ÖĞRETMEN OLAN SANIĞIN LOLİPOP ÜZERİNDEN YAPTIĞI SAPKINLIK

ÖĞRETMEN OLAN SANIĞIN LOLİPOP ÜZERİNDEN YAPTIĞI SAPKINLIK

ÖĞRETMEN OLAN SANIĞIN LOLİPOP ÜZERİNDEN YAPTIĞI SAPKINLIK


öğretmen olan sanığın lolipop üzerinden yaptığı sapkınlıkÖĞRETMEN OLAN SANIĞIN LOLİPOP ÜZERİNDEN YAPTIĞI SAPKINLIK

ÖĞRETMEN OLAN SANIĞIN LOLİPOP ÜZERİNDEN YAPTIĞI SAPKINLIK

T.C YARGITAY 14.CD

Esas:    2012/4976

Karar:    2014/4903

Karar Tarihi:    10/04/2014

Özet: Öğretmen olan sanığın, bazı derslerde sınıfa lolipop şekerlerinden getirip bir tanesini kendisi aldıktan sonra diğerlerini öğrencilere dağıtıp “sizlere vakumlama, yalama teknikleri öğreteceğim” diyerek lolipop şekerini yalayarak ve emerek yiyip, öğrencilere de yedirdiği şeklinde sübut bulan eylemde, sanığın cinsel amaçlı olarak mağdureleri taciz ettiğinin anlaşılmıştır.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Çocuğun basit cinsel istismarı (2 kez) ve cinsel taciz

HÜKÜM : Çocuğun basit cinsel istismarı eylemlerinin basit cinsel saldırı suçunu oluşturduğunun kabulü ile bu suçtan (2 kez) ve diğer atılı suçtan mahkûmiyet

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi:

Hükmedilen ceza miktarları nazara alınarak sanık müdafiilerinin duruşmalı inceleme taleplerinin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 318. maddesi gereğince REDDİYLE, incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verilerek yapılan inceleme sonucunda gereği düşünüldü:

Öğretmen olan sanığın eylemlerini 5237 sayılı Kanunun 53/1-a maddesindeki yetkinin kötüye kullanılması suretiyle gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında, hakkında TCK.nın 53/5. maddesinin uygulanmaması karşı temyiz bulunmadığından bozma sebebi yapılmamıştır.

Cinsel taciz suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;

Dosya içeriğine göre, anadolu lisesinde türk edebiyatı dil ve anlatım dersi öğretmeni olan sanığın, bazı derslerde sınıfa lolipop şekerlerinden getirtip bir tanesini kendisi alıp diğerlerini öğrencilere dağıtıp “sizlere vakumlama, yalama teknikleri öğreteceğim” diyerek lolipop şekerini yalayarak ve emerek yeyip, öğrencilere de yedirdiği şeklinde sübut bulan eylemde, sanığın cinsel amaçlı olarak mağdureleri taciz ettiğinin anlaşılması karşısında tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir.

Delillerle iddia ve savunma, duruşma göz önünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan, sanıklar müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle cinsel taciz suçundan kurulan hükmün ONANMASINA,

Basit cinsel saldırı suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesine gelince;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Dosyada bulunan nüfus kayıt örneğine göre 08.06.1992 doğumlu mağdure… ve 28.08.1992 doğumlu…’nın suç tarihinde 17 yaşı içerisinde olduklarının anlaşılması karşısında, öğretmenleri olan sanığın mağdurelere yönelik bedensel temas içeren eylemlerin çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturduğu gözetilerek TCK.nın 103/1 ve 3. maddeleri uyarınca mahkûmiyetine karar verilmesi gerekirken suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde basit cinsel saldırı suçundan hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanık müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, ceza miktarı itibarıyla kazanılmış hak saklı kalmak kaydıyla hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321 ve 326. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 10.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN