SİGORTAYA BAŞVURU DİLEKÇESİ

SİGORTAYA BAŞVURU DİLEKÇESİ

SİGORTAYA BAŞVURU DİLEKÇESİ


sigortaya başvuru dilekçesiSİGORTAYA BAŞVURU DİLEKÇESİ

SİGORTAYA BAŞVURU DİLEKÇESİ

S**** SİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İSTANBUL

(adres)

ZMMM Poliçe No:

Kasko Poliçe No:

MÜRACAAT EDEN:

VEKİLİ:   Av. GİZEM GÜL UZUN

TALEP KONUSU:   Tek taraflı trafik kazası neticesinde oluşan beden gücü kaybı sebebiyle olay tarihindeki sigorta limitini aşmamak üzere, tedavi giderleri ve maddi-manevi tazminat talebidir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilim ............................., babasının idaresindeki ............... plakalı araç ile 21.08.2018 günü meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, boyun omurları kırılmış ve bu sebeple de bedensel (işgücü kaybı) zarara uğramış ve halen de devam eden (ve ömür boyu da devam edecek nitelikte olan) manevi acı ve ızdıraba maruz kalmıştır. Ayrıca, tedavi süresince halen, SGK tarafından karşılanmayan bir kısım sağlık harcamaları yapmak zorunda kalmıştır.
 2. Babası ..........................’un sahibi (işleteni ve sürücüsü) olduğu........................ plakalı araç kaza tarihi itibariyle 01.08.2018/2019 arası geçerli ........................................ poliçe no.lu Trafik (ZMMS) Sigortası ve ................................ poliçe no.lu Kasko (Genişletilmiş Artı Sigorta Poliçesi) Sigortası tarafınızdan (S**** Sigorta Anonim Şirketi) tarafından yapılmıştır.
 3. Şirketinizin zorunlu mali mesuliyet sigortası (ZMMS) kapsamında garanti ettiğiniz sigorta limitleriniz:

Sakatlanma durumunda kişi başına 360.000 TL,

Tedavi giderleri teminatı kişi başına yine 360.000 TL’dir.

 1. Şirketiniz tarafından düzenlenen 307000015207305 poliçe no.lu Kasko (Genişletilmiş Artı Sigorta Poliçesi) kapsamında, üstlendiğiniz manevi tazminat tutarı ise 50.000 TL’dir.
 2. Trafik kazası nedeniyle, müvekkilimde ortaya çıkan bedensel zarar/ işgücü kaybı sağlık kurulu raporuyla tespit olunmuştur. Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulu raporu ile işgücü kaybı %50 olarak belirlenmiştir.

Henüz maddi zararın (tazminatın) tutarı tam olarak belli olmamakla birlikte, şartlara göre gerekli hesaplamalar yapıldığında, 2018 yılı için yaklaşık 437.050 TL (874.100 TL * 50/100) maddi tazminata hükmedilmesi gerekmektedir. Ancak müvekkilim eğitim fakültesi (Erzincan Binali YILDIRIM Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü) öğrencisi olması ve gelecekte kamu ve/veya özel sektörde öğretmen olarak istihdam olacağı nazara alındığında, işgücü kaybına bağlı maddi tazminat oranının çok daha yüksek çıkacağı şüphesizdir.

Yargıtay’ın istikrarlı uygulamasına göre, zarar görenin özel durumu, gelecekte yürüteceği meslek[1], mesleğe girme (atanma) için geçen zaman[2], atanacağı kadronun niteliği[3], ileride alabileceği ücret [4]gibi hususların maddi tazminatın hesaplanmasında zarara alınacağı açıktır.

Bununla birlikte, müvekkilimin yaşı, gelecekte yürüteceği meslek ve işgücü kaybının oranı dikkate alındığında, müvekkilimin asgari ücretli bir işte çalışacağı nazara alınarak dahi hesaplama yapılmış olsa, tarafınızdan sigorta poliçesinde üstlenilen sakatlık teminatının tamamının ödenmesi gerektiği açıktır.

Bu sebeple, sigortacı olarak sorumluluğunuz poliçede belirlenen sakatlanma teminatı ile sınırlı olduğundan, tarafınızdan poliçe tutarındaki sakatlık teminatın tamamının ödenmesini (360.000 TL) ödenmesini talep etmekteyiz.

 1. Gerek ZMMS gerekse KASKO kapsamında bulunan trafik kazası sebebiyle, SGK tarafından karşılanmayan, 2.600 TL tedavi gideri söz konusudur. SGK tarafından karşılanmayan sağlık giderlerinin sigorta poliçesinde belirlenen tedaviye ilişkin teminat kapsamında kaldığı ve tarafınızdan karşılanması gerektiği hususunda tereddüt bulunmamaktadır.

Yargıtay’a göre; “…tedavi giderinin oluşan yaralanma ile illiyet bağının bulunması gerektiği ve bu sağlık kurum ve kuruluşları tarafından tedaviye yönelik olarak yapılan sağlık hizmetlerinin kapsamda olduğunu söylemek gerekir. Bunun dışındaki tedavi giderlerinden yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sorumluluğunda olmayan tedavi giderlerinden yine sürücü, işleten ile araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi ve bunların sorumluluğunu poliçe kapsamında üstlenen sigorta şirketinin sorumluluğu devam edecektir”[5].

Gerek yasal düzenleme ve sigorta poliçesinde yer alan hükümler gerekse Yargıtay’ın istikrarlı uygulaması bağlamında; “trafik kazası neticesi yaralanan ve geçici ya da sürekli iş göremez hale gelen kişinin giderleri sadece bir sağlık kuruluşunda yapılan tedavi harcamalarından ibaret değildir”[6].

Açıklanan sebeplerle, poliçede belirtilen teminat tutarıyla sınırlı kalan ve müvekkilim tarafından yapılan ve SGK tarafından karşılanmayan 2.600 TL tutarındaki sağlık harcamasının, poliçe tedavi teminatı kapsamında karşılanmasını talep etmekteyiz.

 1. Şirketiniz tarafından düzenlenen ihtiyari sorumluluk sigortası (KASKO) kapsamında ise, manevi zararlara ilişkin olarak, 50.000 TL manevi tazminat tutarı teminatlandırılmıştır.

Sigorta hükümleri kapsamında gerçekleşen riziko nedeniyle, müvekkilim ciddi bir şekilde yaralanmış ve yaralanmayı takiben ve halen devam eden sağlık durumundaki bozulma nedeniyle manevi yönden acı ve ızdırap çekmektedir.

Müvekkilimin yaralanması ve akabinde %50 oranında işgücü kaybının ortaya çıkması ve ömür boyu devam edecek acı ve ızdırap nedeniyle ortaya çıkan manevi zararın da tarafınızdan üstlenilen sigorta poliçesindeki manevi tazminat tutarının tamamıyla (50.000 TL) karşılanmasını talep etmekteyiz.

TALEP SONUCU: Sigorta limiti ile sınırlı kalmak üzere şirketiniz tarafından karşılanması gereken sakatlanma teminatı kapsamındaki 360.000 TL maddi tazminatın; 50.000 TL manevi tazminatın ve 2.600 TL tedavi giderlerinin 15 gün içerisinde ödenmesini talep ederim. 20/09/2018

Av. GİZEM GÜL UZUN

Müracaat Eden Vekili

Ekler:

 1. Kaza tutanakları
 2. Epikriz raporları
 3. Tedavi gideri faturası
 4. Poliçe sureti (Kasko ve ZMMM)
 5. Maluliyet Raporu (Sağlık Kurulu Raporu)
 6. Öğrenci belgesi
 7. Vekaletname

Ödeme Bilgileri

Yargıtay 4. HD., 12.06.2002 tarih, E. 2002/1966, K. 2002/6276.

Yargıtay 17. HD., 21.02.2017 tarih, E. 2014/19473, K. 2017/1723

[3] Yargıtay 11. HD., 27.09.1993 tarih, E. 1993/6543, K. 1993/5906.

[5] Yargıtay HGK., 30.03.2016 tarih, E. 2014/17-899, K. 2016/434 (www.kazanci.com). “SGK tarafından karşılanmayan tedavi giderleri ve bakıcı giderlerinden davalı zmss'nin sorumlu olduğu gözetilmeksizin, bu kalemeler nedeni ile zmss'nin sorumlu tutulmamış olması doğru değil, bozmayı gerektirmiştir”. Yargıtay 17. HD., 09.06.2016 tarih, E. 2014/14418, K. 2016/7053 (www.kazanci.com).

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN