ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU DİLEKÇESİ

ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU DİLEKÇESİ

ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU DİLEKÇESİ


 

ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU DİLEKÇESİ

ANADOLU SİGORTA A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU DİLEKÇESİ

ADRES : Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Çam Pınarı Sokak No:6 34805 

Beykoz / İSTANBUL

 

BAŞVURAN : *****************

 

ADRES : Mimar Sinan Mah. ***************

 

VEKİLİ : Av. Gizem Gül UZUN 

 

ADRES : Sahabiye Mah. Teoman Sok. Avukatlar İş Hanı Bina No:9 Kat:5 Daire No: 501 Kocasinan/KAYSERİ 0552 402 13 28 avgizemguluzunkutlay@gmail.com

 

KUSURLU ARAÇ BİLGİLERİ

 

PLAKA NO : 34 BHB *******

 

KAZA TARİHİ : 27/03/2021

 

D.KONUSU : Değer kaybı talebi ile başvurumuzdur.

 

POLİÇE NO : 105373*****

 

AÇIKLAMALAR :

 

1- Nezdinizde sigortalı olan, sürücüsü ******'nın sevk ve idaresindeki 34 BHB 775 plakalı araç kaza tespit tutanağında belirtili olan Kavaklıönü Mah. Nevşehir Yolu Balonlu Park karşısında dörtlülerini yakmış vaziyette bekledikten sonra geri geri gelmeye başlayıp, defalarca korna çalınmasına rağmen durmamıştır ve *****'nın kontrolündeki otobüs, sağa dönmek için sinyal vermiş bir halde bekleyen müvekkil başvurana ait olan 38 BZ *** plakalı aracın ön kaput kısmına çarpmıştır. Bu kaza nedeniyle nezdinizde sigortalı olan aracın sürücüsü %100 kusurludur. Başvuranın aracı değer kaybına uğramıştır. Kaza tespit tutanak örneği ile kusur tespit evrakları ektedir (EK-1)

2- Sigorta şirketiniz tarafından müvekkilin değer kaybı tazminat miktarı ödenmemiştir. Sayın şirketinizden ZMMS kapsamında almış olduğunuz sorumluluk gereği; sigortalınız kusuru oranında tam ve eksiksiz bir şekilde, gerçek zarar ilkesi çerçevesinde hesaplattırılarak vekilliğimize ait (Gizem Gül UZUN ) T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Seyhan Şubesi 0400015001580073095**** IBAN nolu hesabımıza ödenmesini, genel şartlarda başvuru esnasında beyan edilmesi gereken belgeler ekte gönderilmiş olup, sayın şirketinizce ek belge ve bilgi talep olunması halinde yasada belirlenen süreler de dikkate alınarak yasal süresi içerisinde şirketinize bildirdiğimiz iletişim kanalları ile tarafımızdan talep edilmesini vekaleten talep ederiz.

3- Tarafınızca hakkaniyetli bir ödeme yapılmadığı, eksik ödeme yapılması veya hiç ödeme yapılmaması durumunda 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 30’uncu maddesi çerçevesinde yine 2918 sayılı KTK’nın 97’nci maddesi “zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında ön görülen sınırlar içerisinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.” Gereği yasal yollara başvurulacağını ihtaren bildirir, talebimizin yerine getirilmesini sayın şirketinizden vekaleten saygılarımızla talep ederiz.15.02.2023

 

Başvuran Vekili

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

 

 

EK-1 Kaza tespit tutanağı örneği, kusur tespit evrakları

 

EK-2 Araç görüntüleri

 

EK-3 Onanmış vekaletname örneği

 

ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

….. SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ’ NE

 

………………………………………………… İstanbul Türkiye

 

TALEP EDEN                     :A….. B….. (T.C.:………..)

 

ADRES                                 

 

VEKİLİ                                 :

 

ADRES                                 

 

PLAKA NO                          :06 … 1?2?

 

KAZAYA SEBEBİYET

 

VEREN SİGORTALI         :C….. D….. (T.C.:………..)

 

POLİÇE NO                         :…………….

 

PLAKA NO                          :06 … 3?4?

 

TALEP KONUSU                :Müvekkile ait 06 … 1?2? plakalı araç ile ….. Sigorta A.Ş. sigortalısı C….. D…..’ ye ait 06 … 3?4? plakalı aracın karışmış olduğu trafik kazasın nedeniyle, müvekkile ait araçta meydana gelen 5.000,00 TL’ lik değer kaybının fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla tarafımıza ödenmesi isteminden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

 

1.Müvekkile ait 06 … 1?2? plaka numaralı araç ile sigorta şirketiniz sigortalısı C….. D…..’ ye ait 06 … 3?4? plaka numaralı araç arasında …/…./2021 tarihinde ……………………. Kavşağı’nda maddi hasarlı trafik kazası gerçekleşmiştir. Maddi hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı doğrultusunda tanzim edilen kusur raporuna (tramer) göre 06 … 3?4? plakalı araç tam kusurludur.

 

2.Müvekkile ait araç bu kazadan dolayı değer kaybetmiş ve serviste kaldığı süre boyunca kullanılamamıştır. Bu nedenle müvekkilin, Şirketinizce uğradığı zararın giderilmesine yönelik başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

3.Yargıtay yerleşik içtihatları doğrultusunda, müvekkile ait araçta kaza sonrasında meydana gelen değer kaybının, kazada tam kusurlu olan 06 … 3?4? plaka numaralı aracın sigortacısı ….. Sigorta Anonim Şirketi tarafından ödenmesi gerekmektedir. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarına uyarınca sigortacı, sigortalısının 3.kişilere vermiş olduğu maddi ve bedeni zararlara karşı teminat limitleri dahilinde kalmak kaydıyla, müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmaktadır. Buna göre müvekkile ait araçta kaza neticesinde gerçekleşen değer kaybı da ekonomik yönden maddi bir zarar kalemi oluşturduğundan sigorta şirketince bu zararın doğrudan tazmin edilmesi gerekmektedir. Yine aynı yasanın 1429. Maddesine göre, Sigortacı, aksine sözleşme yoksa, sigorta ettirenin, sigortalının, lehtarın ve bunların hukuken fiillerinden sorumlu bulundukları kişilerin ihmallerinden kaynaklanan zararları tazmin ile yükümlüdür.

 

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda izah edilen tüm nedenlerle; fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla; Müvekkile ait araçta meydana gelen 5.000,00 TL tutarındaki değer kaybının tebliğden itibaren 15 gün içerisinde müvekkile ait ….. Bankası TR .. …. …. …. …. …. .. numaralı IBAN hesabına gönderilerek müvekkilin mağduriyetinin  giderilmesini vekaleten talep ederim.08.07.2021

 

 

TALEP EDEN VEKİLİ

 

 

 

EKLER:

 

1-……… Dosya numaralı Kasko Ekspertiz Raporu

 

2-…/…/2021 Tarihli ….. Kaza Sıra Numaralı Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı

 

 

3-Aracın ruhsat fotokopisi

 

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN