313 ve devamı maddelerine göre düzenlenmiştir.

UYUŞMAZLIK KONUSU

MADDE 3

Uyuşmazlığın konusu, X tarihinde Xde hazırlanan ve taraflarının X tarafından imzalanan şartlı satış Sözleşmesinin sonlandırılmasına ilişkindir.

SULH VE İBRA HÜKÜMLERİ

MADDE 4

Bahse konu satış sözleşmesinin 4. Maddesinde düzenlenen “Taşınmaz alıcının mülkiyetinde iken satılmak istendiğinde, satış bedelinin yarısı satıcı ………………… a ödenecektir. Şayet ipotekten kaynaklanan borç bulunur ise öncelikle bu borç ödendikten sonra satış bedelinin yarısından kalan para satıcı …………………. verilecektir.” Şeklindeki anlaşmanın maddesi hükmünce; Taraflar 000,00.-TL nakit ve tarafların aynı olduğu ve başka bir ticaretten kaynaklı 28.02.2019 vadeli ve düzenlenme tarihinin 03.01.2019 olduğu protestolu bono ile , 13.000,00.-TL ve tarafların aynı olduğu 30.03.2019 vadeli ve düzenlenme tarihinin 03.01.2019 olduğu protestolu bonoların alıcı …………………………..ya iadesi konusunda anlaşmışlardır.

Bahse konu anlaşmanın 5.maddesi gereğince anlaşma maddesinin 4.maddesine aykırı davranılması taşınmazın haricen satılarak bedelinin tamamen kendisince (alıcı tarafından) tahsil edilmesi halinde satıcı X X -TL cezai şart bedelinin hükümsüzlüğü ve talep edilmemesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Madde 1 de yapılan (13.000-TL nakit + 13.000-TL bedelli 28.02.2019 vadeli bono + 13.000-TL bedelli 30.03.2019 vadeli bono ) yapılan ödemeler ile bonoların iadesi gerçekleşmiş olup ödemeler karşılığında taraflar karşılıklı olarak hak ve talepte bulunmayacaklardır.

İşbu Protokolle sulh olan taraflar birbirlerini karşılıklı olarak ibra ederler.

PROTOKOL YERİ VE TARİHİ

MADDE 5

İşbu protokol X tarafından X adresindeki Avukatlık Bürosunda X tarihinde hazırlanarak iki nüsha halinde imzalanmıştır.

PROTOKOL YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ

İşbu protokolün yürürlülük tarihi, tarafların anlaşmış olduğu miktarda ödemenin nakden yapılması ve yukarıda belirtilen bonoların iade edilmesi sebebiyle imza anı itibarıyla geçerli olacaktır. tarih

TARAF TARAF

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN