RESMİ BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK ŞİKAYET DİLEKÇESİ

RESMİ BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK ŞİKAYET DİLEKÇESİ

RESMİ BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK ŞİKAYET DİLEKÇESİ


ESKİŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

MÜŞTEKİ:

 

VEKİLİ: Av. Gizem Gül UZUN

 

Sahabiye Mah., Teoman Sok., Avukatlar İş Hanı, Bina No:9, Kat:5 Daire No: 501, Kocasinan/KAYSERİ

 

ŞÜPHELİ:

 

SUÇ: Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek ve savcılığınızca re'sen tespit edilecek sair suçlar

 

SUÇ TARİHİ: İcra takibinin kesinleşmesi ile birlikte tahliye emrinin gönderildiği zaman aralığı

 

AÇIKLAMALAR:

 

Müvekkil, şüpheliye ait Bahçeli Evler Mah.,*******************, Tepebaşı/ ESKİŞEHİR adresli konutta kiracı olarak oturmak üzere 20/07/2021 başlangıç tarihli kira sözleşmesini imzalamıştır. Müvekkil yazılı kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihten itibaren kira bedellerini düzenli olarak ödemektedir. Kiralananı, TBK'da kiracıya yönelik getirilmiş yükümlülükler kapsamında dikkat ve özenle kullanmakta, komşularına saygı göstermektedir.

 

TBK MADDE 352: Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

 

Yukarıda belirtilen kanun maddesi hükmü gereği şüpheli, elindeki tahliye taahhütnamesine dayanarak kiralanan taşınmazın ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin icra takibinde bulunmuştur. İcra dairesi icra takibini kabul etmiş ve müvekkilin adresine tahliye emrini göndermiştir. Ancak müvekkil çalışma hayatı olan bir kimsedir ve taşınmazda tek başına ikamet etmektedir. İcra dairesi tarafından tahliye emri belirtilen adrese gönderildiği sırada müvekkil işte bulunmaktadır. Tebligat Kanunu'nun aşağıda belirtilen ilgili maddesi uyarınca;

Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina:

Madde 21 – (Değişik : 6/6/1985 - 3220/7 md.)

Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat

yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse,

tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut

zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva

eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama

halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın

komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya

yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. (1)

Müvekkilin tebligatın yapıldığı vakitte işte olması sebebiyle ilgili tebligat muhtara bırakılmış ve bu husustaki ihbarname müvekkilin kapısına yapıştırılmıştır. Ancak müvekkil hiçbir şekilde kapısına yapıştırılmış bir ihbarname yazısına rastlamamıştır. Zira ihbarname yazıları şüpheli tarafından sökülerek yok edilmiştir. İhbarname yazısını göremediği için müvekkil, muhtara giderek ilgili tebligat yazısına da ulaşamamış. Bunun sonucu örnek no: 14 sayılı tahliye emrinde yazan ilgili madde hükmü gereği;

 

1 – Tahliye emri ve münderecatı:

Madde 272 – (Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.)

Mukavelename ile kiralanan bir taşınmazın müddeti bittikten bir ay içinde mukavelenin icra dairesine ibrazı ile tahliyesi istenebilir.

Bunun üzerine icra memuru bir tahliye emri tebliği suretiyle taşınmazın on beş gün içinde tahliye ve teslimini emreder.

Tahliye emrinde:

Kiralayanın ve kiracının ve varsa mümessillerinin isim, şöhret ve yerleşim yerleri ve mukavele tarihi ve kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazı varsa yedi gün içinde daireye müracaatla beyan etmez ve itirazda bulunmaz veya kendiliğinden tahliye etmezse zorla çıkarılacağı yazılır.

 

Müvekkil, tahliye emrinde yazan hususlar konusunda bilgi sahibi olamamış ve kanunun kendisine tanımış olduğu yedi günlük itiraz süresini ne yazık ki kaçırmıştır. Akabinde söz konusu takip kesinleşmiştir. Şüpheli, icra takibinin ne aşamada olduğunu öğrenmek maksadıyla hukuki destek almıştır. Uyap bilişim sisteminden icra takibinin hangi aşamada olduğunu öğrenmiş; müvekkile tahliye emrinden sonra haciz tutanağı gönderileceği konusunda bilgi sahibi olmuştur.

06/09/2023 tarihinde haciz tutanağı kapıya bırakılmıştır. Söz konusu haciz tutanağında sayın savcılığınıza sunacağımız üzere;

 

"Adrese gelindi. Kapının kapalı olduğu görüldü. Kapıyı açan olmadı. Borçluya telefon ile ulaşılamadı. Borçlunun babası ile görüşüldü. İş anlatıldı. Tebligat gelmediğini beyan etti. Tebligatın muhtara yapılmış olduğu anlatıldı. Söz konusu adresi 13/09/2023 tarihine kadar tahliye etmesi aksi halde alacaklı vekilinin talebiyle cebri icra yoluyla tahliye edileceği söylendi. Buna ilişkin not kapıya bırakıldı. Zabıt imzalanarak mahalden ayrılındı."

 

Şeklindeki beyanlar yer almaktadır. İlgili beyanlarda da sarih olduğu üzere; daha önce müvekkilin adresine gelinmiş ve tebligat yapılmıştır. Ancak müvekkil söz konusu tebligatın yapıldığına ilişkin ihbarname yazısına ulaşamamıştır. Zira şüpheli, müvekkilin oturduğu kata gelerek ihbarnameyi sökmüştür. Bu hususta tanık delilimiz bulunmaktadır.

Haciz tutanağından haberdar olan müvekkil adeta şok olmuş; evini apar topar tahliye etmek zorunda kalmıştır. Tahliye emrinin kendisine sağladığı itiraz hakkını kullanamamıştır. Zira bu durum şüpheli tarafından resmi belge niteliğinde sayılan ihbarnamenin kapıdan sökülerek uzaklaştırılması yoluyla yok edilmiştir.

 

Yukarıda izah edilen tüm bu hadiselerle şüphelinin TCK'nın ilgili maddesi uyarınca;

 

Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

Madde 205- (1) Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Şüpheli tarafından gerçekleştirilen fiillerin TCK m.205'te kendisine yer verilen suça vücut verdiği kabul edilmelidir, şöyle ki;

Suçun konusu, hukuken geçerli, yani gerçek bir resmi belgedir.

Söz konusu suçu oluşturan seçimlik hareketler, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemektir.

Gerçek bir resmi belge üzerindeki yazıları örneğin boyamak veya silmek suretiyle okunamaz hâle getirmek, belge üzerindeki resmi koparmak, belgeyi yırtmak, yakmak veya gizlemek fiilleri bu suçu oluşturur.

Dikkat edilmelidir ki; gizleme hâlinde, belge varlığını ve bütünlüğünü muhafaza etmektedir. Ancak söz konusu olayda şüpheli, belgeyi yırtmak suretiyle belgeye ait maddi varlığı sona erdirmiştir.

Resmi belgeyi yok etmek; imha etmek suretiyle resmi bir belgenin maddi varlığını ve belge niteliğini ortadan kaldırmaktır. Belgenin yırtılıp kullanılamayacak hâle getirilmesi, yakılması, imha olacak şekilde gömülmesi gibi davranışlar yok etme sayılabilir. Yok etme eylemiyle elde edilmek istenen sonuç, resmi belgenin delil teşkil etme niteliğine son vermektir.

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ

Esas: 2014/15735

Karar: 2016/3459

Tarih: 20.04.2016

TCK 205. Madde

Resmî Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Suçu

  1. 5327 Sayılı TCK'nın 205. maddesindeki “resmi belgeyi bozmak, yok etmek ya da gizlemek” suçunun oluşabilmesi için resmi bir belgenin içeriğindeki bilgilerin anlaşılmaz, kullanılamaz hale getirilmekle birlikte maddi varlığına dokunulmaksızın ondan faydalanma olanağının imkansız hale getirilmesi suretiyle bozulması veya belgenin maddi varlığına son verilerek yok edilmesi ya da belgenin bütünlüğüne dokunmaksızın hak sahibinin ondan yararlanmasını engelleyecek şekilde gizlenmesi gerekmektedir. Failin bir belgeyi ortadan kaldırmak, bozmak veya gizlemekle elde etmek istediği sonuç, hak sahibinin o belgeden yararlanmasını engellemekten ibarettir. Nitekim, belge ortadan kalkınca veya bozulunca bu yararlanma olanağı kalmayacağından failin elde etmek istediği sonuç da gerçekleşecektir. Gerçek belgenin aslı ortadan kaldırılarak veya bozularak sonuç elde edildiğinde suç da tamamlanmış olur. Belgenin bozulması, yok edilmesi veya gizlenmesinin amacı hak sahibinin suça konu belgeden yararlanmasının önlenmesidir. Diğer bir anlatımla anılan suç, hak sahibinin o belgeden yararlanmasını engellemek amacıyla kanıt değeri taşıyan belgelerin ortadan kaldırılması bozulması ya da gizlenmesi suretiyle oluşacaktır.

Yargıtay ilgili kararında suça ilişkin tanımı yapmıştır. Şüpheli tahliye emrine ilişkin kapıya yapıştırılan ihbarnameyi yırtarak müvekkile tanınan 7 günlük süre içinde itiraz etme hakkını ortadan kaldırmıştır.

HUKUKİ DELİLLER

Kira sözleşmesi, haciz tutanağı, tanık beyanı ve sair her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEP

TCK m.205 maddesi ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE TALEP

Yukarıda ayrıntılı olarak arz ve izah ettiğimiz üzere, müvekkilin kapısına asılan resmi belge niteliğindeki ihbarnamenin şüpheli Ayten KESKİN tarafından yırtılarak yok edilmesi sebebiyle şüpheli hakkında TCK m.205 hükmü uyarınca sayın savcılığınız tarafından soruşturma yürütülerek şüpheli hakkında ilgili suçtan cezalandırılmak üzere kamu davası açılmasını sayın savcılığınızdan saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

MÜŞTEKİ VEKİLİ

Av. Gizem Gül UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN