Reddi Miras Gerçekleştirilmesinin, Ölüm Nedeni İle Haksız Fiil Sebebiyle Açılan Tazminat Davasını Etkilemediği

Reddi Miras Gerçekleştirilmesinin, Ölüm Nedeni İle Haksız Fiil Sebebiyle Açılan Tazminat Davasını Etkilemediği

Reddi Miras Gerçekleştirilmesinin, Ölüm Nedeni İle Haksız Fiil Sebebiyle Açılan Tazminat Davasını Etkilemediği


Reddi Miras Gerçekleştirilmesinin, Ölüm Nedeni İle Haksız Fiil Sebebiyle Açılan Tazminat Davasını Etkilemediği

Reddi Miras Gerçekleştirilmesinin, Ölüm Nedeni İle Haksız Fiil Sebebiyle Açılan Tazminat Davasını Etkilemediği

Yargıtay
T.C. Yargıtay 17. HD
Esas: 2015/18612
Karar: 2018/10244
K.T.: 07/11/2018

Özet:Reddi miras gerçekleştirilmesi, ölüm nedeni ile haksız fiil sebebiyle açılan tazminat davasını etkilemez.


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm davalı … vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacılar vekili; 07/05/2009 tarihinde davalı sürücü … tarafından sevk ve idare edilen … plakalı aracın önünde seyir halindeki araca çarpması sonucu araçta bulunan …’nin hayatını kaybettiğini, ölümü ile ailesinin hem maddi desteğinden hem de manevi desteğinden yoksun olduklarını, bu hususta … 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/100 esas 2010/255 karar sayılı dosyası ile … … şirketine açılan davanın sonuçlandığını ve maddi tazminat talebinin kabul edildiğini, açıklanan nedenlerle … için 50.000,00 TL manevi, 10.000,00 TL maddi, Sine … için 50.000,00 TL manevi, 2.733,25 TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davalı hakkında … Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2009/175 esas sayılı dosyası ile görülmekte olan kamu davasının kesinleştiğini, gerek kaza gerekse ceza davasının kesinleşme tarihinden itibaren iki yıl sonra 27/01/2012 tarihinde açılan davanın zamanaşımına, olayın hatır taşımasından kaynaklandığını, dava dışı vefat eden …’nin maddi durumunun kötülüğü, davacıların reddi miras kararı almaları nazara alındığında davacıların maddi ve manevi tazminata ilişkin taleplerinin fahiş olduğunu, dava açma haklarının bulunmadığını, açıklanan nedenlerle haksız ve mesnetsiz olarak açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davacı … için 13.298,00 TL maddi tazminatın ve davacı … için 19.163,25 TL maddi tazminatın olay tarihi olan 07/05/2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacılara ödenmesine, manevi tazminat davasının kısmen kabulü ile davacı … için 15.000,00 TL manevi tazminatın ve davacı … için 15.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 07/05/2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacılara ödenmesine karar verilmiş; hüküm, davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında ve manevi tazminatın takdirinde B.K.nın 47.maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nasafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına göre davalı … vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 3.199,72 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı …’den alınmasına 07/11/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN