TÜKETİCİ MAHKEMESİNE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TÜKETİCİ MAHKEMESİNE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TÜKETİCİ MAHKEMESİNE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


TÜKETİCİ MAHKEMESİNE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

KAYSERİ 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİNE

Dosya No : 2019/... Esas
Cevap Veren Bir    
Kısım Davalılar : 1-)
Vekilleri : Av. GİZEM GÜL UZUN
Davacı :  
Vekili : Av.
Konu : Yukarıda esası yazılı olan davaya cevaplarımızdan ibarettir.
Açıklamalar :

Yukarıda esası bildirilen dava her ne kadar ............................ İş Merkezi Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanlığı adına Yetkilileri ......................., ........................ ve ....................... taraf gösterilerek davalılar adına ikame edilmişse de davalıların iş bu davada husumet yetkileri bulunmadığı gibi taraf ehliyetleri de yoktur. Davacı taraf dava dilekçesini ikame ederken husumetini davalılara yönlendirmişse de husumet yönlendirmesinin hatalı olduğu aşağıda açıklanacağı üzere açıkça ortadadır. Yine davacı tarafından sayın mahkemenizde ikame edilen iş bu dava usul ve yasaya aykırı olup reddi gerekmektedir.

TÜKETİCİ MAHKEMESİNE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Davalı Erol ****** Yönünden Cevaplarımız:

1-) Davacı tarafından ikame edilen iş bu davada husumet yönlendirmesi hatalı olarak davalı müvekkil .......................ve diğer davalılara yöneltilmiştir. Davacı tarafından Sayın Mahkemeniz tahtın da ikame edilen itirazın iptali davası konulu davanın konusu olan ve tarafımızca müvekkil ............................ İş Merkezi adına girişilen icra takibine itirazımızın iptali istemli davadır. Davacı kurum tarafından müvekkil ........................ İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı adına Kayseri 6. İcra Dairesinin 2018/.... Esas sayılı dosyası ile takip başlatılmış söz konusu takibe tarafımızca müvekkil adına itiraz edilmiştir. Bu defa ilgili kurum itirazın iptali için iş bu hukuki dayanaktan yoksun haksız ve yersiz davayı açmıştır. Fakat davacı tarafça husumet yönlendirilirken ne takiple ne de itirazla bir ilgisi veya alakası bulunmayan davalılara yönlendirilmiştir. Müvekkil davalı ......................., diğer müvekkil ...................... İş Merkezi Yönetim Kurulunda yer almakta olup ne haksız takip konusu işle ne de haksız dava konusu ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Diğer müvekkil ............................... İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın taraf ve dava ehliyeti bulunmasına rağmen, ki Kayseri 6. İcra Dairesinin 2018/.................................... Esas sayılı takip dosyasında BORÇLU olarak görünmektedir, davacı taraf nedendir bilinmez husumetini müvekkil ....................ve diğerlerine yöneltmiştir.

2-) Müvekkil ................... defaatle belirtildiği üzere diğer davalı.............................. İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığında yer almakta olup ilgili kurulun üyesi, yetkilisi veya başkanı olması sonucu değiştirmeyecektir. Kaldı ki dava itirazın iptali davası olup itiraz ......................................... İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığınca yapılmıştır. Anlatılan nedenlerle müvekkil davalı ........................ ve diğer davalılar adına açılan işbu hukuki dayanaktan yoksun haksız ve yersiz davanın husumetten reddine karar verilmesi gerekmektedir.

Belediye Durmaz İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönünden:

................... Genel Müdürlüğü tarafından müvekkil Yönetim Kurulu Başkanlığı aleyhine, aboneliğin konut aboneliği olmasına rağmen işyerinde kullanıldığı gerekçesiyle dava açılmıştır. Söz konusu davanın açılması haksız ve hukuka aykırıdır. Şöyle ki;

1-) Her ne kadar iş merkezinin kazan dairesinde bulunan ..................... numaralı aboneliğin mesken/konut tarifesinde kullanıldığı doğru olsa da ilgili abonelik yine .............. tarafından yapılmıştır. Adı bizatihi ‘................................’ olan yerde ‘mesken aboneliği’ başlatmış olması, ................. Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu yanlış değerlendirme sonucu olduğu açıkça ortadadır. Çünkü abonelik başlatılan bina başından beri işyeri olarak ruhsatlandırılmış ve yapı kullanma izin belgesi de işyeri olarak alınmış bir taşınmazdır. İşyeri olduğu aşikar olmasına rağmen, mesken/konut niteliğinde abonelik başlatması davacı kurumun kendi ihmali ve hatasıdır. İlgili kurumun kamu kurumu olması işlemlerini tek taraflı ve kamu otoritesini kullanarak yapması göz önüne alındığında kendi yapmış olduğu hatasını abonelik sözleşmesinin tarafı olan kişiden talep etmek hakkını vermeyecektir.

2-) Ayrıca Kayseri’nin merkezinde bulunan ve yapımı belediye tarafından gerçekleştirilen ve 20 yıl evvel gerçekleşmiş bir işlem sebebiyle tutanak düzenleyerek sayaç endeksi esas alınarak hesaplama yapmaya kalkışmak, kötüniyetli olunduğunun göstergesidir. Zira bir hata yapılmış ise de bu hata yönetimimiz tarafından değil, bizzat kurum tarafından yapılmıştır. Zira burada kurulumu gerçekleştiren Kaski yetkilileri, burasının iş hanı olduğunu bile bile o tarihte binanın belediyeye ait olması itibariyle olsa gerek aboneliği mesken olarak yapmışlardır. Bu hususta müvekkil yanın hiçbir kusuru yoktur. Tespit tarihi itibariyle kullanılan suyun, işyerine olarak değerlendirilmesine bir diyeceğimiz bulunmamakta olup, bu itibarla belirtilen aboneliğin işyeri aboneliğine çevrilmesini ve işlemin de bu şekilde kapatılmasını talep ederiz.

Davacı tarafından 08/02/2019 tarihli dilekçe ile ikame edilen davada her ne kadar müvekkile husumet yönlendirilmeyip davalı olarak gösterilmese de işbu dava itirazın iptali davası olduğundan itiraz eden borçlu olarak cevap vermek zorunluluğu hasıl olmuştur.

Netice-i Talep : Yukarıda açıkladığımız ve resen gözetilecek nedenlerle;

1-) Müvekkil davalı ........................... ve diğer davalılar aleyhine açılan davanın husumet yokluğundan reddine,

2-) Davanın itirazın iptali davası olması hasebiyle müvekkil ....................................İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı adına devamı halinde ise saydığımız gerekçelerle davanın reddine,

Davacının kötü niyetli olması hasebiyle takip konusu miktarın %20 sinden az olmamak üzere kötü niyet tazminatına, yargılama giderleri ve ücret-i vekaletin karşı taraf üzerine tahmiline karar verilmesini Sayın Mahkemenizden saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.25.02.2019

Bir Kısım Davalılar Vekili
Av.GİZEM GÜL UZUN

Eki : Davalı .........................adına onamış vekaletname sureti ve harcı.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN