İCRA DAİRESİNE GECİKMİŞ İTİRAZ İÇİN VERİLEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İCRA DAİRESİNE GECİKMİŞ İTİRAZ İÇİN VERİLEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İCRA DAİRESİNE GECİKMİŞ İTİRAZ İÇİN VERİLEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ


https://www.gizemuzun.av.tr/borclunun-icra-dairesine-verdigi-icra-taahhudu-ornegiİCRA DAİRESİNE GECİKMİŞ İTİRAZ İÇİN VERİLEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ ESKİŞEHİR 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNEDOSYA NO: 2023/81** E.

 

İTİRAZ EDEN: *************

 

İTİRAZ EDEN VEKİLİ: Av. Gizem Gül UZUN

 

ALACAKLI:

 

KONU: Tahliye emrine ve icra takibine itirazlarımız

İCRA DAİRESİNE GECİKMİŞ İTİRAZ İÇİN VERİLEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

AÇIKLAMALAR: [Açıklamalar buraya eklenir.]

 

Mülkiyeti Ayten *****'e ait olan, 'Bahçeli Evler Mah., ****************, Tepebaşı/ ESKİŞEHİR' adresinde bulunan dairede 20/07/2021 başlangıç tarihli kira sözleşmesi uyarınca müvekkilim kiracı olarak oturmaktadır.

 

Alacaklı, müvekkil aleyhine yazılı tahliye taahhütnamesine dayanarak kiralanan taşınmazın tahliyesine ilişkin icra takibi başlatmıştır. Müvekkil çalışan birisidir. Söz konusu taşınmazda müvekkilden başka ikamet eden bulunmamaktadır. Alacaklının başlatmış olduğu icra takibi neticesinde kiralanan taşınmaza, 16/08/2023 tarihli tahliye emri gönderilmiştir. Ancak müvekkil evde olmadığından, Tebligat Kanunu hükmü uyarınca;

 

Madde 21 – (Değişik : 6/6/1985 - 3220/7 md.)

Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilen kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder. Tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. Adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün olduğunca en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. (1)

 

Tebligat Kanunu gereğince en yakın komşuya bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak karşı taraf bu yükümlülüğü yerine getirmemiştir. Komşuya bildirim yükümlülüğü gerçekleştirilmediğinden söz konusu tebligat usulsüzdür. Tebligatın usulsüzlüğüne yönelik olarak tarafımızca icra hukuk mahkemesine şikayet yolu ile başvurulmuştur. Eskişehir 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2023/*** E. Numaralı dosyasında söz konusu icra takibi ile ilgili "icra takibinin durdurulması" kararı verilmiştir.

 

Müvekkil, alacaklının kapıya yapıştırılan ihbarnameyi sökmesi neticesinde kendisine gönderilen tahliye emrindeki 7 günlük itiraz süresini elinde olmayan sebeple kaçırmıştır. Bu bakımdan müvekkilin itiraz hakkını kaçırmada kusursuz olduğunun Sayın Makamınızca da takdir edilmesini talep ederiz. Alacaklının ihbarnameyi kapıdan sökmesine ilişkin alacaklı aleyhine, TCK m. 205 uyarınca "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçundan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli şikayet dilekçemiz tarafımızca iletilmiştir.

Müvekkil, kendisine tahliye emri gönderildiğini haciz tutanağı gönderildikten sonra babasına telefon edilmesi neticesinde babasından öğrenmiştir. Yukarıda açıkladığımız sebeplerden ötürü müvekkil, tahliye emrinde kendisine tanınan 7 günlük itiraz süresini kusursuz şekilde, alacaklının yapıştırılan ihbarnameyi kapıdan sökmesi sebebiyle kaçırmıştır.

 

Yukarıda izah edilen haklı mazeretlerimizden ötürü gecikmiş itirazlarımızı tarafınıza bildirmemiz gerekliliği hasıl olmuştur.

 

Alacaklı tarafından düzenlenen 10/01/2023 tarihli yazılı tahliye taahhütnamesinde yer alan imzanın müvekkilden sadır olmadığını tarafınıza ayrıca ve açıkça bildirir; söz konusu icra takibinin imzaya itirazlarımız neticesinde durdurulmasını talep ederiz.

 

SONUÇ VE İSTEM :

 

Müvekkil aleyhine başlatılan 2023/81** numaralı icra takibi dosyasında imzanın müvekkilden sadır olmadığı sebebiyle ayrıca ve açıkça belirttiğimiz gecikmiş itirazımızın kabulü ile,

 

Gönderilen tahliye emrine itirazımızın kabulü ile,

 

Söz konusu icra takibinin durdurulmasına yönelik talebimizin kabulün karar verilmesini Sayın Makamınızdan vekaleten arz ve talep ederiz. 11.09.2023

İTİRAZ EDEN KİRACI VEKİLİ

Av. Gizem Gül UZUN

 

 

 KAYSERİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

 

 

 

İTİRAZ EDEN (BORÇLU)            :

 

VEKİLİ                                          :AV.GİZEM GÜL UZUN

 

KARŞI TARAF (ALACAKLI)       :

 

KONU                                          : Gecikmiş İtirazlarımızdır.

 

                                                                                     AÇIKLAMALAR                           :

 

1-)  Müvekkilim, … takip konusu dosyadan gönderilen ödeme emrini …/…/… tarihinde tebellüğ etmiştir.

 

2-) Ancak, müvekkilim …, itirazın son günü olan …/…/… tarihine kadar İcra Dairesine gelip itirazda bulunamamıştır. Müvekkilim …, …/…/… tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazası nedeniyle … ay boyunca hastanede yoğun bakımda yatmak zorunda kalmıştır. Müvekkilimin hastanede kaldığı süre ve sağlık durumuna ilişkin doktor raporları ektedir.

 

3-) Alacaklı tarafından takibe konu olan borç, müvekkilim tarafından değişik tarihlerde iki taksitte ödenmiş olup, ödemeye ilişkin makbuz örnekleri de ektedir. Müvekkilim ödemeden sonra borca ilişkin senetleri almadığından söz konusu icra takibi başlatılmıştır. Borca itiraz ediyoruz.

 

4-) Müvekkilimin söz konusu takibe konu olan borcu ödemiş olduğundan ve kanuni süresi içinde itirazda bulunamadığından gecikmiş itirazda bulunmak üzere mahkemenize başvurulması zorunlu hale gelmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER                   : 2004 S. K. m. 65 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Ödeme makbuzları, doktor raporları, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, gecikmeli olarak yapılan iş bu itirazlarımızın kabulüne, alacaklı tarafından … İcra Dairesi’nin …/… dosya numarası ile takibe konulan borç müvekkilim tarafından ödendiğinden takibin durdurulmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/…/…

 

                                                                                                                                                                   İtiraz Eden (Borçlu) Vekili

 

 

                                                                                                                                                                    Av. GİZEM GÜL UZUN

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN