Sanığın Maktulü İsabet Almasının Muhtemel Olmaktan Çıkıp Mutlak Ve Kaçınılmaz Bir Netice Olduğu

Sanığın Maktulü İsabet Almasının Muhtemel Olmaktan Çıkıp Mutlak Ve Kaçınılmaz Bir Netice Olduğu

Sanığın Maktulü İsabet Almasının Muhtemel Olmaktan Çıkıp Mutlak Ve Kaçınılmaz Bir Netice Olduğu


sanığın maktulü isabet almasının muhtemel olmaktan çıkıp mutlak ve kaçınılmaz bir netice olduğuSanığın Maktulü İsabet Almasının Muhtemel Olmaktan Çıkıp Mutlak Ve Kaçınılmaz Bir Netice Olduğu

Sanığın Maktulü İsabet Almasının Muhtemel Olmaktan Çıkıp Mutlak Ve Kaçınılmaz Bir Netice Olduğu
Yargıtay
T.C YARGITAY 1.CD
E: 2020/215
K: 2021/287
K.T: 21/01/2021

Özet: Sanığın yaptığı atışların mesafesi, atış sayısı, atışların araba kullanırken ve hareket halinde iken yapılmış olması, ayrıca hedef ile maktulün bitişik olması nazara alındığında, somut olayda maktulün isabet almasının muhtemel olmaktan çıkıp mutlak ve kaçınılmaz bir netice olduğu nazara alındığında sanığın maktule yönelik eylemini doğrudan kasıt altında gerçekleştirdiğinin kabulü gerekir.


Dava ve Karar: Sanıklar … ve … müdafilerinin temyizine göre bu sanıklar hakkında kurulan mahkumiyet hükümleri ile sınırlı olarak yapılan incelemede;

Mağdur …’ın sanık …’e, mağdur sanık …’in ise sanık …’ya yönelik haksız tahrik oluşturan söz ve davranışı bulunmadığı halde, ilk haksız hareketin kim tarafından meydana getirildiğinin tespit edilemediğinden bahisle, oluşa uygun düşmeyen gerekçeyle sanıklar hakkında haksız tahrik hükmü uygulanarak TCK’nin 29. maddesi uyarınca ceza indirimleri yapılması aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık …’nin maktul …’a yönelik eylemi ile mağdur …’a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, sanık …’ın mağdur …’e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde kasten öldürmeye teşebbüs suçlarının niteliği tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş incelenen dosyaya göre bozma ilamına uyularak verilen hükümlerde bozma sebebi dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık … müdafilerinin temyiz dilekçeleri ve duruşmalı incelemedeki sübuta, vasfa, yasal savunmaya, yasal savunmada sınırın aşılmasına, eksik incelemeye, usulüne uygun keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmadığına, sanık … müdafilerinin sübuta, vasfa, teşdiden ceza tayinine, kazanılmış hakkın ihlal edildiğine, haksız tahrikin derecesine yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle,

A)- Sanık …’nin mağdur …’a, sanık …’ın mağdur …’ye yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından kurulan hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak ONANMASINA,

B)- Sanık … hakkında maktul …’a yönelik olası kastla öldürme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde,

Olayla ilgili heyetimizce incelenen görüntü kayıtlarına, oluşa ve dosya kapsamına göre; olay günü sanık cadde üzerine park ettiği aracına binip hareket ettiği sırada aralarında husumet bulunan … ve … …’ın sanığa ateş ettikleri aracını hızla hareket ettiren sanığın bir süre ilerledikten sonra … ve kardeşlerine ait kırtasiye dükkanının önünden geçerken silah seslerini duyup dükkanın kapısına çıkan …’nın kardeşi olan …’ı gördüğü, bu arada maktulün alışveriş yapmak amacıyla çocuklarıyla birlikte kırtasiye dükkanına girmek üzere olduğu, maruz kaldığı saldırının öfkesiyle …’a doğru ateş etmeye başlayan…’in atışları üzerine, kapıda karşılaşan maktul ve çocukları ile …’ın panikle dükkanın içine girmeye çalıştıkları, … ile maktul kapıda bitişik halde iken sanığın yaptığı atışlardan birinin maktulün sırtına bir diğerinin …’ın kalçasına isabet ettiği, maktulün sırtına isabet eden atışın ölümüne neden olduğu, gerek görüntü kayıtları gerekse hazırlanan teknik raporlara göre, maktulün ölümüne neden olan atışın sanık … tarafından yapıldığı hususunda bir tereddüt bulunmadığı, bununla birlikte sanığın yaklaşık 6 metre uzaktan ve arabayla hareket halinde iken yaptığı bu atışlar sırasında hedef aldığı anlaşılan … ile maktulün bitişik halde olup bu durumun sanık tarafından da görüldüğü, buna rağmen tereddütsüz bir şekilde sanığın bu atışlarına devam ettiği anlaşılmaktadır.

Sanığın yaptığı atışların mesafesi, atış sayısı, atışların araba kullanırken ve hareket halinde iken yapılmış olması, ayrıca hedef ile maktulün bitişik olması nazara alındığında, somut olayda maktulün isabet almasının muhtemel olmaktan çıkıp mutlak ve kaçınılmaz bir netice olduğu nazara alındığında sanığın maktule yönelik eylemini doğrudan kasıt altında gerçekleştirdiğinin kabulü ile kasten öldürme suçundan cezalandırılması yerine, yanılgılı değerlendirme ve yerinde görülmeyen gerekçe ile uygulanma yeri bulunmayan TCK’nin 21/2. maddesi uygulanarak yazılı şekilde hüküm kurulması,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş olup sanık müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle, re’sen de temyize tabi hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak CMUK’un 326/son maddesi gözetilmek kaydıyla BOZULMASINA, kararın mahiyeti, ceza miktarı ve temyiz incelemeleri dışındaki tutukluluk süresi nazara alınarak sanık … yönünden tahliye talebinin reddine, 21/01/2021 gününde oybirliği ile ile karar verildi.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN