İTİRAZIN İPTALİ DAVASI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-İTİRAZIN İPTALİ

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-İTİRAZIN İPTALİ

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-İTİRAZIN İPTALİ


 •                                             İTİRAZIN İPTALİ DAVASI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-İTİRAZIN İPTALİ

 •                                              

 •  
 •                                                   KAYSERİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 •  

  DAVACI: 

  ADRES: 

  VEKİLİ: Av. Gizem Gül Uzun

  DAVALI:: 

  ADRES: 

  KONU:1) Davalının İcra Müdürlüğünün 2023/***** esas sayılı dosyasına yaptığı asıl alacak ile tüm ferilere ilişkin itirazlarının iptali ile icra takibinin devamına karar verilmesi;

  2) Borçlunun kötü niyeti sabit olduğundan alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere kötü niyet-icra inkâr tazminatına mahkûm edilmesi taleplerimizden ibarettir.

  İLGİLİ TAKİP DOSYASI : Kayseri Genel İcra Dairesi 2023/***** Esas Sayılı Dosyası

  HARCA ESAS DEĞER : 1.000,00 TL

 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-İTİRAZIN İPTALİ
 •  

  AÇIKLAMALAR

  1) Müvekkil, davalının kendisinden sürekli geri ödemeli olarak borç istemesi sonucu 26 Nisan 2021 tarihinden 07/03/2023 tarihine kadar 72.000,00 TL tutarındaki meblağı parça parça olacak şekilde borç olarak almıştır. Davalı bu süreçte müvekkille gönül ilişkisi yaşıyor imajı vererek müvekkilin duygularını sömürmüştür. Davalı, çoğunlukla zor durumda olduğunu ya da başında bir derdi olduğunu söyleyerek müvekkilden borç para istemiştir. Davalı müvekkil ile Instagram adı verilen sosyal medya plarformu üzerinden konuşmuş ve borç parayı da oradan istemiştir. Davalı aleyhinde dolandırıcılık ve diğer ilgili suçlar hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. İlgili soruşturma dosyanın celbini talep ederiz. Ayrıca müvekkilin davalıya verdiği borçlar nedeniyle 2023/***** esas sayılı dosya ile icra takibine başlanmıştır. Davalı tarafça icra takibine haksız olarak itiraz edilmiştir. Sayın Mahkemenizce de bilindiği üzere borçlu, ödeme emrine haksız bir şekilde itiraz etmiş olsa da takip durmaktadır. Böyle bir borcum yoktur, borcum zamanaşımına uğramıştır ve borcum zaten ödenmiştir şeklindeki beyanlarda itiraz edildiğinde takip dursa da alacaklı itirazın iptali davası açtığında esasa ilişkin beyanlarını söyleyebilmektedir.

  Müvekkilimiz, davalıya bu paraları borç olarak göndermiştir. Bu husus tanık beyanlarıyla da ispat edilecektir. Ayrıca mesaj kayıtlarında da borç olarak istediğini bizzat davalının kendisi ikrar etmiştir. İlgili dekontlar da Sayın Mahkemenize delil olarak sunulmuştur. Tarafların arasında her ne kadar sözde gönül ilişkisi varmış gibi görünse de davalı, müvekkile sürekli acil ihtiyacı olduğunu beyan etmiştir ve bu paraları geri ödeyeceğini, sadece ve sadece borç olarak aldığını söylemiştir. Ancak ne yazık ki müvekkilin borç olarak verdiği paraların hiçbirisi müvekkile ödenmemiştir. Borç olarak verilen paralar müvekkillimize ödenmediği gibi, müvekkilimiz bu paraları istediğinde davalı, müvekkilimize ağza alınmayacak hakaretler etmiştir.

  2) Davalı bu takibe borcun kendisine ait olmadığı iddiasıyla itirazda bulunmuş, bu sebeple takip durmuştur. Borçlu her ne kadar itiraz dilekçesinde herhangi bir borcunun bulunmadığını iddia etmiş ise de, söz konusu icra takibinde yer alan takibe dayanak teşkil eden sosyal medya mesaj kayıtları ve banka dekontlarından anlaşılacağı üzere borcun varlığı ortadadır.

  3) Müvekkil ve davalının banka hesap kayıtları üzerinde yapılacak bilirkişi incelemesi neticesinde davamızın haklılığı ortaya çıkacaktır.

  4) Davalı (borçlu) kötü niyetli olarak icra takibine itiraz etmiştir. Bu nedenle borca itirazın iptali ile takibin devamı ve takip talebinin %20’sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi için işbu itirazın iptali davasını açmak zarureti hasıl olmuştur.

  HUKUKİ SEBEPLER: TC Anayasası, İcra İflas Kanunu, Borçlar Kanunu, Tebligat Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar.

  DELİLLER: Sayın Mahkeme tarafından karşı tarafın sunacağı delillere karşı ve dava devam ederken öngörülemez olayları ispat etmek için sonradan delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki delillerin kabulüne ve toplanmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

  Tanık anlatımları

  Banka para havalesi dekontları

  Sosyal Medya Yazışmaları (davalının borç para aldığını beyan ettiğine ilişkin)

  Faturalar

  İcra takip talebi

  Takibe itiraz dilekçesi

  Bilirkişi incelemesi, keşif, yemin vb. yasal deliller. 

  İSTEM ve SONUÇ: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla,

  1) Davalının icra dosyasına yaptığı haksız ve kötü niyetli itirazının iptali ile takibin devamına,

  2) Haksız ve kötü niyetli olarak takibe itiraz eden borçlu(davalı) aleyhine %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine,

  3) Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. 16.06.2023

  Davacı Vekili

  Av. Gizem Gül Uzun

  EK: Vekaletname

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN