İŞYERİNDE MOBBİNGE MARUZ KALAN İŞÇİNİN ŞİKAYET DİLEKÇESİ

İŞYERİNDE MOBBİNGE MARUZ KALAN İŞÇİNİN ŞİKAYET DİLEKÇESİ

İŞYERİNDE MOBBİNGE MARUZ KALAN İŞÇİNİN ŞİKAYET DİLEKÇESİ


KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

 

MÜŞTEKİ: 

 

VEKİLİ : AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

 

 

 

ŞÜPHELİ: 

 

 

SUÇ : Hakaret suçu, iftira suçu, kişinin huzur ve sükununu bozma ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından dolayı şikayetimizden ibarettir.

 

 

AÇIKLAMALAR:

 

Müvekkil, 27.09.2021 tarihinde Majorel Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi Adlı iş yerinde çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak çalışmaya başlamıştır. Müvekkil, Haziran 2022'den itibaren yani yaklaşık yedi aydır takım lideri olan şüpheli ***************** tarafından mobbinge, baskıya, kötülemeye, hakarete, psikolojik şiddete maruz kalmaktadır. 

 

ŞÜPHELİ TARAFINDAN MÜVEKKİLE MOBBİNG UYGULANMIŞTIR.

 

Sayın Savcılığınızca da bilindiği üzere, iş yerinde hedef alınan kişi veya kişilere yönelik belirli süre devam eden; onların çalışma konusunda motivasyonunu kıran, psikolojik olarak yıpratan kasıtlı ya da kötü niyetli davranışlar mobbing kapsamında girmektedir. 

 

Şüpheli tarafından müvekkile karşı sistematik olarak hem kişisel itibarına hem de sosyal hayatına yönelik saldırılarda bulunulmuştur. Müvekkil yalnızlaştırılmaya ve sosyal ortamdan soyutlandırılmaya çalışılmıştır. Şüpheli tarafından müvekkilin yasal hakkı olan molaya çıkma hakkı dahi hep kısıtlanmış, diğer çalışanların müvekkil ile molaya çıkmaması ve hatta müvekkil ile görüşmemeleri yönünde baskı kurulmuştur. Şüpheli, kim müvekkil ile molaya çıksa müvekkil ile molaya çıkan kişilere de benzer baskı ve müdahalelerde bulunmuştur.

 

Şüpheli müvekkile yedi aydır süregelen düşmanca bir yaklaşım sergilemiş ve şüpheli tarafından diğer çalışanlara müvekkil hakkında; müvekkilin itibarını, onurunu, şerefini ve haysiyetini ayaklar altına alacak şeyler anlatılmıştır.

 

Şüphelinin genel karakterinin bu yönde olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Şayet şüpheli yalnızca müvekkile karşı bu tarz davranışlarda bulunmakla kalmamış, diğer çalışanlara karşı da aynı tutum ve davranışlarda bulunmuştur:

 

Şüpheli, iş yerinde çalışan başka hamile bir çalışanı fazla çalıştırmaya zorlamış ve bu kişinin mola hakkına da kısıtlama koymaya çalışmıştır. Bu durum ile ilgili şirketin İnsan Kaynaklarında kayıtlar mevcuttur. Müvekkil tarafından şirketin Etik Kuruluna bildirdiği kişilerin ifadelerinin celbini talep ederiz.

 

Şüphelinin daha önce birlikte çalışmış olduğu Ekip Kalitecisine uyguladığı baskı ve mobbing de söz konusudur ve bu durum şirketin yönetim birimleri bilgisi dahilindedir.

 

Geçtiğimiz aylarda şüphelinin mobbingine maruz kalarak, bu sebepten ötürü istifa eden ve ardından iş mahkemesine başvuran bir çalışan da bulunmaktadır. Şüphelinin TC kimlik numarası ile sorgulama yapıldığında bu husus açıkça anlaşılacaktır. Yine bu husus tanık beyanı ile ispat edilecektir.

 

Yine şirketin Adana Lokasyonunda çalışmakta olan bir ekip arkadaşına karşı şüphelinin, mola konusunda uyguladığı baskı ve mobbing söz konusu olup; bu husus aynı şekilde yönetim birimlerinin bilgisi dahilindedir.

 

Şüpheli, 20 Eylül 2022 tarihinde engelli bir çalışanı tüm operasyon önünde rencide etmiş, çalışanı azarlayarak iş çıkışını vermiştir. Bu husus işyeri kamera kayıtlarından kontrol edilebilir ve bu kişi ile görüşme sağlanılarak yaşadıkları teyit edilebilir.

 

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz olaylar; hem şahitlerin bulunduğu hem de yönetimin bilgisi dahilinde gerçekleşen olaylardır. Ayrıca operasyonda, sistematik şekilde bu tutum ve davranışlara maruz kalan ancak işini kaybetme korkusundan veya borcundan dolayı sesini çıkaramayan birçok çalışan bulunmaktadır.

 

 

MÜVEKKİL, ŞÜPHELİNİN İFTİRALARINA MARUZ KALMIŞTIR. ŞÜPHELİ, HEM YÖNETİM BİRİMLERİNE HEM DE ÇALIŞANLARA KARŞI MÜVEKKİL HAKKINDA ASILSIZ SÖYLENTİLER YAYMIŞTIR.

 

Şüpheli, müvekkilin, evli ve yöneticisi olan bir kadın ile ilişki yaşadığı yönünde asılsız söylentiler yaymıştır. Şüpheli bu husustaki çirkin söylemleri, tüm yönetim ve çalışan kadrosuna anlatmış onlara karşı müvekkili kötüleyerek; çalışma ortamından soyutlamıştır.

 

Kafede ekip toplantısının olduğu gün müvekkil, ailesiyle birlikte olmasına rağmen sırf söz verdiği için ailesinin yanından ayrılarak toplantıya katılmıştır. Müvekkil içeri girer girmez, işe yeni başlayan arkadaşları da dahil tüm ekibin önünde şüpheli, ''ekibimizin Behlül'ü geldi'' şeklinde imalı söylemlerde bulunmuş. Müvekkil, anne ve babasının yanından gelmesine rağmen şüpheli, müvekkile ''Hangi Bihter'in yanından geliyorsun'' demiştir. Müvekkil, henüz kendisini tanımayan, işe yeni başlayanların da bulunduğu bir ortamda bu şekilde tanıtıldığı için bu söylemden çok rahatsız olmuş,şüpheli tarafından arkadaşlarına karşı kendisinin bu şekilde lans edilmesinden oldukça utanç duymuştur. 

Şüpheli tarafından atılan iftiralar ve asılsız söylemler oldukça onur ve gurur kırıcı olmakla birlikte müvekkilin onur, şeref ve haysiyetini ayaklar altına alacak nitelikte olduğundan müvekkil, bu durumdan psikolojik olarak oldukça etkilenmiş ve etkisinden hala daha çıkamamıştır. 

 

Şüpheli yalnızca müvekkile karşı değil, yine müvekkilin arkadaşı olan nişanlı iki kişi hakkında da asılsız söylemlerde bulunmuş ve onlar da şüphelinin bu çirkin iftiralarına maruz kalmışlardır.

 

 

ŞÜPHELİ, MÜVEKKİLE KARŞI HAKARETLERDE BULUNMUŞTUR.

Sayın Savcılığınızca da bilindiği üzere hakaret suçu; kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir durum ve olgunun isnat edilmesi ile gerçekleşebileceği gibi kişiye sövmek, küfretmek şeklinde de işlenebilir.

 

Şüpheli *************, yönetim kadrosundan da birçok kişinin bulunduğu toplantı odasında müvekkile karşı ''Şerefsiz, Dolandırıcı, Ahlaksız'' gibi çok ağır hakaretlerde bulunarak; müvekkilin onur, şeref ve saygınlığını rencide etmiştir. 

 

Yine bir gün Operasyon içerisinde bir yönetici ile konuşurken şüpheli tarafından müvekkile karşı ''Şerefsiz'' söyleminde bulunulmuştur.

 

Hakaret suçunun oluşması için özel kast aranmaz, genel kast yeterlidir. Şaka yapma, alay etme amacıyla yapılan fiiller hakaretin objektif unsurlarını içeriyorsa bu durumda yine suç oluşacaktır. Şüpheli de müvekkile karşı ''ekibimizin Behlül'ü geldi, hangi Bihter'in yanından geliyorsun'' gibi alaycı imalarda bulunarak müvekkilin, toplum içerisinde şeref ve onuruna yönelik söylemlerde bulunmuştur.

 

Sayın Savcılığınızca da bilindiği ve Yargıtay Kararlarında da görebildiğimiz gibi şüphelinin müvekkile sarf ettiği bu sözlerin hakaret niteliğinde olduğu aşikardır.

 

ŞÜPHELİ TARAFINDAN ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ İHLAL EDİLMİŞTİR. 

 

Şüpheli, müvekkilin ekip arkadaşlarına karşı müvekkilin ilişkisi olduğu yönünde asılsız söylemlerde bulunmuş ve müvekkili ekip arkadaşlarına kötüleyerek soyutlamaya çalışmıştır. Şüphelinin iddiaları asılsız olmakla birlikte gerçek olduğu varsayıldığı takdirde dahi; şüpheli, müvekkilin özel hayatıyla ilgili bilgileri ekip arkadaşlarına anlatmayı kendisine vazife mi görmüştür?

Şüpheli, müvekkili sürekli olarak toplantı odasına çağırmakta ve her çağırdığında da müvekkilin kiminle arasında ne olduğuna, kiminle ne yaşadığına ilişkin sorular sormakta; sürekli olarak müvekkilin özel hayatı ile ilgili bilgi edinmeye çalışmaktadır. 

 

Şunu da belirtmek isteriz ki; şüpheli **********, çalışanların özel sosyal medya hesaplarında paylaştığı resimlerin ekran görüntülerini alan bir kişiliktir.

 

ŞÜPHELİ, MÜVEKKİLİN ÇALIŞMIŞ OLDUĞU PROJEDE KASITLI OLARAK MÜVEKKİLİN YÜKSELMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞMIŞTIR.

 

Haziran ayından itibaren müvekkilin çalıştığı bahse konu şirkete yoğun bir işe alım süreci başlamıştır. Projede Core ekip arasında insan ilişkileri en iyi olan, bilgisi, deneyimi ve ikna kabiliyeti iyi olan birine ihtiyaç bulunmakta iken; müvekkil bu iş için iyi bir tercih olmasına ve müvekkilin üç kez mentör istenmesine rağmen şüpheli **************, müvekkilin mentör olmasını engellemiştir. Bu durum Etik sürecinde şahitler tarafından da beyan edilmiştir. Şüpheli, müvekkil yerine yönetim kadrosunda olmasını istediği kişileri mentör seçtirmiş ve bu kişilerin süreçlere girebilmelerini sağlamıştır.

 

Sonuç olarak; şüpheli, müvekkile sistematik şekilde düşmanca yaklaşım sergilemiş ve ekip arkadaşlarına anlattıkları asılsız söylemlerle müvekkilin ekip arkadaşlarına karşı müvekkili aşağılamış, müvekkilin itibarını, onur, şeref ve haysiyetini ayaklar altına almıştır. Şüpheli, müvekkili çalışma ortamında sürekli olarak kısıtlamış ve müvekkili yalnızlaştırmak, onu sosyal ortamdan soyutlamak çabası içerisinde olmuş, müvekkile psikolojik şiddet uygulamıştır. Şüphelinin yapmış olduğu bu eylemler hakaret, iftira, kişinin huzur ve sükununu bozma ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını oluşturmaktadır.

 

Müvekkil, işe girdiği ilk günden beri hep dürüst ve ahlaklı olarak çalışmıştır. Müvekkil kardeşinin ciddi risk içeren ameliyatında dahi izin talep etmemiştir. Sayın Savcılığınızca müvekkilin istirahat raporları talep edildiğinde bu husus açıkça anlaşılacaktır. Ancak şüphelinin, müvekkile uyguladığı psikolojik şiddet müvekkili o kadar çok etkilemiştir ki; bu psikolojik şiddet sebebiyle müvekkilin vücudunda stres ve sinir kaynaklı yaralar çıkmış ve ellerinde titreme başlamıştır. Şüphelinin bahsedilen tutum ve davranışlarından etkilenen müvekkil antidepresan kullanmaya başlamıştır. Bu hususta da hastane kayıtları mevcuttur. Müvekkilin TC kimlik numarası ile e-nabız sisteminden sorgulama yapıldığında müvekkilin şüpheli tarafından maruz kaldığı hakaretler ve iftiralardan sonra antidepresan kullanmaya başladığı görülecektir. Bu husustan ötürü şüpheliye tarafımızca manevi tazminat davası da açılmıştır.

 

Müvekkil yaşadığı sorunları, hiyerarşiyi hiç bozmadan önce takım liderine sonrasında ise supervizörlara iletmiştir. Ancak sorunlara ilişkin çözüm sunulmayınca Etik Kuruluna gitmiştir. Müvekkil şirketin etik kuruluna mail göndermiştir. Etik Kurulu ile gerçekleştirilen mail yazışmaları mevcuttur. Müvekkil, etik kuruluna şüphelinin bahse konu tutum ve davranışları ile ilgili işyerinde aktif bir şekilde çalışan şahitler sunmuş ve şirket tarafından olayların araştırılması sonucu şüphelinin bu davranışları nedeniyle işine son verilmiştir. Kısaca; şüpheli ********'un Etik Kurulu tarafından da doğrulanmıştır. Şirketin Etik Kuruluna müzekkere yazılmasını talep etmekle birlikte bahse konu iş yerindeki kamera kayıtlarının da celbini talep ederiz.

 

HUKUKİ NEDENLER: Türk Ceza Kanunu ve her türlü ilgili mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER: tanık ifadeleri, tanık beyanları, kamera kayıtları, mail yazışmaları, hastane raporları, SGK hizmet dökümü vs her türlü delil

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerden ötürü, müvekkile mobbing uygulayan, hakaretlerde bulunan ve iftira atan şüpheli ********* isimli şahıs hakkında hakaret suçu, iftira suçu, kişinin huzur ve sükununu bozma ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından dolayı gerekli soruşturmanın başlatılarak, hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini Sayın Savcılığınızdan vekaleten arz ve talep ederiz. 11.01.2023

 

 

MÜŞTEKİ VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN