Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu, Şikayet Hakkı, Mağdurun Rızası

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu, Şikayet Hakkı, Mağdurun Rızası

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu, Şikayet Hakkı, Mağdurun Rızası


reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, şikayet hakkı, mağdurun rızasıReşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu, Şikayet Hakkı, Mağdurun Rızası

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu, Şikayet Hakkı, Mağdurun Rızası

Yargıtay
T.C. Yargıtay 14. CD
Esas: 2012/9853
Karar: 2014/7117
K.T.: 28/05/2014

Özet: Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu şikayet üzerine takip edilen suçlardan olup, süresinde yapılan şikayetin suçun oluşumu açısından yeterli olacağı, suç tarihinde 17 yaşı içinde olan mağdurenin rızasıyla cinsel ilişkiye girilmesinin şikayet hakkını ortadan kaldırmayacağı gözetilmelidir.


Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelendi;
Katılan mağdure vekilinin kanuni olarak hakkı bulunmadığından duruşmalı inceleme isteminin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 318. maddesi uyarınca reddiyle, incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:


Katılan mağdurenin aşamalardaki anlatımları, savunma ile adli tıp uzmanı tarafından düzenlenen 19.04.2010 günlü, 10368 sayılı cinsel muayene raporu nazara alındığında, kayden 16.06.1993 doğumlu olup, suç tarihinde 17 yaşı içerisinde bulunan mağdure ile tanışıp arkadaş olan sanığın, olay günü dışarıda buluştuğu mağdureyle gittiği inşaatta cebir tehdit veya hile kullanmaksızın cinsel ilişkiye girmesinden sonra, onu götürdüğü evinde ihbar üzerine polis memurlarınca yakalandığı tüm dosya içeriğinden anlaşıldığından, mağdurenin aşamalarda vekil huzurunda verdiği ifadelerinde sanıktan şikâyetçi olması karşısında, sanığın eyleminin TCK.nın 104/1. maddesinde düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturduğu, bu suçun şikâyet üzerine takip edilen suçlardan olup, süresinde yapılan şikâyetin suçun oluşumu açısından yeterli olduğu göz önüne alınarak sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi gerekirken anılan maddenin yorumunda hata yapılıp geçerli rıza halinde sonradan başka saiklerle yapılan şikâyetin hukuken geçersiz olduğu şeklindeki kanuni olmayan gerekçeye dayanılarak yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı, katılan mağdure vekilinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 28.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN