TRAFİK KAZASI DAVA DİLEKÇESİ

TRAFİK KAZASI DAVA DİLEKÇESİ

TRAFİK KAZASI DAVA DİLEKÇESİ


TRAFİK KAZASI DAVA DİLEKÇESİTRAFİK KAZASI DAVA DİLEKÇESİ

TRAFİK KAZASI DAVA DİLEKÇESİ

 

ERZİNCAN NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI : ..................................

VEKİLİAv. Gizem Gül UZUN 

DAVALI : ...............................................................

DAVA KONUSU : Tek taraflı trafik kazası neticesinde oluşan beden gücü kaybı sebebiyle davalı sigorta şirketi tarafından karşılanmayan ve sigorta poliçeleri teminatı kapsamında kalan maddi tazminatın ve poliçe teminatı kapsamında ödenmesi gereken tedavi giderlerinin tahsiline karar verilmesi istemlerinden ibarettir.

HARCA ESAS DEĞER:  1.000 TL (HMK m.107 – Belirsiz Alacak Davası)

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilim 21.08.2018 tarihinde babasının idaresindeki .....................plakalı araç ile Gümüşhane (Tekkeköy- Bayburt Yolu) ilişkin meydana gelen trafik kazasın neticesinde boyun omurları kırılmış ve halen de devam eden (ve ömür boyu da devam edecek nitelikte olan) bedensel zarara uğramıştır.
 2.  Müvekkilimin babası ................................un sahibi (işleteni ve sürücüsü) olduğu .............................plakalı aracın kaza tarihi itibariyle 01.08.2018/2019 arası geçerli ................................. poliçe no.lu trafik (ZMMS) sigortası ve ............................................. poliçe no.lu kasko sigortası Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi tarafından (Esimer Sigorta Aracılık Hizmetleri/ Erzincan) yapılmıştır ( Ek 1).
 3. Sigorta poliçesi kapsamında kalan trafik kazası (gerçekleşen riziko) nedeniyle müvekkilimde bedensel işgücü kaybı meydana gelmiştir. Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulu raporuna göre,  müvekkilimin bedensel işgücü kaybı %50’dir ( Ek 2).
 4. Davalı sigorta şirketinin ZMMS poliçesi kapsamında garanti ettiği sigorta limitleri, sakatlanma durumunda kişi başına 360.000 TL ve tedavi giderleri teminatı kişi başına yine 360.000 TL’dir.

Bunun haricinde kasko poliçesinin 12. sayfasında belirtildiği üzere  ZMMS poliçesinde belirtilen tutarın yani 360.000 TL’nin üzerinde bir tazminat ödenmesi gerekirse kasko poliçesinde yazılı limitlere kadar bu tazminat teminat altına alınmıştır. Kasko poliçesinde bu limit  50.000 TL olarak belirtilmiştir.

Sonuç olarak davalı sigorta şirketi sakatlanma durumunda  ZMMS ile 360.000 TL kasko poliçesi ile 50.000 TL  toplamda 410.000 TL tutarında tazminatı teminatlandırmıştır.

 1. Müvekkilimin uğradığı bedensel zarara ilişkin tazminat ve tedavi giderlerinden SGK tarafından karşılanmayan kısmına ilişkin olarak, sigorta poliçesinde yazılı teminat kapsamında ödeme yapılması için  20.09.2018 ve 28.09.2018 tarihlerinde davalı sigorta şirketine başvurulmuş ve arada geçen yazışmalar neticesinde  sigorta şirketi tarafından 16.10.2018 tarihinde 198.767 TL (Yüz Doksan Sekiz Bin Yedi Yüz Altmış Yedi Türk Lirası) ödeme yapmıştır (Ek- 3).
 2. Müvekkilimin maruz kaldığı bedensel maluliyet nazara alındığında, davalı sigorta şirketi ZMMS ve kasko sigorta poliçelerindeki tutarların tamamını ödemesi gerekirken eksik/ hatalı hesaplama yapmak suretiyle, poliçe teminat tutarı kapsamındaki miktardan daha az tutarda bir ödeme yapmıştır.

Yargıtay’ın istikrarlı uygulamasına göre: “ Sorumluluğu doğuran olayın, zarar görenin vücut bütünlüğünü ihlâl etmesi hali TBK m.  54 'te özel olarak hükme bağlanmıştır. Borçlar Kanunu'nun 54. maddesinde belirtilen “ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar” deyimi çok geniş kapsamlıdır.  Bu giderlere zarara uğrayanın katlanmak zorunda kaldığı bütün giderler dahildir. Bu bakımdan zarara uğrayanın işlerini görememesi sebebiyle tutmak zorunda kaldığı yardımcı ya da hasta bakıcı için ödemek zorunda kaldığı giderleri de isteyebilir. Müteselsil sorumluluk ilkesi gereği sigorta şirketi bu kalemlerden de sorumludur ” (Yargıtay 17. HD., 09.06.2016 tarih, E. 2014/14418, K. 2016/7053 ( www.kazanci.com); Yargıtay 17. HD., 13.11.2017 tarih, E. 2015/4618, K. 2017/10383 ( www.kazanci.com).)

Müvekkilim yaşamış olduğu kaza ve geçirdiği ameliyatlar neticesinde hayatının tamamını ya da ciddi bir kısmını başkalarının yardımıyla yapacak hale gelmiştir ve ekonomik geleceğinin ciddi anlamda kayba uğramıştır.   Yaptırılacak bilirkişi incelemesi neticesinde bu kaybın sigorta poliçelerinde teminat altına alınan tutarları dahi aşan bir tazminatı ortaya çıkaracağı görülecektir.

 1. Ayrıca müvekkilim eğitim fakültesi (Erzincan Binali YILDIRIM Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü) öğrencisi olması ve gelecekte kamu ve/veya özel sektörde öğretmen olarak istihdam olacağı nazara alındığında, işgücü kaybına bağlı maddi tazminat oranının çok daha yüksek çıkacağı şüphesizdir.

Yargıtay’ın istikrarlı uygulamasına göre, zarar görenin özel durumu, gelecekte yürüteceği meslek (Yargıtay 4. HD., K. 2002/6276), mesleğe girme (atanma) için geçen zaman (Yargıtay 17. HD., K. 2017/1723), atanacağı kadronun niteliği (Yargıtay 11. HD., K. 1993/5906), ileride alabileceği ücret (Yargıtay 4. HD., K. 2002/3109) gibi hususların maddi tazminatın hesaplanmasında nazara alınacağı açıktır.

 1. Maddi tazminatın haricinde,  SGK tarafından karşılanmayan 2.600 TL tedavi gideri söz konusudur.  SGK tarafından karşılanmayan sağlık giderlerinin sigorta poliçesinde belirlenen tedaviye ilişkin teminat kapsamında kaldığı ve davalı tarafından karşılanması gerektiği hususunda tereddüt bulunmamaktadır.

Yargıtay’a göre; “… tedavi giderinin oluşan yaralanma ile illiyet bağının bulunması gerektiği ve bu sağlık kurum ve kuruluşları tarafından tedaviye yönelik olarak yapılan sağlık hizmetlerinin kapsamda olduğunu söylemek gerekir.  Bunun dışındaki tedavi giderlerinden  yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sorumluluğunda olmayan tedavi giderlerinden yine sürücü, işleten ile araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi ve  bunların sorumluluğunu poliçe kapsamında üstlenen sigorta şirketinin sorumluluğu devam edecektir ”. (Yargıtay HGK., 30.03.2016 tarih, E. 2014/17-899, K. 2016/434 ( www.kazanci.com).

SGK tarafından karşılanmayan tedavi giderleri ve bakıcı giderlerinden davalı zmss'nin sorumlu olduğu gözetilmeksizin,  bu kalemeler nedeni ile zmss'nin sorumlu tutulmamış olması… gerektirmiştir”. (Yargıtay 17. HD., 09.06.2016 tarih, E. 2014/14418, K. 2016/7053, www.kazanci.com).

Gerek yasal düzenleme ve sigorta poliçesinde yer alan hükümler gerekse Yargıtay’ın istikrarlı uygulaması bağlamında; “ trafik kazası neticesi yaralanan ve geçici ya da sürekli iş göremez hale gelen kişinin giderleri sadece bir sağlık kuruluşunda yapılan tedavi harcamalarından ibaret değildir . (Yargıtay 17. HD., 12.02.2018 tarih, E. 2015/6603, K. 2018/794 (www.kazanci.com).

Poliçede belirtilen teminat tutarıyla sınırlı kalan ve müvekkilim tarafından yapılan ve  SGK tarafından karşılanmayan  sağlık (tedavi) harcamalarının sigorta şirketi tarafından karşılanması gerekirken bu yönde bir ödeme yapılmamıştır.

 1. Daimî işgücü engeline dayalı tazminat tutarının kesin olarak tespit edilememesi  ve  devam edecek tedavi nedeniyle ortaya çıkacak tedavi giderlerinin  tam olarak belirlenmemiş olması nedeniyle, belirsiz alacak davası açılmıştır.

HUKUKİ SEBEP : 2918 sayılı KTK, TBK, Trafik Sigortası Genel Şartları, HMK m. 107

DELİLLER : Trafik kazası tespit tutanağı, tedavi giderlerine ilişkin harcamalar, engelli sağlık kurulu raporu, tanık, bilirkişi, yemin. 

NETİCE-İ TALEP Dava HMK’nın 107. maddesine göre “ belirsiz alacak davası” olarak açılmış bulunmakla, yargılama sırasında toplanacak delillere, mahkemece yapılacak incelemelere ve tazminat hukuku alanında uzmanlığı bilinen hesap bilirkişisinden alınacak rapora göre:

 1. Müvekkilim için belirlenecek  maddi tazminat tutarlarının (ZMMS ve KASKO sigortaları toplam limiti sınırını (410.000 TL) aşmamak üzere ve davalı sigorta şirketinin ödediği tutar mahsup edildikten ve ilgili tutara ilişkin peşin harç yatırıldıktan sonra)  davalı sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesini;
 2. Müvekkilim için,  SGK tarafından karşılanmayan tedavi giderleri ile (2.600 TL) ile  gelecekte ortaya çıkacak tedavi giderlerinin (sigorta limiti sınırını aşmamak üzere, peşin harcı yatırıldıktan sonra)  davalı sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesini;
 3. Yargılama giderleri ve avukatlık vekalet ücretinin davalı şirket üzerine bırakılmasını vekaleten arz ve talep ederiz. 30/10/2018

 

Davacı Vekili

EKLER:

 1. Kaza tutanakları
 2. Tedavi giderine ilişkin fatura
 3. Poliçe suretleri (Kasko ve ZMMM)
 4. Engelli sağlık kurulu raporu
 5. Engel raporu (tek hekim)
 6. Öğrenci belgesi
 7. Vekaletname

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN