İHTARNAME-İŞVERENE GÖNDERİLEN İHTARNAME ÖRNEĞİ

İHTARNAME-İŞVERENE GÖNDERİLEN İHTARNAME ÖRNEĞİ

İHTARNAME-İŞVERENE GÖNDERİLEN İHTARNAME ÖRNEĞİ


          İHTARNAME-İŞVERENE GÖNDERİLEN İHTARNAME ÖRNEĞİ  

 

 

                                                                               İHTARNAME

İHTAR EDEN : 

İHTAR EDİLEN : 

 

KONU : 4857 Sayılı İş Kanunun 24/II. maddesi gereğince iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi ve bu fesih sonucunda iş sözleşmesinden kaynaklanan ücretlerinin kıdem tazminatının ve ihbar tazminatının ödenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

24.03.2016 tarihinde elektrikçi olarak iş yerinizde çalışmaya başladım. Bu çalışma iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğim 23.02.2023 tarihine kadar kesintisiz olarak sürmüştür. Tarafıma 13.300,00 TL maaş ödenmiştir.

Ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla iş yerinden ayrılmak zorunda kalıyorum. Zira ailem ve ben Kayseri'ye taşınmak zorunda kaldık ve çocuklarımın psikolojisi bozulduğu için onların yanında olmak zorundayım. Ayrıca eşimin psikolojik rahatsızlıkları bulunmaktadır. Sayın iş yerinizin Kayseri'de başkaca şubesi bulunmadığı için iş akdini feshetmek zorunda kalmaktayım. 

Kanunumuzda işçinin kendisinin ve yakınlarının sağlık nedenleriyle iş sözleşmesini haklı nedenle sonlandırabileceği yazmaktadır. Tarafımın ve ailemin sağlık durumu hem fiziken hem de psikolojik olarak iyi değildir. İş akdini haklı nedenle sonlandırmak zorundayım.

TALEP VE SONUÇ : Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile 4857 Sayılı İş Kanununun 24/II. maddesi uyarınca iş akdini haklı nedenlerle derhal feshettiğimizi, iş akdinin tarafımızca haklı nedenle feshi nedeniyle kıdem tazminatının, fazla mesai ücretlerinin, UBGT ücretlerinin, hafta tatili ücretlerinin, yıllık izin ücretlerinin, AGİ alacağının ve diğer işçilik alacaklarının gerçek ücreti üzerinden hesaplanarak tarafıma ait TR950001002661572********* iban numaralı Ziraat Bankası hesabına 3 (üç) gün içinde ödenmesini, aksi takdirde her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı, yargılama gideri ve vekâlet ücretinin tarafınıza yükletileceği hususunu ihtar ederiz. 23.02.2023

İHTAR EDEN

MÜCAHİT *********

 

 

CEVABİ İHTARNAME

 

İHTARNAMEYE CEVAP VEREN :

 

VEKİLİ :

 

KARŞI TARAF :

 

KONU : Tarafınızca Müvekkil şirkete keşide edilen Adana 4. Noterliği X yevmiye numaralı ve X tarihli ihtarnameye ilişkin cevap ve itirazlarımızın sunulmasıdır.

İHTARNAME-İŞVERENE GÖNDERİLEN İHTARNAME ÖRNEĞİ

AÇIKLAMALAR :

 

1. Tarafınızca keşide edilen, Adana 4. Noterliğinin X yevmiye numaralı ve X keşide tarihli ihtarnamesi müvekkil şirket tarafından tebellüğ edilmiş olup ihtarnamenizde; belirtmiş olduğunuz somut gerçeklikten uzak, haksız ve dayanaksız iddiaların tarafımızca kabulü mümkün değildir.

 

2. Adana Noterliğinin X yevmiye numaralı ve X tarihli ihtarnamesi ile gönderdiğiniz fesih bildirimi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinin aradığı koşulları taşımadığından ve fesih de haklı bir nedene dayanmadığından tarafımızca “Haklı Fesih” olarak kabul edilmesi mümkün değildir. İşbu ihtarnamenizdeki beyanlar yanlış, yanıltıcı ve hukuka aykırı olup müvekkil şirket nezdinde haklı bir neden olmaksızın iş akdinin işçi tarafından tek taraflı feshi olarak kabul edilecektir. Çıkış işlemleriniz de bu doğrultuda gerçekleştirilmektedir.

 

3. Öte yandan, müvekkil şirketin tarafınızın unvanını düşürdüğüne ilişkin iddialarınız samimi olmayıp hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Beyanlarınıza ilişkin her türlü delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla mesnetsiz iddialara dayanan iradeniz, müvekkil şirketçe istifa olarak değerlendirilecek olup bu hususta haksız ve tek taraflı feshinizde ihbar öneline uymadığınız için ihbar tazminatı hakkımızı ve diğer tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu bildiririz.

 

4. Ayrıca, müvekkil şirkete verilen veya sonradan tespit edilecek her tür zarar ve ziyana ilişkin yasal başvuru ve şikâyet hakkımız saklı kalmak kaydıyla, zimmetinizde ve kullanımınızda bulunan şirkete ait tüm araç ve gereçleri teslim etmeniz gerekmektedir. Gereğini ihtar ederiz.

 

İhtarnameye Cevap Veren

 

 

Sayın Noter; Üç nüshadan ibaret bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa HIZLI POSTA ile tebliğini, bir suretinin tebliğ şerhini havi olarak tarafımıza iadesini ve bir suretinin Noterliğiniz tarafından saklanmasını talep ederiz.

 

GİZEM UZUN HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN