EŞİNİN MENOPOZA GİRMESİNE YETERLİ DUYARLILIĞI GÖSTERMEYEN KOCA

EŞİNİN MENOPOZA GİRMESİNE YETERLİ DUYARLILIĞI GÖSTERMEYEN KOCA

EŞİNİN MENOPOZA GİRMESİNE YETERLİ DUYARLILIĞI GÖSTERMEYEN KOCA


eşinin menopoza girmesi ve yeterli duyarlılığı göstermeyen koca hakkındaEŞİNİN MENOPOZA GİRMESİNE YETERLİ DUYARLILIĞI GÖSTERMEYEN KOCA

Yargıtay

T.C YARGITAY 2.HD

Esas:    2012/4303

Karar:    2012/24717

Karar Tarihi:    15/10/2012

ÖZET: Eşinin menopoza girmesi sebebiyle yaşadığı sıkıntılara karşı yeterli duyarlılık ve sabrı göstermeyen, eşini haksız bir şekilde iffetsizlikle suçlayan ve ona hakaret eden davalı-davacı koca karşısında; ” eşini sevmediğini, ona karılık yapmayacağını” söyleyen davacı-davalı kadın da eşit kusurlu kabul edilmelidir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm kusur belirlemesi, nafakalar ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-davalı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan tazminatlara yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece boşanmaya neden olan olaylarda, kocasına göre davacı-davalı kadın daha ağır kusurlu kabul edilmiş ise de; toplanan delillerden; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet veren olaylarda, eşinin menopoza girmesi sebebiyle yaşadığı sıkıntılara karşı yeterli duyarlılık ve sabrı göstermeyen, eşini haksız bir şekilde iffetsizlikle suçlayan ve ona hakaret eden davalı-davacı koca karşısında; ” eşini sevmediğini, ona karılık yapmayacağını” söyleyen davacı-davalı kadın da aynı oranda (eşit) kusurlu kabul edilmelidir. Mahkemenin kabulünün aksine, davacı-davalı kadının güven sarsıcı davranışlar içine girdiğine ilişkin yeterli kanıt bulunmamaktadır. Durum böyle iken; mahkemece davacı-davalı kadının ağır kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur tespitine bağlı olarak da davacı-davalı kadının yoksulluk nafakası (TMK. md. 175) talebinin reddi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple kusur tespiti ve buna bağlı yoksulluk nafakası yönünden BOZULMASINA, tazminat taleplerinin reddine ilişkin bölümünün ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

EŞİNİN MENOPOZA GİRMESİNE YETERLİ DUYARLILIĞI GÖSTERMEYEN KOCA hakkındaki Yargıtay Kararı, Avukat Gizem Gül Uzun tarafından sunulmuştur.

GİZEM UZUN HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU - - - - - - - - - - - - - - - - - AVUKAT GİZEM GÜL UZUN

Barbaros Mah. Oymak Cad. Sümer Hukuk Plaza A Blok No: 8 / 79 Kocasinan / K A Y S E R İ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN