MAHKEMEYE TARAF DEĞİŞİKLİĞİNİN BİLDİRİLMESİ DİLEKÇESİ

MAHKEMEYE TARAF DEĞİŞİKLİĞİNİN BİLDİRİLMESİ DİLEKÇESİ

MAHKEMEYE TARAF DEĞİŞİKLİĞİNİN BİLDİRİLMESİ DİLEKÇESİ


KAYSERİ 2. İŞ MAHKEMESİNE

DOSYA ESAS : 2022/*** E.

DAVACI : 

VEKİLİ : Av. Gizem Gül Uzun 

KONU : 2022/*** E. Sayılı İşçilik Alacağı Davamızda HMK m. 124 ile ilgili Taraf Değişikliğinin Bildirilmesi ve Netice-i Talep Kısmında Talep Etmiş Olduğumuz Alacak Kalemleri ile Dava Değerlerinin Belirtilmesine Dair Dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR:

1- 13.12.2022 tarihli dava dilekçesi ile açmış olduğumuz 2022/*** Esas sayılı davamızda husumeti sehven *** Gıda Temizlik Şirketine yöneltmiş bulunmaktayız.

Davamızın 23.02.2023 tarihli celsesinde dava dilekçesinde "***** Gıda Temizlik" ismine yer verdiğimiz, bu hususun tarafta düzeltilebilir yanılma kabul edilmesinin gerektiği anlaşılmakla birlikte tarafımıza HMK Madde 124 gereği davayı yöneltmek üzere 2 haftalık kesin süre verilmiştir. İşbu davayı HMK Madde 124 çerçevesinde ***** ve *******'e yöneltmek tarafımıza hasıl olmuştur.

TMK'nın ilgili hükümleri uyarınca davalılar arasında HMK'nın 59. Ve 60. Maddeleri de dikkate alınarak mecburi dava arkadaşlığı bulunmaktadır. 

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre;

Mecburi dava arkadaşlığı

MADDE 59- (1) Maddi hukuka göre, bir hakkın birden fazla kimse tarafından birlikte kullanılması veya birden fazla kimseye karşı birlikte ileri sürülmesi ve tamamı hakkında tek hüküm verilmesi gereken hâllerde, mecburi dava arkadaşlığı vardır.

Mecburi dava arkadaşlarının davadaki durumu

MADDE 60- (1) Mecburi dava arkadaşları, ancak birlikte dava açabilir veya aleyhlerine de birlikte dava açılabilir. Bu tür dava arkadaşlığında, dava arkadaşları birlikte hareket etmek zorundadır. Ancak, duruşmaya gelmiş olan dava arkadaşlarının yapmış oldukları usul işlemleri, usulüne uygun olarak davet edildiği hâlde duruşmaya gelmemiş olan dava arkadaşları bakımından da hüküm ifade eder.

3- 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 124'e göre;

Tarafta iradî değişiklik

(3) Ancak, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilir.

(4) Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir. Bu durumda hâkim, davanın tarafı olmaktan çıkarılan ve aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermeyen kişi lehine yargılama giderlerine hükmeder.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz açıklamalarımız dikkate alındığında, açmış olduğumuz davamızda husumeti HMK m.124 çerçevesinde davamızı ***** Özdemir ve *** Özdemir'e yönlendirme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

2- Yine 2022/*** Esas numaralı dosyamızın 23/02/2023 tarihli celsesinde tarafımıza, dava dilekçesinin netice-i talep kısmında talep etmiş olduğumuz alacak kalemleri ile dava değerlerini ayrı ayrı ve ve tereddüte mahal bırakmayacak şekilde belirtmemiz gerektiği ihtar edilmiş olup, işbu alacak kalemleri ile dava değerlerini belirtmek tarafımıza hasıl olmuştur. Şöyle ki:

Netice-i Talep : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce de re’sen dikkate alınacak nedenlerle, fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak ile şimdilik ödenmeyen;

İhbar tazminatına ilişkin olarak bilirkişi marifetiyle giydirilmiş brüt maaşa göre hesabın yapılması suretiyle alacaklı olduğunun tespit edilmesine, şimdilik faize esas 400-TL üzerinden hakkın doğumundan itibaren işleyecek bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline,

Yıllık ücretli iznin kullandırılmadığının tespiti yapılarak bilirkişi marifetiyle hesap edilmesi suretiyle şimdilik faize esas 300-TL ‘nin hakkın doğumundan itibaren işleyecek bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline,

Çalıştığı süre boyunca devamlı hale gelen fazla mesaileri bilirkişi marifetiyle hesap edilmesi suretiyle şimdilik faize esas 400-TL üzerinden hakkın doğumundan itibaren işleyecek bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline,

Bakiye Kıdem tazminatına ilişkin olarak bilirkişi marifetiyle giydirilmiş brüt maaşa göre hesabın yapılması suretiyle alacaklı olduğunun tespit edilmesine, şimdilik faize esas 400-TL üzerinden hakkın doğumundan itibaren işleyecek bankalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini arz ve talep ederiz. 23.02.2023

Davacı Vekili

Av. Gizem Gül Uzun

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN