İŞ MAHKEMESİNE YAZILAN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İŞ MAHKEMESİNE YAZILAN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İŞ MAHKEMESİNE YAZILAN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


İŞ MAHKEMESİNE YAZILAN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

KAYSERİ İŞ MAHKEMESİNE

Davacı :  
Vekili : Av. GİZEM GÜL UZUN
Davalı :  
Vekili : Av.
Dava Konusu : Fazlaya ilişkin talep ve haklarımız saklı kalmak üzere kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve fazla mesai ücretinin; kıdem tazminatı için iş akdinin feshi tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduatı faizi ile diğer tazminat ve alacaklar için dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili işlemidir.
Açıklamalar :  

1- Müvekkil davacı ..................., davalıya ait işyerinde 07.09.2011 tarihinden itibaren................................ SGK sicil numarası ile haftanın altı günü 08:00-17:00 arası ‘Kaynakçı(Oksijen ve Elektrik)’ olarak çalışmıştır. İşyerinde çalıştığı süre boyunca görev ve sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Ancak kurumda çalışılan süre boyunca iş sözleşmesinin görev kapsamı dışına çıkılmıştır. Müvekkil Ali ........................; her biri 22-150 metre büyüklüğünde 17 ahırda bulunan sıyırıcıların ve kaşağıların tamir, bakım ve değişimini, halatların değişimini, lastiklerin bakım ve değişimini, pompaların ve seperatörlerin tamir, bakım ve çalıştırılması işlerini de yapmak zorunda kalmıştır. Bütün bu işleri tek başına yapmış olmasının yanında kendisinin asıl işi olan kaynak işlerini de yapmıştır. Yaptırılan bütün bu işler iş güvenliği önlemlerine aykırı nitelikte olup, müvekkil davacı kabul etmediğinde ise tazminatsız işten çıkarılma ile tehdit edilerek tarafına mobbing uygulanmıştır.

Sayın Mahkemenizce de bilindiği üzere mobbing; iş hayatındaki baskı, şiddet ve yıldırma hareketleridir. Mobbing’e maruz kalan kişi iş sözleşmesini haklı nedene dayanarak derhal feshedebilir. Zira somut olayda tehdit ve kişinin sağlığına saldırı durumu söz konusu olmuştur. Müvekkil ................., iş performansının dışında kalan işlerde çalıştırılmıştır. Kendisinin bu husustaki itirazları ise dikkate alınmamıştır.

2- Müvekkil davacının maaşı asgari ücret+139 TL farktır. İşten ayrıldığı tarihte net maaşı 1.848 TL olup, tamamı banka hesabını yatırılmıştır. Ancak kendisine kurumda çalıştığı süre boyunca hak ettiği fazla mesai ücretleri ve diğer hakları yasal süre içinde ödenmemiştir. Yıllık izinleri de kullandırılmamış ya da eksik kullandırılmış, bu alacağı dahi iş akdini feshettikten sonra ödenmiştir. Bu nedenle Bünyan Noterliğinin 06.12.2018 tarih ve ................. yevmiye numaralı ihtarnamesiyle müvekkil....................... işverenin iyiniyet ve ahlak kurallarına aykırı davranmasından ötürü iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmiştir.

Ardından 05.01.2019 tarihinde arabuluculuğa başvurulmuş ancak son tutanağın düzenlendiği 21.01.2019 tarihinde anlaşmaya varılamamış olup, arabuluculuk görüşmeleri olumsuz sonuçlanmıştır. Tüm bu hususlardan mütevellit müvekkil .............................. iş sözleşmesinin feshi sonucu doğmuş kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve fazla mesai alacaklarının tarafına ödenmesini istemektedir.

3- 4857 sayılı İş Kanunu’nun ‘İşçinin haklı nedenle derhal feshi’ başlıklı 24. Maddesinin 2.Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzeri bölümünün a bendinde;

‘İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.’hükmüne, b bendinde ise

‘İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir’ hükmü yer almaktadır.

Yukarıda değindiğimiz ilgili kanun hükmüne göre müvekkil Ali Güç, iş sözleşmesini bildirim süresini beklemeksizin feshetmekte haklıdır. Zira işçinin ücreti kanun hükümleri ve sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmemiş, hak ettiği fazla mesai ücreti ve diğer hakları yasal süre içinde tarafına ödenmemiştir.

Hukuki Sebep : İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri

Hukuki Delil : İşyeri ve sigorta kayıtları, 17.12.2018 tarihli ................ yevmiye numaralı ihtarname, 06.12.2018 tarihli.................... yevmiye numaralı ihtarname, tanıklar, bilirkişi ve her türlü kanıt

Netice-i Talep : Yukarıda belirtilen nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve sair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere:

  1. 500 TL kıdem tazminatı
  2. 250 TL ihbar tazminatı ve
  3. 250 TL fazla çalışma ücretinin
  4. kıdem tazminatı için iş akdinin feshi tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduatı faizi ile diğer tazminat ve alacaklar için dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline, yargılama giderleri ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederim. 18.04.2019

Davacı Vekili

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN